Formuláře

Odbor dopravy
Formulář
PDF icon 01 - Ohlášení stavebních úprav, udržovacích prací na komunikaci
PDF icon 02 - Žádost o kolaudaci stavby komunikace
PDF icon 03 - Žádost o povolení k připojení sousední nemovitosti na pozemní komunikaci
PDF icon 04 - Žádost o povolení stavby v ochranném pásmu silnice II. a III. třídy
PDF icon 05 - Žádost o povolení umístění reklamních zařízení na sloupech veřejného osvětlení, zábradlí apod.
PDF icon 06 - Žádost o povolení uzavírky a zvláštního užívání komunikace
PDF icon 07 - Žádost o povolení uzavírky komunikace
PDF icon 08 - Žádost o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace
PDF icon 09 - Žádost o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace samojízdnými pracovními stroji
PDF icon 10 - Žádost o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace – vyhrazené parkovací místo
PDF icon 11 - Žádost o předčasné užívání
PDF icon 12 - Žádost o stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
PDF icon 13 - Žádost o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
PDF icon 14 - Žádost o vydání společného povolení
PDF icon 15 - Žádost o vydání stavebního povolení pro stavbu komunikace
PDF icon 16 - Žádost o změnu stavby komunikace před dokončením
PDF icon Oznámení o ztrátě, zničení nebo odcizení tabulky s registrační značkou
PDF icon Žádost o poskytnutí údajů z registru silničních vozidel
PDF icon Žádost o povolení výroby jednotlivého vozidla, o povolení přestavby vozidla
PDF icon Žádost o schválení technické způsobilosti vozidla (jednotlivě vyrobené vozidlo; jednotlivě přestavěné vozidlo)
PDF icon Žádost o vydání mezinárodního řidičského průkazu
PDF icon Žádost o vydání mezinárodního řidičského průkazu
PDF icon Žádost o vydání nového technického průkazu silničního vozidla a nového osvědčení o registraci silničního vozidla
PDF icon Žádost o vydání tabulky s registrační značkou
PDF icon Žádost o vydání tabulky s registrační značkou na vývoz
PDF icon Žádost o vyřazení silničního vozidla z provozu, ukončení vyřazení silničního vozidla z provozu a zápis zániku silničního vozidla
PDF icon Žádost o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel
PDF icon Žádost o zápis změn údajů v registru silničních vozidel
PDF icon Žádost o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla
Odbor finanční
Formulář
PDF icon Přihláška - Václavská pouť 2021 konanou ve dnech 25.09.2021 a 26.09.2021
PDF icon Smlouva o poskytnutí dotace - vzor
PDF icon vzor A - Ohlašovací povinnost k místnímu poplatku za komunální odpad
PDF icon vzor B - Ohlašovací povinnost psi
PDF icon vzor C - Žádost o vrácení přeplatku na místním poplatku
PDF icon vzor CH - Ohlašovací povinnost RO, byty a RD
PDF icon vzor D - Oznámení změny placení k místnímu poplatku za psů
PDF icon vzor E - Odhláška k místnímu poplatku ze psů
PDF icon vzor F - Žádost o povolení splátek
PDF icon vzor P - ohlašovací povinnost k místnímu poplatku z pobytu
PDF icon Žádost o poskytnutí dotace (netýká se Programu na podporu kultury a sportu)
Odbor majetkový
Formulář
PDF icon Oznámení o zániku společného nájmu bytu
PDF icon Žádost o nájem bytu
PDF icon Žádost o podnájem bytu
PDF icon Žádost o potvrzení přechodu nájmu bytu
PDF icon Žádost o povolení záboru veřejného prostranství
PDF icon Žádost o prodej, pronájem, výpůjčku, pacht pozemku
PDF icon Žádost o pronájem nebytového prostoru
PDF icon Žádost o souhlas s požárně nebezpečným prostorem
PDF icon Žádost o souhlas z titulu vlastníka sousedního pozemku stavby
PDF icon Žádost o uložení inženýrských sítí
PDF icon Žádost o vyjádření z titulu vlastníka pozemku k povolení sjezdu
PDF icon Zásady instalace internetu
PDF icon Zásady prodeje bytů ve vlastnictví města Strakonice
PDF icon Zásady realizace staveb komunikací a inženýrských sítí obecného zájmu
Odbor vnitřních věcí
Formulář
PDF icon Dotazník k uzavření manželství
PDF icon Osobní doklady
PDF icon Prohlášení k narození dítěte
PDF icon Vzor přihlašovacího lístku k trvalému pobytu
PDF icon Žádost o poskytnutí údajů z agendového informačního systému evidence obyvatel
PDF icon Žádost o vítání občánků
PDF icon Žádost o vydání matričního dokladu
PDF icon Žádost o vydání osvědčení (uzavření manželství před orgánem církve)
PDF icon Žádost o zrušení údaje o místu trvalého pobytu (před podáním žádosti je nutné kontaktovat odd. evidence obyvatel)
Odbor rozvoje
Formulář
PDF icon Podnět k pořízení regulačního plánu
PDF icon Žádost o územně plánovací informaci
PDF icon Žádost o vydání regulačního plánu
PDF icon Žádost o závazné stanovisko orgánu územního plánování
Odbor sociální
Formulář
PDF icon Žádost o přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou
PDF icon Žádost o ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění
Odbor školství
Formulář
PDF icon Formuláře pro udělování ocenění města Strakonice
PDF icon Oznámení o svolání shromáždění
Odbor stavební úřad
Formulář
PDF icon 01-499 Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení
PDF icon 01-503 (2018 ) Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby
PDF icon 02-499 Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o zmene využití území
PDF icon 02-503 (2018) Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území
PDF icon 03-499 Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území
PDF icon 03-503 (2018) Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území
