Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

Odbor dopravy
Formulář
PDF icon 01 - Ohlášení stavebních úprav, udržovacích prací na komunikaci
PDF icon 02 - Žádost o kolaudaci stavby komunikace
PDF icon 03 - Žádost o povolení k připojení sousední nemovitosti na pozemní komunikaci
PDF icon 04 - Žádost o povolení stavby v ochranném pásmu silnice II. a III. třídy
PDF icon 05 - Žádost o povolení umístění reklamních zařízení na sloupech veřejného osvětlení, zábradlí apod.
PDF icon 06 - Žádost o povolení uzavírky a zvláštního užívání komunikace
PDF icon 07 - Žádost o povolení uzavírky komunikace
PDF icon 08 - Žádost o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace
PDF icon 09 - Žádost o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace samojízdnými pracovními stroji
PDF icon 10 - Žádost o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace – vyhrazené parkovací místo
PDF icon 11 - Žádost o předčasné užívání
PDF icon 12 - Žádost o stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
PDF icon 13 - Žádost o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
PDF icon 14 - Žádost o vydání společného povolení
PDF icon 15 - Žádost o vydání stavebního povolení pro stavbu komunikace
PDF icon 16 - Žádost o změnu stavby komunikace před dokončením
PDF icon Formuláře na webových stránkách Ministerstva dopravy
PDF icon Oznámení o ztrátě, zničení nebo odcizení tabulky s registrační značkou
PDF icon Žádost o poskytnutí údajů z registru silničních vozidel
PDF icon Žádost o povolení výroby jednotlivého vozidla, o povolení přestavby vozidla
PDF icon Žádost o schválení technické způsobilosti vozidla (jednotlivě vyrobené vozidlo; jednotlivě přestavěné vozidlo)
PDF icon Žádost o vydání mezinárodního řidičského průkazu
PDF icon Žádost o vydání nového technického průkazu silničního vozidla a nového osvědčení o registraci silničního vozidla
PDF icon Žádost o vydání tabulky s registrační značkou
PDF icon Žádost o vydání tabulky s registrační značkou na vývoz
PDF icon Žádost o vyřazení silničního vozidla z provozu, ukončení vyřazení silničního vozidla z provozu a zápis zániku silničního vozidla
PDF icon Žádost o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel
PDF icon Žádost o zápis změn údajů v registru silničních vozidel
PDF icon Žádost o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla
Odbor - stavební úřad
Formulář
PDF icon 01-499 Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení
PDF icon 01-503 (2018 ) Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby
PDF icon 02-499 Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o zmene využití území
PDF icon 02-503 (2018) Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území
PDF icon 03-499 Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území
PDF icon 03-503 (2018) Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území
PDF icon 04-499 Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí
PDF icon 04-503 (2018) Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků
PDF icon 05-499 Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohl-sp-vps-ai
PDF icon 05-503 (2018) Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu
PDF icon 06-499 Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby
PDF icon 06-503 (2018) Žádost o vydání společného povolení
PDF icon 07-499 Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby
PDF icon 07-503 (2018) Oznámení záměru
PDF icon 08-503 (2018) Ohlášení stavby
PDF icon 09-499 Náležitosti a způsob vedení stavebního deníku a jednoduchého záznamu o stavbě
PDF icon 09-503 (2018) Žádost o stavební povolení
PDF icon 10-503 (2018) Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora
File 11-Oznámení-o-užívání-stavby
PDF icon 12-503 (2018) Žádost o vydání kolaudačního souhlasu
PDF icon 13-503 (2018) Žádost o povolení předčasného užívání stavby
PDF icon 14-503 (2018) Oznámení změny v užívání stavby
PDF icon 15-499 Náležitosti dokumentace bouracích prací
PDF icon 15-503 (2018) Ohlášení odstranění
PDF icon 16-503 (2018) Společné oznámení záměru
PDF icon Ohlášení dokončení stavby - Příloha č.2
PDF icon Ohlášení stavby dle §104 odst.2 písm. e-p
PDF icon Památková péče - archeologie
PDF icon Památková péče - archeologie - žádost
PDF icon Památková péče - žádost o vydání závazného stanoviska na opravu, údržbu kulturních památek
PDF icon Památková péče - žádost o vydání závazného stanoviska na opravu, údržbu kulturních památek - příloha
Microsoft Office document icon Plná moc
PDF icon Žádost o dělení nebo scelování pozemků
PDF icon Žádost o dodatečné povolení stavby
Microsoft Office document icon Žádost o kolaudaci (SP do r. 2006)
Microsoft Office document icon ŽÁDOST o ověření pasportu stavby
PDF icon Žádost o přidělení č.p. nebo č.ev. - Příloha č.1
