Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

Územní plán Přešťovice

  • územní plán byl zpracován dle zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění
  • veřejné projednání návrhu Územního plánu Přešťovice proběhlo 28.5. 2013
  • Územní plán Přešťovice byl vydán Zastupitelstvem obce Přešťovice dne 26.9. 2013 usnesením č. 50/2013
  • Územní plán Přešťovice nabyl účinnosti dne 31.10. 2013
  • územní plán je k dispozici na Obecním úřadě v Přešťovicích, na Městském úřadě Strakonice, odboru rozvoje - úřadu územního plánování a na Krajském úřadě – Jihočeský kraj, odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic
  • odkaz na registrační list: http://www.uur.cz/iLAS/ilas_tiskRL2013.asp?RC_UPD=38950747

Změna č. 1 Územního plánu Přešťovice

Druh ÚPD(ÚPP): 
ÚPD
Stav ÚPD(ÚPP): 
platná
Datum schválení/vydání: 
20.April 2022
Datum nabytí účinnosti: 
19.August 2022
  • Zastupitelstvo obce Přešťovice dne 7. 3. 2016 usnesením č. 14/2016 na základě ustanovení § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) rozhodlo o pořízení Změny č. 1 Územního plánu obce Přešťovice.
  • Usnesením zastupitelstva č. 69/2017 ze dne 18.12.2017 bylo schváleno zadání změny. Usnesením zastupitelstva č. 39/2019 ze dne 30.10.2019 bylo revokováno usnesení č. 69/2017 (schválení zadání změny ÚP) a bylo rozhodnuto o pořízení změny ÚP a o jejím obsahu, a to zkráceným postupem podle § 55a) a § 55b) stavebního zákona.
  • Zastupitelstvo obce Přešťovice usnesením č. 12/2022 ze dne 20.04.2022 vydalo formou opatření obecné povahy Změnu č. 1 ÚP Přešťovice, nabytí účinnosti dne 19.08.2022.
  • Odkaz na registrační list: http://www.uur.cz/ilas/ilas_tiskRLZmeny2013.asp?RC_UPD=38950747&RC_ZMENY=1

Změna č. 2 ÚP Přešťovice

Druh ÚPD(ÚPP): 
ÚPD
Stav ÚPD(ÚPP): 
platná
Datum schválení/vydání: 
27.April 2023
Datum nabytí účinnosti: 
10.June 2023

Změna č. 2 ÚP Přešťovice byla pořízena zkráceným postupem v souladu s § 55a) a 55b) stavebního zákona na návrh navrhovatele. Pořízení této změny bylo podmíněno úhradou nákladů navrhovatelem. Zpracovaný návrh změny č. 2 byl veřejně projednáván dne 7.12.2022 v 15:00 v zasedací místnosti obecního úřadu Přešťovice. Změna byla vydána usnesením zastupitelstva obce č. 19/2023. Odkaz na registrační list: https://www.uur.cz/eupc/reglist?id=59028

Předmětem změny není dotčena žádná plocha nebo koridor pro veřejně prospěšný záměr. Z těchto důvodů nebyl zpracován výkres VPS, VPO a asanací.

Změna č. 4 ÚP Přešťovice

Druh ÚPD(ÚPP): 
ÚPD
Stav ÚPD(ÚPP): 
vydaná
Datum schválení/vydání: 
7.September 2023
Datum nabytí účinnosti: 
10.November 2023

Změna č. 4 územního plánu Přešťovice byla pořízena zkráceným postupem pořizování na návrh navrhovatele dle § 55a a § 55b stavebního zákona . Změnou č. 4 ÚP Přešťovice je řešena pouze úprava textové části, z toho důvodu se grafická část dokumentace  nezpracovávala a je využívána grafická část změny č. 2. O pořízení Změny č. 4 ÚP Přešťovice rozhodlo zastupitelstvo obce Přešťovice usnesením č. 64/2022 ze dne 21.11.2022. Odkaz na registrační list: https://www.uur.cz/eupc/reglist?id=63575

 

Úplné znění po změně č. 4 ÚP Přešťovice

Druh ÚPD(ÚPP): 
ÚPD
Stav ÚPD(ÚPP): 
vydaná
Datum schválení/vydání: 
7.September 2023
Datum nabytí účinnosti: 
10.November 2023

Změnou č. 4 ÚP Přešťovice byla řešena pouze úprava textové části. Za grafickou část úplného znění po změně č. 4 je považována grafická část  Úplného znění po změně č. 2 ÚP Přešťovice.