Autorský zákon v otázkách a odpovědích

Pod zkráceným označením „autorský zákon“ se skrývá zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů v platném znění, který nabyl účinnosti dnem 1. prosince roku 2000. Tento zákon upravuje především práva autora k jeho dílu, práva související s právem autorským, právo pořizovatele k jím pořízené databázi, ochranu práv podle tohoto zákona a kolektivní správu práv autorských a práv souvisejících s právem autorským. Níže uvedené otázky a odpovědi vám mohou pomoci k lepší orientaci v oblasti autorského práva a problémů s ním souvisejících.

 

Jaké jsou povinnosti podnikatelů z hlediska autorského zákona?

 

Pro užití díla, výkonu nebo jiného předmětu ochrany (např. zvukového nebo zvukově obrazového záznamu), chráněného autorským zákonem je nutno, s výjimkami výslovně uvedenými v tomto zákoně, předem získat souhlas autora, výkonného umělce, výrobce zvukového nebo zvukově obrazového záznamu nebo jiného nositele autorského práva nebo práva s autorským právem souvisícího. Souhlas k užití díla uděluje nositel práv licenční smlouvou podle § 46 a násl. autorského zákona.

 

Kdy dochází k neoprávněnému užití díla?

 

V případě užití díla nebo jiného předmětu ochrany bez souhlasu autora nebo jiného nositele práv dochází k neoprávněnému užití díla nebo jiného předmětu ochrany, z něhož vzniká nárok na vydání bezdůvodného obohacení ve výši dvojnásobku obvyklé odměny. Neoprávněné užití díla nebo jiného předmětu ochrany může být rovněž stíháno jako trestný čin nebo přestupek.

 

Jakým dalším způsobem lze získat souhlas k užití díla?

 

Souhlas nositelů práv lze v případech stanovených autorským zákonem, popř. v rozsahu oprávnění kolektivního správce, získat pouze prostřednictvím kolektivních správců práv. V některých případech taxativně stanovených autorským zákonem lze předmětů ochrany užít bez souhlasu nositelů práv, ale za podmínky, že se nositelům práv dostane odměny. V těchto případech se odměny platí prostřednictvím kolektivních správců práv.

 

Kdo jsou tzv. kolektivní správci?

 

DILIA, OSA, INTERGRAM, OOA-S, GESTOR – jde o občanská sdružení vykonávající na základě oprávnění uděleného Ministerstvem kultury České republiky kolektivní správu práv podle § 95 a násl. autorského zákona. Nejsou subjekty řízenými ministerstvem kultury, ministerstvo pouze v souladu s § 103 autorského zákona vykonává dozor nad dodržováním jejich povinností stanovených autorským zákonem.

 

Kde mohu získat konkrétní informace o kolektivních správcích?

 

Podrobnosti, ale také například způsob uzavírání smluv naleznete na internetových stránkách jednotlivých kolektivních správců. Kontaktní adresy:

 

DILIA, divadelní a literární agentura

Krátkého l, 190 03 Praha 9

Tel.: 283 893 603 (283 890 666)

Fax: 283 893 599 (283 893 599)

Email: dilia@dilia.cz, info@dilia.cz

Další informace: www.dilia.cz

 

OSA - Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním

Čs. armády 20, 160 56 Praha 6

Tel.: 220 315 111

Fax: 233 343 073

Email: osa@osa.cz

Další informace na www.osa.cz

 

INTERGRAM

Na Poříčí 27, 110 00 Praha 1

Veřejné produkce – Tel.: 224 819 072 (4), Fax: 224 814 879

Email: intergram@intergram.cz

Další informace na www.intergram.cz

 

OOA-S, Ochranná organizace autorská - Sdružení autorů děl výtvarného umění, architektury a obrazové složky audiovizuálních děl

Masarykovo nábřeží 250, 110 00 Praha l

Tel.: 224 934 406

Fax: 224 930 322

Email: stepankova@ooas.cz

Další informace na www.ooas.cz

 

GESTOR - ochranný svaz autorský

Masarykovo nábřeží 250, 110 00 Praha l

Tel.: 224 934 584

Fax: 224 934 819

Email: gestor@gestor.cz

Další informace na www.gestor.cz

 

Povinnými subjekty jsou zejména:

 

· Poskytovatelé rozmnožovacích služeb za úplatu, pokud jde o tiskové rozmnoženiny – povinnost předkládat kolektivnímu správci (DILIA) souhrnně za kalendářní pololetí nejpozději do konce následujícího kalendářního měsíce informace o počtu tiskových rozmnoženin zhotovených na přístrojích pro poskytování rozmnožovacích služeb za úplatu a platit odměny podle sazebníku stanoveného v příloze autorského zákona. O způsobu placení odměn uzavřít smlouvu s kolektivním správcem.

