Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

  • Rada města Strakonice usnesením č. 1477/2021 (35/6) ze dne 17.03.2021 odsouhlasila pořízení Územní studie U Židovského hřbitova NS4.
  • Hlavním cílem územní studie je prověřit možnosti využití vymezených zastavitelných ploch v souladu s požadavky platného Územního plánu Strakonice a upřesněnými potřebami specifikovanými v zadání územní studie. Územní studie řeší urbanistickou koncepci s prostorovým uspořádáním jednotlivých funkčních zastavitelných ploch s řešením veřejné infrastruktury.
  • Účelem územní studie je získání kvalifikovaného podkladu pro rozhodování v území a pro navazující úpravu tohoto území.
  • Územní studie je zpracována jako územně plánovací podklad pro rozhodování v území podle § 30 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Stavební zákon projednání nebo konzultaci územní studie s dotčenými orgány neupravuje.
  • Řešené území obsahuje plochu NS4 stanovenou platným Územním plánem Strakonice. Předmětná lokalita se nachází v lokalitě U Židovského hřbitova mezi silnicemi na Pracejovice a Drachkov. Celková rozloha řešeného území je cca 4,14 ha. Jedná se o plochu určenou pro funkční využití „rekreace – stavby pro rodinnou rekreaci“.
  • Zpracovatelem Územní studie U Židovského hřbitova NS4 je Ing. arch. Petra Samková ČKA – 3529 ve spolupráci s Ing. arch. Ivetou Novákovou.
  • Pořizovatel Územní studie NS4 U Židovského hřbitova Odbor rozvoje – úřad územního plánování MěÚ Strakonice schválil možnost jejího využití jako územně plánovacího podkladu dne 07.09.2021.