Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

 

Územní plán Mutěnice

 

 • územně plánovací dokumentace schválená dle zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
 • Územní plán obce Mutěnice schválilo zastupitelstvo obce dne 11.9.2008
 • územní plán obce je k dispozici na Obecním úřadě v Mutěnicích, na Městském úřadu Strakonice, odboru rozvoje - úřadu územního plánování a na Krajském úřadu – Jihočeský kraj, odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic
 • odkaz na registrační list: https://www.uur.cz/eupc/reglist?id=30541

Územní plán Změna č. 1

Druh ÚPD(ÚPP): 
ÚPD
Stav ÚPD(ÚPP): 
Vydáno
Datum nabytí účinnosti: 
11.December 2013
 • územně plánovací dokumentace schválená dle zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
 • změna č. 1 územního plánu nabyla účinnosti dne
 • změna č. 1 územního plánu je k dispozici na Obecním úřadě Mutěnice, na Městském úřadu Strakonice, odboru rozvoje - úřadu územního plánování a na Krajském úřadu - Jihočeský kraj, odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic
 • odkaz na registrační list: https://www.uur.cz/eupc/reglist?id=56555

Územní plán Změna č. 2

Druh ÚPD(ÚPP): 
ÚPD
Stav ÚPD(ÚPP): 
Vydáno
Datum nabytí účinnosti: 
22.July 2014
 • územně plánovací dokumentace schválená dle zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
 • změna č. 2 územního plánu nabyla účinnosti dne 22.7.2014
 • změna č. 2 územního plánu je k dispozici na Obecním úřadě Mutěnice, na Městském úřadu Strakonice, odboru rozvoje - úřadu územního plánování a na Krajském úřadu - Jihočeský kraj, odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic
 • odkaz na registrační list: https://www.uur.cz/eupc/reglist?id=60512

Zpráva o uplatňování Územního plánu Mutěnice

Druh ÚPD(ÚPP): 
Zpráva o uplatňování ÚP
Stav ÚPD(ÚPP): 
Schválená
 • Zastupitelstvo obce Mutěnice usnesením č. 8/4/2019 ze dne 25.04.2019 rozhodlo o pořízení a podání žádosti o zpracování Zprávy o uplatňování Územního plánu Mutěnice Městskému úřadu obce s rozšířenou působností Strakonice.
 • Pořizovatelem Zprávy o uplatňování Územního plánu Mutěnice byl Městský úřad Strakonice, odbor rozvoje, úřad územního plánování jako orgán vykonávající působnost ve věcech územního plánování podle § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 • Návrh Zprávy o uplatňování ÚP Mutěnice za uplynulé období byl před jeho předložením ke schválení zastupitelstvu obce Mutěnice projednán s dotčenými orgány, sousedními obcemi a krajským úřadem. Oznámení o projednávání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Mutěnice bylo vyvěšeno ve dnech 20.08.2020 – 07.09.2020 na úřední desce a elektronické úřední desce pořizovatele na MěÚ Strakonice a na úřední desce a elektronické úřední desce obce Mutěnice.Návrh Zprávy, doplněný a upravený na základě projednání s dotčenými orgány byl pořizovatelem předložen Zastupitelstvu obce Mutěnice k projednání. Zpráva o uplatňování Územního plánu Mutěnice byla projednána a schválena na zasedání zastupitelstva obce 28.12.2020 usnesením č. 15/12/2020. Po schválení Zprávy o uplatňování Územního plánu Mutěnice se objevily nové požadavky obce k zapracování do předmětné zprávy o uplatňování.  Požadavky obce jsou doplněny v kapitole E) Pokyny pro zpracování návrhu změny územního plánu v rozsahu zadání změny, bod E. 14) a E. 15) (viz přiložený Doplněný návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Mutěnice). Na základě výše uvedeného byl doplněný návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Mutěnice opakovaně projednáván. Veřejná vyhláška byla vyvěšena dne 28.01.2021. Doplněný návrh Zprávy upravený na základě projednání s dotčenými orgány byl pořizovatelem předložen Zastupitelstvu obce Mutěnice k projednání dle § 6 odst. 5 písm. e) stavebního zákona.
 • Zpráva o uplatňování Územního plánu Mutěnice byla projednána a schválena na zasedání zastupitelstva obce dne 1.4.2021 usnesením č. 10/4/2021. Protože tato zpráva obsahuje pokyny pro zpracování návrhu Změny č. 3 Územního plánu Mutěnice, bude postupováno dále v rozsahu této změny obdobně podle ustanovení § 55a až 55b stavebního zákona.

Územní plán Změna č. 3

Druh ÚPD(ÚPP): 
ÚPD
Stav ÚPD(ÚPP): 
pořizování
 • Pořizovatelem změny je Městský úřad Strakonice, odbor rozvoje, úřad územního plánování.
 • Obsah změny č. 3 ÚP Mutěnice je obsažen ve Zprávě o uplatňování ÚP Mutěnice.
 • Změna územního plánu je pořízována zkráceným postupem v souladu s ustanovením § 55a a § 55b stavebního zákona.
 • Změnu č. 3 ÚP Mutěnice zpracovává Ing. arch. Zdeněk Gottfried.
 • Odkaz na registrační list: https://www.uur.cz/eupc/reglist?id=60971

Územní studie Mutěnice L9-B

Druh ÚPD(ÚPP): 
ÚPP
Stav ÚPD(ÚPP): 
schválena možnost využití
Datum schválení/vydání: 
6.January 2016
 • Řešené území se nachází v západní části obce a je vyznačeno v hlavním výkrese změny č. 2 Územního plánu Mutěnice jako plocha L9-B
 • Jedná se o plochu s funkčním využitím „bydlení – bydlení venkovského charakteru“ určenou k výstavbě rodinných domů. 
 • Pořizovatel Územní studie Mutěnice L9-B  Odbor rozvoje – úřad územního plánování MěÚ Strakonice schválil možnost jejího využití jako územně plánovacího podkladu dne 6. 1. 2016.
 • odkaz na registrační list: https://www.uur.cz/eupc/reglist?id=42450