Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Oficiální www stránky města

Czech English French German Ukrainian

Válečné hroby

Oprava a rozšíření památníku obětem První světové války ve Strakonicích

Na území města Strakonic se nachází tři památníky, jedna pamětní deska a tři hroby na místním hřbitově, které připomínají padlé občany města Strakonic. V místních částech Dražejov a Přední Ptákovice jsou pomníky se jmény padlých, tehdy samostatných obcí.

Ve Strakonicích je památník obětem první světové války umístěn u kostela svatého Václava. Sochu, postavu pololežícího trpícího starce, vytvořil v roce 1916 František Bílek. Památník byl odhalen 18. srpna 1918.

Strakonice zatím nemají památník se jmény padlých rodáků a obyvatel tehdejších Strakonic. Tuto skutečnost chce vedení města změnit. Připravuje revitalizaci stávajícího pomníku a jeho doplnění o masivní leštěné desky, na kterých budou vytesány jména padlých občanů města Strakonic v První světové válce.

Městu Strakonice se podařilo z dostupných zdrojů v archivech zjistit zatím 101 rodáků Strakonic, kteří padli, nebo zemřeli v důsledku bojových činností První světové války.

Archivy určitě neposkytují jména všech, kteří v této válce položili své životy. Proto bychom chtěli požádat širokou veřejnost o spolupráci a doplnění stávajícího seznamu o vaše předky, nebo známé vašich prarodičů, kteří ve válce padli.

Aktuální seznam padlých najdete zde. V něm jsou uvedeny údaje o padlých: jméno, příjmení, místo a datum narození, datum úmrtí, příslušnosti k vojenskému útvaru, příčina, místo úmrtí a bojiště.

Rádi bychom využili vaši pomoc při doplnění tohoto seznamu. Podklady můžete zaslat na adresu peter.kurek@mu-st.cz nebo se spojit telefonicky 383 700 112. Údaje o padlých můžete napsat volně, nebo do přiložené tabulky. Vyplňte ty údaje, které znáte.


Válečný hrob

je místo, kde jsou pohřbeny ostatky osob, které zahynuly v důsledku aktivní účasti ve vojenské operaci nebo v důsledku válečného zajetí, anebo ostatky osob, které zahynuly v důsledku účasti v odboji nebo vojenské operaci v době války.

Válečným hrobem je i pietní místo, kterým se rozumí pamětní deska, pomník, památník nebo obdobný symbol připomínající válečné události a jejich oběti.

Informace o válečných hrobech (dále VH) a o osobách v nich pohřbených, nebo osobách připomenutých na pietních místech jsou zaznamenané v datové aplikaci Centrální evidence válečných hrobů a jsou veřejně přístupné na stránkách Ministerstva obrany: http://www.evidencevh.army.cz/Evidence/mapa-lokalit


Válečné hroby na území města Strakonice

Na území města Strakonice se nachází celkem 17 válečných hrobů, kde je upomínáno 83 obětí.

 

 Válečné hroby  

Oběti

Celkový počet

17

83

Období:

 

 

Napoleonské války

0

0

Prusko-Rakouská válka

0

0

Ostatní před 1. světovou válkou

0

0

1. světová válka

8

27

Československé legie

0

0

2. světová válka

10

57

Po 2. světové válce

0

0

Jiné

0

0

Válečné hroby s ostatky:

 

 

Celkový počet

5

5

Jednotlivý

5

5

Hromadný

0

0

Osárium

0

0

Evidované místo

0

0

Pietní místa:

 

 

Celkový počet

12

78

Pietní místo - objekt

7

68

Pietní místo - deska

5

10

Pietní místo - ostatní

0

0

Válečné hroby s ostatky a pietní místa:

 

 

Pohřbeni nebo připomenuti - celkem

 

83

Z toho neznámých

 

2

Z toho jmenovitě

 

81

 

Mapa: https://www.google.cz/maps/d/edit?mid=1O6agFtDGC616Kz4hUcyrUau0W90


Válečné hroby na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Strakonice

Na území ORP Strakonice se nachází celkem 107 válečných hrobů, kde je upomínáno 1 085 obětí.

