Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Oficiální www stránky města

Czech English French German Ukrainian

Městský úřad Strakonice, odbor obecní živnostenský úřad, provedl ve svém správním obvodu v roce 2021 celkem 81 kontrol ve smyslu ustanovení § 60a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, sledujících, zda a jak jsou plněny povinnosti stanovené živnostenským zákonem, ustanoveními zvláštních právních předpisů vztahujících se na živnostenské podnikání a na podmínky provozování živnosti uložené v rozhodnutí o udělení koncese. Výkon kontroly se řídil ust. zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů.

 

V rámci kontrolní činnosti bylo uloženo 17 pokut v blokovém řízení v celkové částce  21.000,00 Kč a 2 pokuty ve správním řízení v celkové částce 7.000,00 Kč. Živnostenský úřad „sankčně“ zrušil živnostenská oprávnění 9 podnikatelským subjektům z důvodu neplnění závazků vůči státu a z důvodu závažného porušování podmínek stanovených zvláštním právním předpisem, kterým je zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, v platném znění.

 

Při výkonu dozorové činnosti živnostenský úřad úzce spolupracoval s Českou obchodní inspekcí – Inspektorát Jihočeský a Vysočina se sídlem v Českých Budějovicích, dále pak s Oblastním inspektorátem práce pro Jihočeský kraj a Vysočina, Okresní správou sociálního zabezpečení Strakonice, Policií ČR, Krajskou hygienickou stanicí – územní pracoviště Strakonice a ostatními orgány státní správy. Pracovníci Obecního živnostenského úřadu Strakonice se v roce 2021 opět zapojili  do  plánované akce (kontrola zákazu podávání alkoholu osobám mladším osmnácti let), kterou organizovali strakoničtí policisté za účasti dalších orgánů státní správy.