Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

  • Zastupitelstvo města Strakonice dne 08.03.2023 usnesením č. 102/ZM/2023 rozhodlo z vlastního podnětu o pořízení Změny č. 13 Územního plánu Strakonice - převedení Územního plánu Strakonice do jednotného standardu územně plánovací dokumentace, která bude pořízena zkráceným postupem dle ustanovení § 55a a §55b zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
  • Předmětem Změny č. 13 ÚP Strakonice bude převedení Územního plánu Strakonice v platném znění do jednotného standardu územně plánovací dokumentace. V souvislosti s digitalizací územního plánování byla do zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), zavedena povinnost zpracování vybraných částí územně plánovací dokumentace v jednotném standardu. Dne 01.01.2023 nabyla účinnosti vyhláška č. 418/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti. Tato vyhláška upravuje podrobnosti jednotného standardu územně plánovací dokumentace.
  • Pořizovatelem změny je Městský úřad Strakonice, odbor rozvoje, úřad územního plánování.