Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Oficiální www stránky města

Czech English French German Ukrainian

1. Kontrolované osoby a zaměření provedených kontrol

   

Kontroly byly prováděny v souladu s ustanovením § 4 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), v platném znění a § 4 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění (dále jen zákon o matrikách).

 

2. Počet provedených kontrol

 

V roce 2021 bylo provedeno celkem 6 kontrol výkonu přenesené působnosti.

 

3. Zhodnocení výsledků kontrolní činnosti

 

V rámci dozorové činnosti odboru vnitřních věcí, zaměřené na dodržování příslušných ustanovení, byly kontrolovány následující činnosti:

 

a) vedení matričních knih a sbírek listin

b) souhlasné prohlášení o určení otcovství

c) prohlášení o druhém jménu

d) žádost o zápis ženského příjmení v mužském tvaru

e) osvědčení o splnění zákonných podmínek k uzavření církevního sňatku

f) vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství

g) oznámení o vrácení se k dřívějšímu příjmení po rozvodu manželství

h) prohlášení manželů o příjmení dle ust. § 661 odst. 2 občanského zákoníku

i) podklady pro zápisy do Zvláštní matriky v Brně

j) duplikáty matričních dokladů a povolení nahlížet do matričních knih

k) doslovné výpisy z matričních knih

l) potvrzení ze sbírky listin

m) dodatečné záznamy a změny do matrik

n) matriční doklady vydané pro použití v cizině

o) vidimace a legalizace

p) evidence matričních tiskopisů a způsob jejich likvidace

 

V rámci provedených kontrol byl v matričních obvodech  zjištěn nesoulad v zápisech do matričních knih, u trvalého pobytu nebyla uvedena část obce, rodné příjmení ženy bylo navíc uvedeno i v případě, kdy se shodovalo se současným příjmením, u místa narození chyběl údaj o okresu narození. Nesoulad byl dále zjištěn v listu o prohlídce zemřelého vystaveném zdravotnickým zařízením, kdy chybějící údaje neoprávněně doplnila pí matrikářka. Doslovný výpis z matriční knihy byl vydán žadatelce, která nedoložila příbuzenský poměr k požadované osobě.  V matriční knize, v záznamech a opravách před podpisem bylo navíc uvedeno prohlášení ženy, která zvolila příjmení v mužském tvaru v případě, kdy se jednalo o cizojazyčné příjmení zakončené na samohlásku. U místa narození Praha chyběl uvést konkrétní matriční obvod, ve kterém se narodila osoba, které se zápis v matriční knize týká. V některých případech nebyl doložen vypravitel pohřbu a v dokladu vystaveném pro úřední potřebu nebyla tato skutečnost uvedena v jeho poznámce. U legalizace listin nebyl dostatečně popsán charakter listiny a v ověřovací knize chyběl údaj o tom, zda listina obsahuje viditelný zajišťovací prvek.

 

Ve všech  případech byly kontrolované subjekty vyzvány k bezpodmínečnému dodržování zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení, a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dále k dodržování vyhlášky Ministerstva vnitra č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dále zákon 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů.