Formuláře

Odbor dopravy
Formulář
PDF icon Dopravně správní agendy
PDF icon Ohlášení stavebních úprav, udržovacích prací na komunikaci
PDF icon Žádost o kolaudaci stavby komunikace
PDF icon Žádost o povolení k připojení sousední nemovitosti na pozemní komunikaci
PDF icon Žádost o povolení stavby v ochranném pásmu silnice II. a III. třídy
PDF icon Žádost o povolení umístění reklamních zařízení na sloupech veřejného osvětlení, zábradlí apod.
PDF icon Žádost o povolení uzavírky a zvláštního užívání komunikace
PDF icon Žádost o povolení uzavírky komunikace
PDF icon Žádost o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace
PDF icon Žádost o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace – vyhrazené parkovací místo
PDF icon Žádost o předčasné užívání
PDF icon Žádost o stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
PDF icon Žádost o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
PDF icon Žádost o vydání stavebního povolení pro stavbu komunikace
PDF icon Žádost o změnu stavby komunikace před dokončením
Odbor finanční
Formulář
PDF icon Pouťová přihláška 2018
PDF icon Smlouva o poskytnutí dotace - vzor
PDF icon vzor A - Ohlašovací povinnost k místnímu poplatku za komunální odpad
PDF icon vzor B - Ohlašovací povinnost psi
PDF icon vzor C - Žádost o vrácení přeplatku na místním poplatku
PDF icon vzor CH - Ohlašovací povinnost RO, byty a RD
PDF icon vzor D - Oznámení změny placení k místnímu poplatku za psů
PDF icon vzor E - Odhláška k místnímu poplatku ze psů
PDF icon vzor F - Žádost o povolení splátek
PDF icon vzor J - Ohlašovací povinnost z ubytovací kapacity
PDF icon vzor K - Ohlašovací povinnost za lázeňský a rekreační pobyt
PDF icon Žádost o poskytnutí dotace (netýká se Programu na podporu kultury a sportu)
Odbor majetkový
Formulář
PDF icon Oznámení o zániku společného nájmu bytu
PDF icon Pravidla pro přidělování a pronajímání bytu
PDF icon Žádost o nájem bytu
PDF icon Žádost o podnájem bytu
PDF icon Žádost o potvrzení přechodu nájmu bytu
PDF icon Žádost o povolení záboru veřejného prostranství
PDF icon Žádost o prodej / pronájem nemovitosti
PDF icon Žádost o pronájem nebytového prostoru
PDF icon Zásady instalace internetu
PDF icon Zásady prodeje bytů ve vlastnictví města Strakonice
PDF icon Zásady realizace staveb komunikací a inženýrských sítí obecného zájmu
Odbor vnitřních věcí
Formulář
PDF icon Dotazník k uzavření manželství
PDF icon Osobní doklady
PDF icon Prohlášení k narození dítěte
PDF icon Vzor přihlašovacího lístku k trvalému pobytu
PDF icon Žádost o poskytnutí údajů z IS dle zákona o evidenci obyvatel
PDF icon Žádost o vydání matričního dokladu
PDF icon Žádost o vydání osvědčení (uzavření manželství před orgánem církve)
PDF icon Žádost o zrušení údaje o místu trvalého pobytu (před podáním žádosti je nutné kontaktovat odd. evidence obyvatel)
Odbor rozvoje
Formulář
PDF icon Podnět k pořízení regulačního plánu
PDF icon Žádost o územně plánovací informaci
PDF icon Žádost o vydání regulačního plánu
PDF icon Žádost o závazné stanovisko orgánu územního plánování
Odbor sociální
Formulář
PDF icon Žádost o přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou
PDF icon Žádost o ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění
Odbor školství a cestovního ruchu
Formulář
PDF icon Formuláře pro udělování ocenění města Strakonice
PDF icon Oznámení o svolání shromáždění
Odbor stavební úřad
Formulář
PDF icon 01-499 Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení
PDF icon 01-503 (2018 ) Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby
PDF icon 02-499 Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o zmene využití území
