Územně plánovací dokumentace obce Osek

Územní plán Osek

 • územně plánovací dokumentace schválená dle zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,   v platném znění
 • Územní plán Osek vydalo zastupitelstvo obce dne 27.12.2012
 • vyvěšení veřejné vyhlášky o vydání územního plánu dne 2.1.2013
 • územní plán je k dispozici na Obecním úřadě v Oseku, na Městském úřadě Strakonice, odboru rozvoje - úřad územního plánování a na Krajském úřadě – Jihočeský kraj, odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic
 • odkaz na registrační list: http://www.uur.cz/iLAS/ilas_tiskRL07.asp?RC_UPD=44656008

 

Změna č. 3 ÚP Osek

Druh ÚPD(ÚPP): 
ÚPD
Stav ÚPD(ÚPP): 
pořizovaná

Změna č. 3 ÚP Osek je pořizovaná na návrh navrhovatele. Zastupitelstvo obce Osek schválilo pořízení této změny usnesením č. 23 - 284. Pořizování je ve fázi přípravy návrhu pro veřejné projednání. Odkaz na registrační list: http://www.uur.cz/ilas/ilas_tiskRLZmeny2013.asp?RC_UPD=44656008&RC_ZMENY=3

Územní plán Změna č. 1

Druh ÚPD(ÚPP): 
ÚP
Stav ÚPD(ÚPP): 
Vydáno
Datum schválení/vydání: 
22.September 2016
Datum nabytí účinnosti: 
29.October 2016
 • Předmětem změny č.1 územního plánu je úprava využití pozemků p.č. 250, p.č. 251, p.č.490/2, p.č. 475, p.č. 252/4, p.č. 262/3, p.č.st.30/3, p.č.st.22, p.č. 252/2 v k.ú. Petrovice u Oseka z nepřesně uvedeného využití „plochy výroby a skladování“ na stávající využití „občanská vybavenost“.
 • územně plánovací dokumentace schválená dle zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
 • změnu č.1 územního plánu schválilo zastupitelstvo obce dne 22.9.2016
 • změna č. 1 územního plánu nabyla účinnosti dne 29.10.2016
 • odkaz na registrační list: http://www.uur.cz/iLAS/ilas_tiskRLZmeny2013.asp?RC_UPD=44656008&RC_ZMENY=1

Změna č. 2 Územního plánu Osek

Druh ÚPD(ÚPP): 
ÚPD
Stav ÚPD(ÚPP): 
vydaná
Datum schválení/vydání: 
18.December 2020
Datum nabytí účinnosti: 
20.February 2021
 • Změna územního plánu byla projednávána v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, jeho prováděcími vyhláškami a v součinnosti s dotčenými orgány.
 • Změna územního plánu byla pořízena zkráceným postupem pořizování dle § 55a a § 55b stavebního zákona z vlastního podnětu obce. Změnou č. 2 ÚP Osek je řešena pouze úprava textové části, z toho důvodu se grafická část dokumentace nezpracovávala.
 • Změna byla vydána usnesením zastupitelstva č. 21-271 ze dne 18.12.2020
  Odkaz na registrační list: http://www.uur.cz/ilas/ilas_tiskRLZmeny2013.asp?RC_UPD=44656008&RC_ZMENY=2

Úplné znění po změně č. 2 ÚP Osek

Druh ÚPD(ÚPP): 
ÚPD
Stav ÚPD(ÚPP): 
vydaná
Datum schválení/vydání: 
18.December 2020
Datum nabytí účinnosti: 
20.February 2021
Od dnešního dne můžete podepisovat petici za zajištění dodávek tepla pro sídliště...
Petice za urychlení práce ERÚ a okamžité uplatnění Energetického zákona k zajištění...
Informace pro žadatele O co, jak a kde lze zažádat? Jaká je zde role datové schránky...
V přiložených souborech jsou uvedeny informace jak postupovat při podezření na...
Výzva občanům, žádáme o respektování opatření v souvislosti se šířením nákazy COVID-19...
Jihočeský kraj zřídil kvůli šíření nákazy koronavirem Bezplatnou linku seniorů. Začne...
Vážení občané, žádáme o respektování vládou ČR vydaných opatření. město Strakonice
Rada města Strakonice na své schůzi dne 16.10.2019 schválila pravidla pro umisťování...
Město Strakonice vyhlásilo nový dotační program na podporu tělovýchovy, sportu a...
S účinností nové vyhlášky o ochraně dřevin a jejich kácení se od 1. listopadu 2014 měnily...
3.November 2021
Technické služby Strakonice oznamují, že v neděli 26.září a v úterý 28.září 2021 bude...
10.September 2021
Město Strakonice získalo opět od společnosti EKO-KOM a.s. „Osvědčení o úspoře emisí“ za...
8.June 2021
v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích...
4.June 2021
  Mimo poslední týden v srpnu bude letní provoz zajišťovat pro celé město pouze jedna...
4.June 2021
Díky občanům našeho města se můžeme za rok 2020 pochlubit sběrem starého elektra určeného...
1.June 2021
Pro děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 a všechny děti, které mají pro školní...
6.April 2021
Zápis je povinný pro děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a pro děti, které měly...
14.March 2021
V soutěži SPP, která je jedinou spotřebitelskou celorepublikovou anketou a zároveň...
Římskokatolická farnost Strakonice obdržela dotaci z EU ve výši 52,5 mil. Kč na...
Informační centrum je uzavřené pro veřejnost z důvodu vládních nařízení. Dále poskytuje ...
Od října mají zákazníci infocentra možnost zakoupit nové pohlednice. Devět, tedy ne...
Městské informační centrum vydalo nově dvě edice pexesa. Na straně obrázku, k němuž...
I v letošním roce se návštěvníci města mohou přijít v rozšířeném čase podívat do kostela...
Strakoničtí organizátoři Běhu okolo Kuřidla v rámci letošního již 40. ročníku  a zároveň...
  V řekách Blanici a Otavě, a také v mnoha rybnících na území Prácheňska pobývají...
Jihočeský kraj se rozhodl pro finanční podporu dovolené  v jižních Čechách a obnovu...