Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

Územní plán Radošovice
 • Zastupitelstvo obce Radošovice schválilo pořízení nového územního plánu Radošovice dne 18.6. 2011
 • zadání Územního plánu Radošovice bylo zastupitelstvem obce schválen dne 2. 8. 2013
 • společné projednání návrhu Územního plánu Radošovice proběhlo dne 22. 1. 2015. (S ohledem na rozsáhlé úpravy původního návrhu (zejména s ohledem na 1. aktualizaci Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje) bylo dohodnuto opakované společné jednání, které proběhlo dne 4. 6. 2015 na Obecním úřadě Radošovice.)

 •  Po vydání souhlasného stanoviska krajským úřadem byl veřejnou vyhláškou oznámen termín veřejného jednání, které se uskutečnilo  dne 9. 11. 2015 v salónku pohostinství v Radošovicích.
 • Územní plán Radošovice nabyl platnost dne 4. 2. 2016
 • územní plán obce je k dispozici na Obecním úřadě v Radošovicích, na Městském úřadu Strakonice, odboru rozvoje - úřadu územního plánování a na Krajském úřadu – Jihočeský kraj, odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic
 • odkaz na registrační list: https://eupc.uur.cz/reglist?id=28867

 

Územní plán Změna č. 1

Druh ÚPD(ÚPP): 
ÚPD
Stav ÚPD(ÚPP): 
vydaná
Datum nabytí účinnosti: 
6.December 2018
 • Zastupitelstvo obce rozhodlo dne 1. 6. 2018 ve svém usnesení č. 23/18 o obsahu změny územního plánu a také, že změna územního plánu se bude pořizovat zkráceným postupem pořizování dle § 55a a § 55b zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu.
 • změna je pořizována na návrh navrhovatele
 • nabytí účinnosti změny: 6.12.2018
 • změna územního plánu je pouze změna textové části územního plánu, grafická část se nemění
 • vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území nebylo zpracováno
 • odkaz na registrační list: https://eupc.uur.cz/reglist?id=57601

Změna č. 2 Územního plánu Radošovice

Druh ÚPD(ÚPP): 
ÚPD
Stav ÚPD(ÚPP): 
pořizování
 • Zastupitelstvo obce Radošovice svým usnesením č. 57/2019 ze dne 05.12.2019 rozhodlo o pořízení a obsahu Změny č. 2 Územního plánu Radošovice, která bude pořizována zkráceným postupem dle § 55a a § 55b zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 • Pořizovatelem změny je Městský úřad Strakonice, odbor rozvoje, úřad územního plánování.
 • Projektantem změny je Ing. arch. Roman Schmitt, autorizovaný projektant všeobecnou působností (A.0), ČKA - 01206
 • Předmětem Změny č. 2 Územního plánu Radošovice je změna funkčního využití z „plochy zemědělské – zahrady, trvalý travní porost, orná půda (ZPF)“ na „plochy bydlení v rodinných usedlostech (BRU)“ na pozemku p. č. 376/3 v k. ú. Svaryšov, obec Radošovice.
 • Odkaz na registrační list: https://eupc.uur.cz/reglist?id=46144

 

Změna č. 3 Územního plánu Radošovice

Druh ÚPD(ÚPP): 
ÚPD
Stav ÚPD(ÚPP): 
pořizování
 • Zastupitelstvo obce Radošovice usnesením č. 73/2021 ze dne 19.10.2021 rozhodlo z vlastního podnětu o pořízení Změny č. 3 Územního plánu Radošovice.
 • Změna územního plánu bude projednávána v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, jeho prováděcími vyhláškami a v součinnosti s dotčenými orgány.
 • Změna územního plánu se bude pořizovat zkráceným postupem pořizování dle § 55a a § 55b stavebního zákona.
 • Předmětem Změny č. 3 ÚP Radošovice je úprava Plochy veřejných prostranství v rámci zastavitelné plochy 4.
 • Odkaz na registrační list: https://eupc.uur.cz/reglist?id=59121

Územní studie "V Lukách"

Druh ÚPD(ÚPP): 
ÚPP
Stav ÚPD(ÚPP): 
pořizování
 • Obec Radošovice požádala Městský úřad Strakonice, odbor rozvoje, úřad územního plánování, o pořízení územní studie pro obec Radošovice pro plochu 4SO dle Územního plánu Radošovice.
 • Pořizovatele územní studie je Městský úřad Strakonice, odbor rozvoje, úřad územního plánování.