Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

Popis činnosti:

Stavební úřad vykonává působnost obecného stavebního úřadu. Ve věcech staveb leteckých, staveb drah, staveb pozemních komunikací a staveb vodních děl vykonávají státní správu speciální stavební úřady (Úřad civilního letectví, Drážní úřad, odbor dopravy MÚ nebo KÚ, odbor životního prostředí MÚ nebo KÚ). Dále vykonávají působnost jiných stavebních úřadů Újezdní úřady (území vojenských újezdů), Ministerstvo obrany (stavby pro obranu státu), Ministerstvo vnitra (stavby pro bezpečnost státu), Ministerstvo spravedlnosti (stavby vězeňské služby), Ministerstvo průmyslu a obchodu (stavby jaderných zařízení, ropovody, produktovody, stavby pro přenos el. energie a plynu o výkonu nad 100 MW), Báňské úřady (dobývací prostory). V pochybnostech, zda se jedná o stavbu v působnosti speciálního, jiného nebo obecného stavebního úřadu platí stanovisko příslušného speciálního nebo jiného stavebního úřadu.

Související předpisy: § 15, 16 SZ

Formuláře: viz formuláře odboru dopravy a odboru ŽP