PDF icon Žádost o udělení výjimky z odstupových vzdáleností
PDF icon Žádost o udělení výjimky z OP
Microsoft Office document icon Žádost o územně plánovací informaci (stavební) - vyhláška 503-2006 příloha č.2
PDF icon Žádost o změnu stavby před dokončením
Microsoft Office document icon ŽÁDOST o změnu stavby před dokončením - § 118 stavebního zákona
Odbor životního prostředí
Formulář
PDF icon LES1 - Vyrozumění orgánu státní správy lesů o záměru provést úmyslnou těžbu
PDF icon LES2 - Žádost o vydání souhlasu org. státní správy lesů k dělení lesního pozemku, při kterém výměra jednoho dílu klesne pod 1 ha
PDF icon LES3 - Žádost o souhlas s návrhem umístění stavby na lesním pozemku nebo ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesa
PDF icon LES4 - Žádost o udělení licence odborného lesního hospodáře (fyzická osoba)
PDF icon LES5 - Oznámení o výběru odborného lesního hospodáře
PDF icon LES6 - Žádost o prohlášení pozemků za pozemky určené k plnění funkcí lesa
PDF icon LES7 - Žádost o trvalé/dočasné odnětí poz. nebo o trvalé/dočasné omezení pozemků určených k plnění funkcí lesa (lesních pozemků)
File Napojení na tříděný odpad - Smlouva podnikatelé
PDF icon Napojení na tříděný odpad - Smlouva podnikatelé
File Napojení na tříděný odpad - Žádost o zapojení do systému města
PDF icon Napojení na tříděný odpad - Žádost o zapojení do systému města
PDF icon OH - Žádost o vydání závazného stanoviska z hlediska zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech
PDF icon OO - Žádost o vydání závazného stanoviska ke stacionárnímu zdroji
PDF icon OP - Oznámení o zahájení realizace investičního záměru na ZPF
PDF icon OP - Žádost / Oznámení o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les
PDF icon OP - Žádost o stanovisko k zásahu do VKP
PDF icon OP - Žádost o udělení souhlasu k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu
PDF icon OP - Žádost o vydání rozhodnutí v pochybnosti zda je pozemek součástí ZPF
PDF icon OP - Žádost o vydání rybářského lístku (Fishing Permit/Angelschein)
PDF icon OP - Žádost o vydání souhlasu dle paragrafu 12, souhlas k zásahu do krajinného rázu
PDF icon OP - Žádost o vydání souhlasu k uložení sedimentů na ZPF
PDF icon OP - Žádost o vydání souhlasu ke změně trvalého travního porostu na ornou půdu
PDF icon OP - Žádost o vyjádření k návrhu trasy vedení na ZPF
PDF icon VH01 - Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami
PDF icon VH02 - Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácnosti)
PDF icon VH03 - Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových
PDF icon VH04 - Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních
PDF icon VH05 - Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých občanů (domácností)
PDF icon VH06 - Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých občanů (domácností)
PDF icon VH07 - Žádost o povolení k některým činnostem nebo o jeho změnu
PDF icon VH08 - Žádost o stavební povolení k vodním dílům
PDF icon VH08a - Žádost o společné řízení: územní řízení a stavební povolení k vodním dílům
PDF icon VH09 - Žádost o stavební povolení k domovní čistírně odpad. vod, studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k odběru podz. vod
PDF icon VH10 - Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace
PDF icon VH11 - Žádost o udělení souhlasu
PDF icon VH12 - Žádost o závazné stanovisko vodoprávního úřadu vydávané v rámci společného řízení
PDF icon VH13 - Žádost o vyjádření
PDF icon VH14 - Žádost o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodních děl
PDF icon VH15 - Ohlášení uržovacích prací, obnovy vodního díla zničeného živelnou pohromou nebo havárií, vodohospodářských úprav
PDF icon VH16 - Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) a o stavební povolení ke studni...
PDF icon VH17 - Žádost o povolení k vypouštění odp. vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) a o stavební ...
PDF icon VH18 - Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrch pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) a o ... (spojeno)
PDF icon VH19 - Ohlášení vodních děl určených pročištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel
PDF icon VH20 - Žádost o stanovení ochranného pásma vodního zdroje nebo jeho změnu
PDF icon VH21 - Žádost o stanovení ochranného pásma vodního díla nebo jeho změnu
PDF icon VH24 - Žádost o výjimku z dosahování cílu ochrany vod
PDF icon VH25 - Žádost o schválení manipulačního řádu vodního díla
PDF icon VHx1 - Žádost o vydání společného povolení
PDF icon VHx2 - Žádost o územní souhlas
PDF icon VHx3 - Oznámení o užívání stavby vodního díla
PDF icon VHx4 - Žádost o ověření stavby vodního díla
PDF icon Žádost o vydání souhrnného stanoviska odboru životního prostředí