Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

Popis činnosti:

Stavební úřad vykonává vyvlastňovací řízení. Práva k pozemkům a stavbám, potřebná pro uskutečnění staveb nebo jiných veřejně prospěšných opatření podle tohoto zákona lze odejmout nebo omezit u veřejně prospěšné stavby dopravní a technické infrastruktury, u veřejně prospěšného opatření ke snižování ohrožení povodněmi a jinými přírodními katastrofami, založení prvků územního systému ekologické stability, ochrany archeologického dědictví, zajišťování obrany a bezpečnosti státu, asanaci území, nezbytný přístup/příjezd ke stavbě. Řízení o vyvlastnění upravuje zvláštní právní předpis.

Související předpisy: § 170 SZ, zák. č. 184/2006 Sb.

Formuláře: žádost o vyvlastnění volnou formou s náležitostmi dle zák. č. 184/2006 Sb.