Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

Nový Územní plán Řepice

  • územně plánovací dokumentace schválená dle zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,  v platném znění
  • Územní plán Řepice byl zastupitelstvem obce vydán usnesením  č. 6 ze dne 13. 10. 2015 a nabyl účinnosti dne 9. 11. 2015
  • Veřejné projenání o návrhu Územního plánu Řepice se uskutečnilo v úterý dne 28. 7. 2015 v 18:00 hodin, ve společenském centru Ratejna v Řepici.
  • Společné jednání s dotčenými orgány o návrhu Územnhého plánu Řepice proběhlo dne 19. 6. 2014
  • Zadání Územního plánu Řepice bylo zastupitelstvem schváleno dne 6. 8. 2013 
  • odkaz na registrační list: http://www.uur.cz/iLAS/ilas_tiskRL2013.asp?RC_UPD=89170037

Zpráva o uplatňování ÚP Řepice

Druh ÚPD(ÚPP): 
ÚPD
Stav ÚPD(ÚPP): 
schválená
Datum schválení/vydání: 
3.November 2020
Datum nabytí účinnosti: 
3.November 2020

Pořizovatel zpracovával Zprávu o uplatňování ÚP Řepice, kterou v souladu s § 55 stavebního zákona předložil zastupitelstvu obce. Na projednání návrhu této zprávy se použil přiměřeně § 47 odst. 1 až 4 stavebního zákona. Odkaz na registrační list: http://www.uur.cz/ilas/ilas_tiskRL2013.asp?RC_UPD=89170037

Změna č. 1 územního plánu Řepice

Druh ÚPD(ÚPP): 
ÚPD
Stav ÚPD(ÚPP): 
vydaná
Datum schválení/vydání: 
12.October 2021
Datum nabytí účinnosti: 
3.February 2022

Změna č. 1 ÚP Řepice byla pořizována na základě Zprávy o uplatňování ÚP Řepice, která byla schválená dne 3.11.2020 usnesením zastupitelstva obce č. 9/2020. Změna byla pořizována zkráceným postupem dle § 55b) stavebního zákona. Odkaz na registrační list: http://www.uur.cz/ilas/ilas_tiskRLZmeny2013.asp?RC_UPD=89170037&RC_ZMENY=1