Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

Územní plán Osek

 • územně plánovací dokumentace schválená dle zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,   v platném znění
 • Územní plán Osek vydalo zastupitelstvo obce dne 27.12.2012
 • vyvěšení veřejné vyhlášky o vydání územního plánu dne 2.1.2013
 • územní plán je k dispozici na Obecním úřadě v Oseku, na Městském úřadě Strakonice, odboru rozvoje - úřad územního plánování a na Krajském úřadě – Jihočeský kraj, odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic
 • odkaz na registrační list: http://www.uur.cz/iLAS/ilas_tiskRL07.asp?RC_UPD=44656008

 

Změna č. 3 ÚP Osek

Druh ÚPD(ÚPP): 
ÚPD
Stav ÚPD(ÚPP): 
pořizovaná

Změna č. 3 ÚP Osek je pořizovaná na návrh navrhovatele. Zastupitelstvo obce Osek schválilo pořízení této změny dne 25.2.2021 usnesením č. 23 - 284. Pořizování je ve fázi přípravy návrhu pro veřejné projednání. Odkaz na registrační list: https://www.uur.cz/eupc/reglist?id=60985

Územní plán Změna č. 1

Druh ÚPD(ÚPP): 
ÚP
Stav ÚPD(ÚPP): 
Vydáno
Datum schválení/vydání: 
22.September 2016
Datum nabytí účinnosti: 
29.October 2016
 • Předmětem změny č.1 územního plánu je úprava využití pozemků p.č. 250, p.č. 251, p.č.490/2, p.č. 475, p.č. 252/4, p.č. 262/3, p.č.st.30/3, p.č.st.22, p.č. 252/2 v k.ú. Petrovice u Oseka z nepřesně uvedeného využití „plochy výroby a skladování“ na stávající využití „občanská vybavenost“.
 • územně plánovací dokumentace schválená dle zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
 • změnu č.1 územního plánu schválilo zastupitelstvo obce dne 22.9.2016
 • změna č. 1 územního plánu nabyla účinnosti dne 29.10.2016
 • odkaz na registrační list: http://www.uur.cz/iLAS/ilas_tiskRLZmeny2013.asp?RC_UPD=44656008&RC_ZMENY=1

Změna č. 2 Územního plánu Osek

Druh ÚPD(ÚPP): 
ÚPD
Stav ÚPD(ÚPP): 
vydaná
Datum schválení/vydání: 
18.December 2020
Datum nabytí účinnosti: 
20.February 2021
 • Změna územního plánu byla projednávána v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, jeho prováděcími vyhláškami a v součinnosti s dotčenými orgány.
 • Změna územního plánu byla pořízena zkráceným postupem pořizování dle § 55a a § 55b stavebního zákona z vlastního podnětu obce. Změnou č. 2 ÚP Osek je řešena pouze úprava textové části, z toho důvodu se grafická část dokumentace nezpracovávala.
 • Změna byla vydána usnesením zastupitelstva č. 21-271 ze dne 18.12.2020
  Odkaz na registrační list: http://www.uur.cz/ilas/ilas_tiskRLZmeny2013.asp?RC_UPD=44656008&RC_ZMENY=2