PDF icon 04-499 Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí
PDF icon 04-503 (2018) Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků
PDF icon 05-499 Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohl-sp-vps-ai
PDF icon 05-503 (2018) Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu
PDF icon 06-499 Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby
PDF icon 06-503 (2018) Žádost o vydání společného povolení
PDF icon 07-499 Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby
PDF icon 07-503 (2018) Oznámení záměru
PDF icon 08-503 (2018) Ohlášení stavby
PDF icon 09-499 Náležitosti a způsob vedení stavebního deníku a jednoduchého záznamu o stavbě
PDF icon 09-503 (2018) Žádost o stavební povolení
PDF icon 10-503 (2018) Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora
PDF icon 12-503 (2018) Žádost o vydání kolaudačního souhlasu
PDF icon 13-503 (2018) Žádost o povolení předčasného užívání stavby
PDF icon 14-503 (2018) Oznámení změny v užívání stavby
PDF icon 15-499 Náležitosti dokumentace bouracích prací
PDF icon 15-503 (2018) Ohlášení odstranění
PDF icon 16-503 (2018) Společné oznámení záměru
PDF icon Ohlášení dokončení stavby - Příloha č.2
PDF icon Ohlášení stavby dle §104 odst.2 písm. e-p
PDF icon Památková péče - archeologie
PDF icon Památková péče - archeologie - žádost
PDF icon Památková péče - žádost o vydání závazného stanoviska na opravu, údržbu kulturních památek
PDF icon Památková péče - žádost o vydání závazného stanoviska na opravu, údržbu kulturních památek - příloha
Microsoft Office document icon Plná moc
PDF icon Žádost o dělení nebo scelování pozemků
PDF icon Žádost o dodatečné povolení stavby
PDF icon Žádost o přidělení č.p. nebo č.ev. - Příloha č.1
PDF icon Žádost o udělení výjimky z OP
PDF icon Žádost o změnu stavby před dokončením
Obecní živnostenský úřad
Formulář
PDF icon Doklad k umístění sídla
PDF icon Plná moc
PDF icon Podnikání podle zákona o zemědělství
PDF icon Podníkání podle živnostenského zákona
PDF icon Potvrzení o praxi
PDF icon Žádost o výpis z živnostenského rejstříku
Odbor životního prostředí
Formulář
PDF icon Žádost o vydání souhrnného stanoviska odboru životního prostředí
PDF icon LES1 - Vyrozumění orgánu státní správy lesů o záměru provést úmyslnou těžbu
PDF icon LES2 - Žádost o vydání souhlasu org. státní správy lesů k dělení lesního pozemku, při kterém výměra jednoho dílu klesne pod 1 ha
PDF icon LES3 - Žádost o souhlas s návrhem umístění stavby na lesním pozemku nebo ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesa
PDF icon LES4 - Žádost o udělení licence odborného lesního hospodáře (fyzická osoba)
PDF icon LES5 - Oznámení o výběru odborného lesního hospodáře
PDF icon LES6 - Žádost o prohlášení pozemků za pozemky určené k plnění funkcí lesa
PDF icon LES7 - Žádost o trvalé/dočasné odnětí poz. nebo o trvalé/dočasné omezení pozemků určených k plnění funkcí lesa (lesních pozemků)
PDF icon OH - Žádost o vydání závazného stanoviska z hlediska zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech
PDF icon OH - Žádost o vyjádření ke zřízení malého zařízení na zpracování bioodpadů
PDF icon OO - Žádost o vydání závazného stanoviska ke stacionárnímu zdroji
PDF icon OP - Oznámení o zahájení realizace investičního záměru na ZPF
PDF icon OP - Žádost / Oznámení o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les
PDF icon OP - Žádost o stanovisko k zásahu do VKP
PDF icon OP - Žádost o udělení souhlasu k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu
PDF icon OP - Žádost o vydání rozhodnutí v pochybnosti zda je pozemek součástí ZPF
PDF icon OP - Žádost o vydání rybářského lístku (Fishing Permit/Angelschein)
PDF icon OP - Žádost o vydání souhlasu dle paragrafu 12, souhlas k zásahu do krajinného rázu
PDF icon OP - Žádost o vydání souhlasu k uložení sedimentů na ZPF
PDF icon OP - Žádost o vydání souhlasu ke změně trvalého travního porostu na ornou půdu
PDF icon OP - Žádost o vyjádření k návrhu trasy vedení na ZPF
PDF icon VH01 - Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami
PDF icon VH02 - Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácnosti)
PDF icon VH03 - Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových
PDF icon VH04 - Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních
PDF icon VH05 - Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých občanů (domácností)
PDF icon VH06 - Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých občanů (domácností)
PDF icon VH07 - Žádost o povolení k některým činnostem nebo o jeho změnu
PDF icon VH08 - Žádost o stavební povolení k vodním dílům
PDF icon VH08a - Žádost o společné řízení: územní řízení a stavební povolení k vodním dílům
PDF icon VH09 - Žádost o stavební povolení k domovní čistírně odpad. vod, studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k odběru podz. vod
PDF icon VH10 - Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace
PDF icon VH11 - Žádost o udělení souhlasu
PDF icon VH12 - Žádosto závazné stanovisko vodoprávního úřadu vydávané v rámci společného řízení
PDF icon VH13 - Žádost o vyjádření
PDF icon VH14 - Žádost o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodních děl
PDF icon VH15 - Ohlášení uržovacích prací, obnovy vodního díla zničeného živelnou pohromou nebo havárií, vodohospodářských úprav
PDF icon VH16 - Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) a o stavební povolení ke studni...
