Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

Územní plán Střelské Hoštice

  • územně plánovací dokumentace schválená dle zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
  • územní plán Střelské Hoštice vydalo zastupitelstvo obce dne 22.9.2011
  • vyvěšení veřejné vyhlášky o vydání územního plánu dne 26.9.2011
  • územní plán je k dispozici na Obecním úřadě ve Střelských Hošticích, na Městském úřadě Strakonice, odboru rozvoje - úřad územního plánování, na Krajském úřadě – Jihočeský kraj, odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic
  • odkaz na registrační list: http://www.uur.cz/iLAS/ilas_tiskRL07.asp?RC_UPD=55453127

Změna č. 2 územního plánu Střelské Hoštice

Druh ÚPD(ÚPP): 
ÚPD
Stav ÚPD(ÚPP): 
pořizovaná

Změna č. 2 ÚP Střelské Hoštice je pořizována z vlastního podnětu obce, a to zkráceným postupem dle § 55b) stavebního zákona. O pořízení rozhodlo zastupitlstvo obce Střelské Hoštice dne 2.6.2021 usnesením č. 11. Proces pořizování je ve fázi zveřejnění návrhu změny pro veřejné projednání.

Odkaz na registrační list: https://www.uur.cz/eupc/reglist?id=58601

 

Územní studie Střelské Hoštice SV2

Druh ÚPD(ÚPP): 
ÚPP
Stav ÚPD(ÚPP): 
schválení možnosti využití
Datum schválení/vydání: 
20.April 2016
  • územní studie je k dispozici na Obecním úřadě Střelské Hoštice, na Městském úřadě Strakonice, odboru rozvoje, úřad územního plánování a na Krajském úřadě - Jihočeský kraj, odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic
  • schválení možnosti využití: 20.4.2016
  • odkaz na registrační list: http://www.uur.cz/iLAS/ilas_tiskRL2013.asp?RC_UPD=20124454

Územní plán Změna č. 1

Druh ÚPD(ÚPP): 
ÚP
Stav ÚPD(ÚPP): 
vydaná
Datum schválení/vydání: 
2.June 2021
Datum nabytí účinnosti: 
19.August 2021

Změna č. 1 ÚP Střelské Hoštice byla pořízena na základě rozhodnutí zastupitelstva obce o pořízení změny ze dne 29.9.2016. Zadání bylo schváleno usnesením zastupitelstva ze dne 5.4.2017. Předmětem změny je úprava umístění místní komunikace, uvedení do souladu s nadřazenou územně plánovací dokumentací, vypuštění požadavku na zpracování územní studie pro plochu SV2, úprava stávajících a vymezení nových zastavitelných ploch a aktualizace zastavěného území obce.
Odkaz na registrační list:http://www.uur.cz/ilas/ilas_tiskRLZmeny2013.asp?RC_UPD=55453127&RC_ZMENY=1