Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

 Územní plán Katovice

 

 • územně plánovací dokumentace schválená dle zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění

 • územní plán Katovice vydalo zastupitelstvo městyse dne 29.8.2013

 • datum nabytí účinnosti: 30.9. 2013

 • územní plán je k dispozici na Úřadě městyse v Katovicích, na Městském úřadě Strakonice, odboru rozvoje - úřad územního plánování a na Krajském úřadě – Jihočeský kraj, odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic

 • odkaz na registrační list: http://www.uur.cz/iLAS/ilas_tiskRL2013.asp?RC_UPD=46793764

Změna č. 3 ÚP Katovice

Druh ÚPD(ÚPP): 
ÚPD
Stav ÚPD(ÚPP): 
pořizovaná

Změna č. 3 ÚP Katovice se pořizuje na návrh navrhovatele a řeší vymezení zastavitelných ploch a změnu způsobu využití na pozemcích soukromého vlastníka, a dále úpravu regulativů prostorového uspořádání v plochách pro bydlení. O pořízení změny č. 3 ÚP Katovice rozhodlo zastupitelstvo městyse Katovice dne 29.11.2022 usnesením č. 43/2022 ZM 2. Odkaz na registrační list: https://www.uur.cz/eupc/reglist?id=63744 

Územní studie Katovice 5

Druh ÚPD(ÚPP): 
ÚPP
Stav ÚPD(ÚPP): 
Schváleno
Datum schválení/vydání: 
2.December 2016
 • Řešené území se nachází v západní části obce a je vyznačeno v hlavním výkrese Územního plánu Katovice jako plocha US 5.
 • Jedná se o plochu s funkčním využitím „Plochy bydlení“ určené k výstavbě rodinných domů,  „Plochy smíšené obytné – zahrady“ a „Plochy občanského vybavení – sportovní plochy“.
 • Zastupitelstvo městyse Katovice schválilo pořízení Územní studie Katovice 5 usnesením č. 184/2016/ZM 14 ze dne 16. 6. 2016
 • Veřejné seznámení s návrhem Územní studie Katovice 5 (Za Nádražím) se uskutečnilo dne 9. 11. 2016..
 • Pořizovatel Odbor rozvoje MěÚ Strakonice vložit tento územně plánovací podklad do evidence územně plánovací činnosti dne 2. 12. 2016
 • Projektantem Územní studie Katovice 5 je autorizovaný architekt - Ing. arch. Václav Franěk, (BUILDING—INVESTMENT, s.r.o., Doubravice 40, 387 35 Doubravice u Strakonic).
 • odkaz na registrační list: http://www.uur.cz/iLAS/ilas_tiskRL2013.asp?RC_UPD=44051760

Územní studie Katovice 1

Druh ÚPD(ÚPP): 
ÚPP
Stav ÚPD(ÚPP): 
Schváleno
Datum schválení/vydání: 
27.February 2017
 • Řešené území se nachází v jižní části obce a je vyznačeno v hlavním výkrese Územního plánu Katovice jako plocha US 1.
 • Jedná se o plochu s funkčním využitím „Plochy bydlení“ určené k výstavbě rodinných domů,  „Plochy smíšené obytné – zahrady“ a „Plochy veřejného prostranství“.
 • Zastupitelstvo městyse Katovice schválilo pořízení Územní studie Katovice 1 usnesením č. 184/2016/ZM 14 ze dne 16. 6. 201
 • Veřejné projednání návrhu Územní studie Katovice 1 (V Sloučeně) se uskuteční dne 15. 2. 2017.
 • Pořizovatel Územní studie Katovice 1 Odbor rozvoje – úřad územního plánování MěÚ Strakonice schválil možnost jejího využití jako územně plánovacího podkladu dne 27. 2. 2017.
 • Projektantem Územní studie Katovice 1 je autorizovaný architekt - Ing. arch. Václav Franěk, (BUILDING—INVESTMENT, s.r.o., Doubravice 40, 387 35 Doubravice u Strakonic).
 • odkaz na registrační list: http://www.uur.cz/iLAS/ilas_tiskRL2013.asp?RC_UPD=27955264

Změna č. 1 ÚP Katovice

Druh ÚPD(ÚPP): 
ÚPD
Stav ÚPD(ÚPP): 
vydaná
Datum schválení/vydání: 
27.February 2020

O pořízení změny územního plánu rozhodlo zastupitelstvo městyse Katovice z vlastního podnětu usnesením č.j. 361/2018/ZM 26 dne 3. 5. 2018. Předmětem změny byl požadavek na změnu způsobu využití z plochy občanské vybavenosti - sportovní plocha na plochu občanského vybavení pro záměr výstavby nové budovy mateřské školy. Jedná se o část pozemku parc. č. 2204/2 v k. ú. Katovice. Změna č. 1 územního plánu Katovice byla pořízena zkráceným postupem dle ustanovení § 55a a 55b zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Pořizovatelem změny byl MěÚ Strakonice, odbor rozvoje, úřad územního plánování.
Projektantem změny byl Ing. arch. Zdeněk Gottfried, autorizovaný architekt pro územní plánování, Šmeralova 208/16, 170 00 Praha 7.
Změna č. 1 ÚP Katovice byla vydána usnesením zastupitelstva městyse Katovice č.j. 157/2020/ZM 11 dne 27. 2. 2020.
Změna č. 1 ÚP Katovice nabývá účinnosti dne 19. 5. 2020.
odkaz na registrační list: http://www.uur.cz/ilas/ilas_tiskRLZmeny2013.asp?RC_UPD=46793764&RC_ZMENY=1

Změna č. 2 ÚP Katovice

Druh ÚPD(ÚPP): 
ÚPD
Stav ÚPD(ÚPP): 
vydaná
Datum schválení/vydání: 
21.November 2023
Datum nabytí účinnosti: 
21.December 2023

Změna č. 2 ÚP Katovice byla pořízena z vlastního podnětu obce, a to zkráceným postupem dle § 55b zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon). Žádost o pořízení Změny č. 2 ÚP Katovice byla podána příslušnému úřadu územního plánování na základě usnesení zastupitelstva městyse Katovice č. 381/2021 ZM 25 ze dne 14.12.2021. Odkaz na registrační list: https://eupc.uur.cz/reglist?id=65347

Zastupitelstvo městye Katovice vydalo Změnu č. 2 ÚP Katovice dne 21.11.2023 usnesením č. 151/2023 ZM 9.