Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

  • Zastupitelstvo města Strakonice dne 27.6.2018 usnesením č. 782/ZM/2018 rozhodlo o pořízení změny č. 7 Územního plánu Strakonice, která byla pořízena zkráceným postupem dle ustanovení § 55a a §55b zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
  • Předmětem změny č. 7 Územního plánu Strakonice byla změna funkčního využití z „plochy specifické“ na „plochy dopravní infrastruktury – letecká doprava“ na pozemcích p.č. 112 a p.č. 113 v k.ú. Nové Strakonice, obec Strakonice. Jedná se o pozemky, které v severozápadní části navazují na areál vojenského útvaru a v severovýchodní části na stávající plochu letiště.
  • Pořizovatelem změny byl Městský úřad Strakonice, odbor rozvoje, úřad územního plánování.
  • Projektantem změny byla Ing. arch. Štěpánka Ťukalová, autorizovaná projektantka pro obor územní plánování, Boleslavova 30, České Budějovice.
  • Změna č. 7 Územního plánu Strakonice byla vydána usnesením Zastupitelstva města Strakonice č. 120/ZM/2020 ze dne 26.02.2020.
  • Změna č. 7 Územního plánu Strakonice nabyla účinnosti dne 11.04.2020.