Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

V souladu s ustanovením § 5 zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, v platném znění je svolavatel povinen písemně oznámit konání shromáždění Městskému úřadu Strakonice tak, aby úřad oznámení obdržel alespoň 5 dnů předem. K oznámení, které svolavatel podá dříve než 6 měsíců přede dnem konání shromáždění, se nepřihlíží. Formulář Oznámení o svolání shromáždění si můžete stáhnout v sekci formuláře odboru školství.

Shromáždění se využívají k výměně informací a názorů a k účasti na řešení veřejných a jiných společných záležitostí vyjádřením postojů a stanovisek. Za shromáždění se též považují průvody.

K akci je zpravidla nutné požádat zároveň odbor dopravy o Povolení uzavírky a zvláštního užívání pozemní komunikace, formulář si můžete stáhnout v sekci formuláře odboru dopravy a odboru majetkového o Žádost o povolení záboru veřejného prostranství, formulář si můžete stáhnout v sekci formuláře odboru majetkového. Při konání shromáždění v parcích je nutné vyjádření odboru životního prostředí.

Další informace podá Ing. Martina Dubová, odbor školství tel.: 383 700 847.