Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

  • Rada města Strakonice usnesením č. 3255/2022 ze dne 13.07.2022 odsouhlasila pořízení Územní studie Relaxačně – rehabilitační zahrada nemocnice Strakonice.
  • Územní studie bude zpracována jako územně plánovací podklad pro rozhodování v území podle § 30 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) po proveření urbanistického řešení. Stavební zákon projednání nebo konzultaci územní studie s dotčenými orgány neupravuje.
  • Zpracovatelem územní studie je Ing. arch. Radek Boček, ČKA – 03094 ve spolupráci s Atelierem Gaifa, Lucie Langová, MSc.
  • Řešené území je dle Územního plánu Strakonice součástí zastavitelné plochy ST15 s funkčním využitím „plochy občanského využití – veřejný zájem“. Záměrem Nemocnice Strakonice, a.s., je vytvoření relaxačně – rehabilitační zahrady. Hlavní náplň parku bude rehabilitační a relaxační. Dále je k ní přidána funkce edukační a herní. V řešeném území se předpokládá nejenom pobyt pacientů a zaměstnanců nemocnice, ale je počítáno také s návštěvami těchto cílových skupin soukromých i profesních.
  • Územní plán pro tuto lokalitu nestanovuje pořízení studie jako podmínku pro rozhodování v území.
  • Veřejná konzultace návrhu Územní studie „Relaxačně – rehabilitační zahrada nemocnice Strakonice“ se konala dne 08.08.2022.
  • Rada města Strakonice dne 21.09.2022 usnesením č. 3449/2022 vzala územní studii na vědomí.
  • Pořizovatel Územní studie Relaxačně – rehabilitační zahrada nemocnice Strakonice Odbor rozvoje – úřad územního plánování MěÚ Strakonice schválil možnost jejího využití jako územně plánovacího podkladu dne 26.09.2022.