Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

Územní plán Drachkov

  • územně plánovací dokumentace schválená dle zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění

  • Územní plán Drachkov vydalo zastupitelstvo obce dne 28.2.2010

  • územní plán je k dispozici na Obecním úřadě v Drachkově, na Městském úřadě Strakonice, odboru rozvoje - úřad územního plánování a na Krajském úřadě – Jihočeský kraj, odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic

  • odkaz na registrační list: http://www.uur.cz/iLAS/ilas_tiskRL07.asp?RC_UPD=47274416

Zpráva o uplatňování ÚP

Druh ÚPD(ÚPP): 
ÚPD
Stav ÚPD(ÚPP): 
schválená
Datum schválení/vydání: 
16.June 2019
Datum nabytí účinnosti: 
16.June 2019

 V souladu s § 165 odst. 3) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) pořizovatel zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup zastupitelstvem obce schválenou zprávu o uplatňování územního plánu.

Změna č. 1 ÚP Drachkov

Druh ÚPD(ÚPP): 
ÚPD
Stav ÚPD(ÚPP): 
vydaná
Datum schválení/vydání: 
12.September 2021
Datum nabytí účinnosti: 
28.September 2021

Změna č. 1 ÚP Drachkov byla pořízena na základě rozhodnutí zastupitelstva obce o pořízení změny ze dne 16.06.2019. Změna č. 1 ÚP Drachkov byla pořízena na základě Zprávy o uplatňování ÚP Drachkov. Změna územního plánu byla pořizována zkráceným postupem pořizování dle § 55a a § 55b stavebního zákona. Změna územního plánu byla projednávána v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, jeho prováděcími vyhláškami a v součinnosti s dotčenými orgány.

Odkaz na registrační list: http://www.uur.cz/ilas/ilas_tiskRLZmeny2013.asp?RC_UPD=47274416&RC_ZMENY=1