Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Oficiální www stránky města

Czech English French German Ukrainian

Územní plán Strašice

  • územně plánovací dokumentace schválená dle zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
  • územní plán Strašice vydalo zastupitelstvo obce dne 18.9.2009, nabytí účinnosti 5.10.2009
  • územní plán je k dispozici na Obecním úřadě ve Strašicích, na Městském úřadě Strakonice, odboru rozvoje - úřad územního plánování a na Krajském úřadě – Jihočeský kraj, odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic
  • odkaz na registrační list: http://www.uur.cz/iLAS/ilas_tiskRL07.asp?RC_UPD=76003663

Změna č. 1 Územního plánu Strašice

Druh ÚPD(ÚPP): 
ÚPD
Stav ÚPD(ÚPP): 
pořizovaná
  • Zastupitelstvo obce Strašice usnesením č. 14 ze dne 28.05.2020 rozhodlo z vlastního podnětu o pořízení Změny č. 1 Územního plánu Strašice.
  • Předmětem změny č. 1 Územního plánu Strašice je celkem 9 záměrů. Změny se týkají pozemků: p.č. 288/4, 315, 316, 317, 276/1, 281/4, 285/14, 620/12, 620/13, 620/14, 50/1, 51, st. 9, 13, 560/11 a 560/6 vše v k.ú. Strašice v Pošumaví a dále na pozemcích p.č. 605/3, 599/2, 599/4, 667/27 a 600 vše v k.ú. Škůdra.
  • Změna územního plánu bude projednávána v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, jeho prováděcími vyhláškami a v součinnosti s dotčenými orgány.
  • Změna územního plánu se bude pořizovat zkráceným postupem pořizování dle § 55a a § 55b stavebního zákona.
  • Změna je ve fázi – po opakovaném veřejném projednání
  • Odkaz na registrační list:

https://www.uur.cz/ilas/ilas_tiskRLZmeny2013.asp?RC_UPD=76003663&RC_ZMENY=1