Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

Popis činnosti:

Stavební úřad může v odůvodněných, zvláštního zřetele hodných případech za podmínek stanovených v § 169 zák. č. 183/2006 Sb., povolit výjimku dle § 26 vyhl. č. 501/2006 Sb., z výslovně uvedených obecných požadavků na výstavbu:
§ 20 odst. 3, 5, 7, § 21 odst. 4 (vymezování pozemků a umisťování staveb na nich)
§ 23 odst. 2 (obecné požadavky na umisťování staveb)
§ 24 odst. 1, 3 (zvl. požadavky na umisťování staveb)
§ 24 a odst. 2, 3 (studny individuálního zásobování vodou)
§ 25 odst. 2 – 7 (vzájemné odstupy staveb).
O udělení výjimky rozhoduje věcně příslušný stavební úřad na návrh stavebníka, a to ve správním řízení, v dohodě s příslušným dotčeným orgánem státní správy, jehož působnosti se požadovaná výjimka týká. Z § 169 SZ vyplývá, že na udělení výjimky není právní nárok, že ji lze povolit, jen pokud se tím neohrozí bezpečnost, ochrana života a zdraví osob, sousední pozemky nebo stavby a že i při řešení podle výjimky bude dosaženo účelu sledovaného obecnými požadavky na výstavbu. Není stanovena zvláštní procesně právní úprava, takže na řízení o povolení výjimky se plně vztahují ustanovení správního řádu (zák. č. 500/2004 Sb., v platném znění). Odbor stavební úřad MÚ Strakonice, jako věcně příslušný stavební úřad, v rámci podmínek uvedených v § 169 stavebního zákona posuzuje odůvodněnost žádosti především z hledisek urbanistických, architektonických, územně technických a stavebně technických. 

Související předpisy: § 169 SZ, vyhl. č. 501/2006 Sb., zák. č. 500/2004 Sb.

Formuláře: