Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Oficiální www stránky města

Czech English French German Ukrainian

Územní plán Úlehle

 • územně plánovací dokumentace schválená dle zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
 • územní plán Úlehle vydalo zastupitelstvo obce dne 8.12.2009
 • územní plán je k dispozici na Obecním úřadě Úlehle, na Městském úřadě Strakonice, odboru rozvoje - úřad územního plánování a na Krajském úřadě – Jihočeský kraj, odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic
 • odkaz na registrační list: http://www.uur.cz/iLAS/ilas_tiskRL07.asp?RC_UPD=84496705

Územní plán Změna č.1

Druh ÚPD(ÚPP): 
ÚPD
Stav ÚPD(ÚPP): 
Vydáno
Datum nabytí účinnosti: 
14.December 2017
 • územně plánovací dokumentace schválená dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
 • změna č. 1 územního plánu nabyla účinnosti dne 14.12.2017
 • Změna č. 1 územního plánu Úlehle je k dispozici na Obecním úřadu Úlehle, na Městkém úřadu Strakonice, odboru rozvoje - úřadu územního plánování a na Krajském úřadu - Jihočeský kraj, odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic
 • odkaz na registrační list: http://www.uur.cz/iLAS/ilas_tiskRLZmeny2013.asp?RC_UPD=84496705&RC_ZMENY=1

 

Změna č. 2 Územního plánu Úlehle

Druh ÚPD(ÚPP): 
ÚPD
Stav ÚPD(ÚPP): 
pořizování
 • Zastupitelstvo obce Úlehle svým usnesením č. 5/2020 ze dne 22.12.2020 rozhodlo o pořízení a obsahu Změny č. 2 Územního plánu Úlehle, která bude pořizována zkráceným postupem dle § 55a a § 55b zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 • Pořizovatelem změny je Městský úřad Strakonice, odbor rozvoje, úřad územního plánování.
 • Změnu č. 2 ÚP Úlehle zpracovává ARCHUM architekti s.r.o., Oldřichova 187/55, 128 00 Praha 2. Hlavním architektem je Ing. arch. Michal Petr, ČKA: 04516.
 • Změna je ve fázi – před opakovaným veřejným projednáním.
 • Odkaz na registrační list: https://www.uur.cz/ilas/ilas_tiskRLZmeny2013.asp?RC_UPD=84496705&RC_ZMENY=3