 

· Výrobci a dovozci přístrojů k zhotovování tiskových rozmnoženin - povinnost předkládat kolektivnímu správci (DILIA) souhrnně za kalendářní pololetí nejpozději do konce následujícího kalendářního měsíce informace o počtu prodaných nebo dovezených přístrojů k zhotovování tiskových rozmnoženin a platit odměny podle sazebníku stanoveného v příloze autorského zákona. O způsobu placení odměn uzavřít smlouvu s kolektivním správcem.

 

· Výrobci a dovozci přístrojů k zhotovování rozmnoženin zvukových nebo zvukově obrazových záznamů - povinnost předkládat kolektivnímu správci (OSA, INTERGRAM) souhrnně za kalendářní pololetí nejpozději do konce následujícího kalendářního měsíce informace o počtu prodaných nebo dovezených přístrojů k zhotovování rozmnoženin zvukových a zvukově obrazových záznamů a platit odměny podle sazebníku stanoveného v příloze autorského zákona. O způsobu placení odměn uzavřít smlouvu s kolektivním správcem.

 

· Výrobci a dovozci nenahraných nosičů zvukových a zvukově obrazových záznamů – povinnost předkládat kolektivnímu správci (OSA, INTERGRAM) souhrnně za kalendářní pololetí nejpozději do konce následujícího kalendářního měsíce informace o počtu prodaných nebo dovezených nenahraných nosičů zvukových a zvukově obrazových záznamů a platit odměny podle sazebníku stanoveného v příloze autorského zákona. O způsobu placení odměn uzavřít smlouvu s kolektivním správcem.

 

· Výrobci zvukových a zvukově obrazových záznamů - uživatelé chráněné hudby - povinnost uzavřít hromadnou licenční smlouvu s kolektivním správcem (OSA) a platit na základě této smlouvy odměnu podle sazebníku kolektivního správce.

 

· Provozovatelé veřejných hudebních produkcí ze záznamu, kteří nedivadelně provozují hudební díla nebo výkony ze zvukového záznamu vydaného k obchodním účelům nebo ze zvukově obrazového záznamu (jen videoklipy) prostřednictvím technického přístroje (např. magnetofonu, CD přehrávače, hudební skříně apod.) a to v prostorách veřejnosti přístupných (např. v restauracích, kavárnách, vinárnách, hotelech a jiných ubytovacích zařízeních, v obchodech a jiných provozovnách služeb, na tanečních zábavách, plesech, diskotékách apod.) nebo na veřejných prostranstvích (např. na tržištích, lyžařských vlecích, předvolebních- mítincích apod.) - povinnost uzavřít hromadnou licenční smlouvu o užití děl, výkonů a zvukových a zvukově obrazových záznamů (jen videoklipů), s kolektivními správci (OSA, INTERGRAM) a platit na základě této smlouvy odměny podle sazebníků odměn jednotlivých kolektivních správců.

 

· Provozovatelé živých veřejných hudebních produkcí (koncertů, hudebních festivalů, tanečních zábav, plesů apod.) - povinnost oznámit kolektivnímu správci (OSA) nejpozději 10 dní před konáním produkce seznam autorů a děl, která budou provedena, uzavřít licenční smlouvu o užití těchto děl a zaplatit na základě této smlouvy odměny podle sazebníku odměn kolektivního správce.

 

· Uživatelé děl, výkonů a zvukových a zvukově obrazových záznamů na Internetu (např. internetová rádia, internetové noviny, poskytování služeb prostřednictvím internetu) - povinnost uzavřít hromadnou licenční smlouvu o užití děl, výkonů a zvukových a zvukově obrazových záznamů v rozsahu videoklipu s kolektivními správci (OSA, INTERGRAM) a platit na základě této smlouvy odměny podle sazebníků odměn jednotlivých kolektivních správců.

 

· Provozovatelé rozhlasového a televizního vysílání podle autorského zákona, kteří veřejnosti zpřístupňují díla, výkony a zvukové a zvukově obrazové záznamy vysílané rozhlasem nebo televizí pomocí přístroje technicky způsobilého k přijmu rozhlasového čí televizního vysílání (v prostorách veřejnosti přístupných - např. v restauracích, kavárnách, vinárnách, hotelích a jiných ubytovacích zařízeních, v obchodech a jiných provozovnách služeb apod. nebo na veřejných prostranstvích - např. na tržištích, lyžařských vlecích apod.) - povinnost uzavřít hromadnou licenční smlouvu o užití děl, výkonů a zvukových a zvukově obrazových záznamů, s kolektivními správci (OSA, INTERGRAM, DILIA) a platit na základě této smlouvy odměny podle sazebníků odměn jednotlivých kolektivních správců.