PDF icon VH17 - Žádost o povolení k vypouštění odp. vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) a o stavební ...
PDF icon VH18 - Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrch pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) a o ... (spojeno)
PDF icon VH19 - Ohlášení vodních děl určených pročištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel
PDF icon VH20 - Žádost o stanovení ochranného pásma vodního zdroje nebo jeho změnu
PDF icon VH21 - Žádost o stanovení ochranného pásma vodního díla nebo jeho změnu
PDF icon VH24 - Žádost o výjimku z dosahování cílu ochrany vod
PDF icon VH25 - Žádost o schválení manipulačního řádu vodního díla
PDF icon VHx1 - Žádost o vydání společného povolení
PDF icon VHx2 - Žádost o územní souhlas
PDF icon VHx3 - Oznámení o užívání stavby vodního díla
PDF icon VHx4 - Žádost o ověření stavby vodního díla
Jihočeská hospodářská komora a Jihočeská společnost pro rozvoj lidských zdrojů Vás zvou...
Informace pro žadatele O co, jak a kde lze zažádat? Jaká je zde role datové schránky...
Oznámení o přerušení dodávky pitné vody   Technické služby...
Oznámení o přerušení dodávky pitné vody - 29. 4. 2021  ...
Výzva Městské policie Strakonice k občanům využívajícím parkovací plochu před...
SPECIÁLNÍ OCHRANNÁ DERATIZACE Na základě zastupitelstvem města schválené OZV...
Oznámení o přerušení dodávky pitné vody 20. dubna Technické služby...
Prázdninový provoz linek MHD v rámci aktuální pandemické situace končí...
Zápis do mateřských škol zřizovaných městem Strakonice pro školní rok 2021/2022...
S účinností nové vyhlášky o ochraně dřevin a jejich kácení se od 1. listopadu 2014 měnily...
3.November 2021
Město Strakonice získalo opět od společnosti EKO-KOM a.s. „Osvědčení o úspoře emisí“ za...
8.June 2021
v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích...
4.June 2021
  Mimo poslední týden v srpnu bude letní provoz zajišťovat pro celé město pouze jedna...
4.June 2021
Díky občanům našeho města se můžeme za rok 2020 pochlubit sběrem starého elektra určeného...
1.June 2021
Pro děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 a všechny děti, které mají pro školní...
6.April 2021
Zápis je povinný pro děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a pro děti, které měly...
14.March 2021
Nakládání s komunálními odpady, včetně třídění, u zdravých lidí Jednorázové ochranné...
26.February 2021
V soutěži SPP, která je jedinou spotřebitelskou celorepublikovou anketou a zároveň...
Římskokatolická farnost Strakonice obdržela dotaci z EU ve výši 52,5 mil. Kč na...
Informační centrum je uzavřené pro veřejnost z důvodu vládních nařízení. Dále poskytuje ...
Od října mají zákazníci infocentra možnost zakoupit nové pohlednice. Devět, tedy ne...
Městské informační centrum vydalo nově dvě edice pexesa. Na straně obrázku, k němuž...
I v letošním roce se návštěvníci města mohou přijít v rozšířeném čase podívat do kostela...
Strakoničtí organizátoři Běhu okolo Kuřidla v rámci letošního již 40. ročníku  a zároveň...
  V řekách Blanici a Otavě, a také v mnoha rybnících na území Prácheňska pobývají...
Jihočeský kraj se rozhodl pro finanční podporu dovolené  v jižních Čechách a obnovu...