 

 Válečné hroby 

Oběti

Celkový počet

107

1 085

Období:

 

 

Napoleonské války

0

0

Prusko-Rakouská válka

0

0

Ostatní před 1. světovou válkou

0

0

1. světová válka

70

981

Československé legie

0

0

2. světová válka

52

391

Po 2. světové válce

0

0

Jiné

0

0

Válečné hroby s ostatky:

 

 

Celkový počet

13

23

Jednotlivý

10

10

Hromadný

3

13

Osárium

0

0

Evidované místo

0

0

Pietní místa:

 

 

Celkový počet

94

1 062

Pietní místo - objekt

69

963

Pietní místo - deska

25

99

Pietní místo - ostatní

0

0

Válečné hroby s ostatky a pietní místa:

 

 

Pohřbeni nebo připomenuti - celkem

 

1 085

Z toho neznámých

 

19

Z toho jmenovitě

 

1 066

 

Mapa: https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1XaHzmhZoXWD2dasS0vezmr--k90


Péče o válečné hroby

Systém péče o válečné hroby v České republice je upraven zákonem č. 122/2004 Sb. o válečných hrobech a pietních místech a o změně zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Válečný hrob je místo, kde jsou pohřbeny ostatky osob, které zahynuly v důsledku aktivní účasti ve vojenské operaci nebo v důsledku válečného zajetí, anebo ostatky osob, které zahynuly v důsledku účasti v odboji nebo vojenské operaci v době války.

Válečným hrobem je i pietní místo, kterým se rozumí pamětní deska, pomník, památník nebo obdobný symbol připomínající válečné události a jejich oběti.

Péče o válečné hroby zahrnuje úpravu, ochranu, zřizování, přemísťování nebo rušení válečných hrobů, včetně exhumací.

Péči o válečné hroby, pomníky, osária, pamětní desky a památníky zabezpečují jejich vlastníci, a pokud vlastník není znám, vlastník nemovitosti, na které je válečný hrob umístěn. Vlastníky válečných hrobů jsou především obce.

Zákon o válečných hrobech ukládá obecním úřadům s rozšířenou působností povinnost vést evidenci válečných hrobů, které jsou v jeho správním obvodu a informovat příslušný krajský úřad o počtech a stavu válečných hrobů.

Péče o válečné hroby na území České republiky je realizována podle následujících zásad:

  • zákon chrání všechny válečné hroby bez ohledu na to, zda se jedná o hroby našich nebo spojeneckých vojáků anebo zda se jedná o hroby bývalých nepřátel,
  • o všechny válečné hroby je pečováno stejným způsobem bez ohledu na jejich původ,
  • na všechny padlé je nazíráno jako na oběti válek a nejsou posuzovány podle státní příslušnosti, národnosti a podobně,
  • cílem péče o válečné hroby je jejich zachování v důstojném a poznatelném stavu,
  • minimální rozsah péče o válečné hroby je stanoven zákonem.

Evidence válečných hrobů

Informace o válečných hrobech (dále VH) a o osobách v nich pohřbených, nebo osobách připomenutých na pietních místech jsou zaznamenané v datové aplikaci Centrální evidence válečných hrobů a jsou veřejně přístupné na stránkách Ministerstva obrany: http://www.evidencevh.army.cz/Evidence/mapa-lokalit

Údaje o válečných hrobech, které se nacházejí na území České republiky shromažďují a aktualizují v rámci svého správního obvodu obecní úřady obcí s rozšířenou působností. Tyto úřady jsou odpovědné za jejich úplnost a aktuálnost.

Do procesu evidence válečných hrobů se může zapojit každý zájemce o tuto problematiku. Zveřejněné informace lze doplňovat a upravovat prostřednictvím místně příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo prostřednictvím Ministerstva obrany. Kontakt na pracovníka odpovědného za aktualizaci zveřejňovaných informací je součástí údajů o aktuálně zobrazeném válečném hrobu.

Za evidenci VH na Městském úřadě Strakonice zodpovídá pracovník krizového řízení.

Kontakt: Ing. Peter Kurek
Městský úřad Strakonice
Velké náměstí 2
kancelář č. 3108, 1. patro
386 01  Strakonice
Tel.: 383 700 112
E-mail: peter.kurek@mu-st.cz          


Aktuality