 

· Provozovatelé galerií, dražebníci a další osoby, které při výkonu svého povolání uskutečňují opětný prodej originálů uměleckých děl za prodejní cenu nad 30 000,- Kč - povinnost oznámit opětný prodej originálu uměleckého díla (tj. nikoliv první převod vlastnictví originálu díla autorem na další osobu) kolektivnímu správci (GESTOR) do konce měsíce ledna následujícího kalendářního roku po roce, v němž se opětný prodej uskutečnil, a zaplatit odměnu podle sazebníku stanoveného v příloze autorského zákona. O způsobu placení odměn uzavřít smlouvu s kolektivním správcem.

 

Zdroj: Ministerstvo kultury ČR ve spolupráci s kolektivními správci práv.

Tyto informace nenahrazují text zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisících s právem autorským a o změnách některých zákonů (autorský zákon), a nejsou jeho závazným výkladem. Text autorského zákona naleznete v příloze.

Mezinárodní akci Závody kočárků (Strollering) již podruhé ve Strakonicích organizuje...
17. zasedání Zastupitelstva města Strakonice Ve tředu 19. 4. 2017 od 15.00 hodin ve...
Výběrové řízení - pracovník/ pracovnice Městského informačního centra Strakonice...
Čtvrteční setkání s občany - 6. 4. 2017 - 16:00 hodin Téma: Městská policie Velká...
Odhalení pamětní desky - Jarko Dvořák Šumavský 5. 4. 2017 od 15:00 hodin. Jednota Karla...
Upozornění pro vlastníky a uživatele nemovitostí (pozemků) na ořez popř. odstranění...
Čtvrteční setkání s občany bude v příštím týdnu - 23. 3. 2017 od 16:00 hodin ve velké...
Oznámení o mimořádném uzavření pobočky České pošty, s.p. - 386 03 Strakonice 3 Z...
Recepce nově otevřena   V pondělí 6. 3. 2017 byla zprovozněna nová služba...
Město Strakonice, odbor školství a cestovního ruchu, po dohodě s ředitelkami jednotlivých...
16.Březen 2017
V souladu s ust. § 26 zákona č. 255/2015 Sb., zákona o kontrole (kontrolní řád), a...
27.Únor 2017
Aktuální POH města Strakonice naleznete ZDE.
23.Únor 2017
dle ust. § 27 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)   I. Věcné zaměření...
21.Únor 2017
Město Strakonice, odbor školství a cestovního ruchu, po dohodě s řediteli jednotlivých...
21.Únor 2017
v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích...
16.Únor 2017
Provoz v mateřských školách o hlavních prázdninách:   Mateřská škola 3.7., 4.7., 7.7....
15.Únor 2017
Městský úřad Strakonice, finanční odbor, zveřejňuje v souladu s § 26 zákona č. 255/2012...
26.Leden 2017
Strakonice – zahájení turistické sezony 29. 4. 2017 Rodinám s dětmi, sportovcům a všem...
Ve Strakonicích se již po dvaapadesáté uskuteční loutkařská přehlídka Skupovy Strakonice...
K prvnímu únoru 2017 ukončí činnost Městské informační centrum v přízemí budovy na Velkém...
Strakonice budou své kulatiny slavit po dvanáct následujících měsíců. Rok oslav otevřel...
Na letošní rok si divadelní spolek Radost připravil pro malé i velké několik zajímavých...
Spoluobčané, kteří jste v roce 2016 oslavili či oslavíte významné životní jubileum 75, 80...
Stejně jako v loňském roce si milovníci zimních radovánek mohou vyzvednout v Městském...
Ski areál Kubova Huť ve spolupráci s městem Strakonice nabízí svým návštěvníkům 20% slevu...
Čas vánočních svátků je období, na které se většina z nás těší celý rok. Klid, pohodová...
Vážený pane Kovaříku, podobná slova jako ta vaše jsou mi velkou podporou pro další práci...
  Dobrý den, obdržel jsem dotaz od p. V. Normana: Proč květníky na Velkém náměstí brání v...
  Milí Strakoňáci. Moc a moc a moc Vám děkuji za vesměs kladné hodnocení MDF, ale i za...
Vážení občané. Toto okénko musím začít popřením ošklivých zpráv, které "kdosi" již dva...