PDF icon 02-503 (2018) Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území
PDF icon 03-499 Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území
PDF icon 03-503 (2018) Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území
PDF icon 04-499 Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí
PDF icon 04-503 (2018) Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků
PDF icon 05-499 Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohl-sp-vps-ai
PDF icon 05-503 (2018) Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu
PDF icon 06-499 Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby
PDF icon 06-503 (2018) Žádost o vydání společného povolení
PDF icon 07-499 Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby
PDF icon 07-503 (2018) Oznámení záměru
PDF icon 08-499 Náležitosti dokumentace bouracích praci
PDF icon 08-503 (2018) Ohlášení stavby
PDF icon 09-499 Náležitosti a způsob vedení stavebního deníku a jednoduchého záznamu o stavbě
PDF icon 09-503 (2018) Žádost o stavební povolení
PDF icon 10-503 (2018) Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora
PDF icon 12-503 (2018) Žádost o vydání kolaudačního souhlasu
PDF icon 13-503 (2018) Žádost o povolení předčasného užívání stavby
PDF icon 14-503 (2018) Oznámení změny v užívání stavby
PDF icon 15-503 (2018) Ohlášení odstranění
PDF icon 16-503 (2018) Společné oznámení záměru
PDF icon Ohlášení dokončení stavby - Příloha č.2
PDF icon Ohlášení stavby dle §104 odst.2 písm. e-p
PDF icon Památková péče - archeologie
PDF icon Památková péče - archeologie - žádost
PDF icon Památková péče - žádost o vydání závazného stanoviska na opravu, údržbu kulturních památek
PDF icon Památková péče - žádost o vydání závazného stanoviska na opravu, údržbu kulturních památek - příloha
Microsoft Office document icon Plná moc
PDF icon Žádost o dělení nebo scelování pozemků
PDF icon Žádost o dodatečné povolení stavby
PDF icon Žádost o přidělení č.p. nebo č.ev. - Příloha č.1
PDF icon Žádost o udělení výjimky z OP
PDF icon Žádost o změnu stavby před dokončením
Obecní živnostenský úřad
Formulář
PDF icon Doklad k umístění sídla
PDF icon Plná moc
PDF icon Podnikání podle zákona o zemědělství
PDF icon Podníkání podle živnostenského zákona
PDF icon Potvrzení o praxi
PDF icon Žádost o výpis z živnostenského rejstříku
Odbor životního prostředí
Formulář
PDF icon Žádost o vydání souhrnného stanoviska odboru životního prostředí
PDF icon OH - Žádost o vydání závazného stanoviska z hlediska zákona č.185/2001 Sb., o odpadech
PDF icon OH - Žádost o vyjádření ke zřízení malého zařízení na zpracování bioodpadů
PDF icon OO - Žádost o vydání závazného stanoviska ke stacionárnímu zdroji
PDF icon OP - Oznámení o výběru odborného lesního hospodáře
PDF icon OP - Oznámení o zahájení realizace investičního záměru na ZPF
PDF icon OP - Vyrozumění o těžbě dle § 33 odst. 3 lesního zákona
PDF icon OP - Žádost / Oznámení o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les
PDF icon OP - Žádost o dělení lesního pozemku, při kterém výměra jednoho dílu klesne pod 1 ha
PDF icon OP - Žádost o odnětí/omezení pozemků určený k plnění funkcí lesa/lesních pozemků
PDF icon OP - Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových
PDF icon OP - Žádost o prohlášení pozemků za pozemky určené k plnění funkcí lesa
PDF icon OP - Žádost o souhlas ke stavbě ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesa
PDF icon OP - Žádost o stanovisko k zásahu do VKP
PDF icon OP - Žádost o udělení licence odborného lesního hospodáře - fyzická osoba
PDF icon OP - Žádost o udělení souhlasu k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu
PDF icon OP - Žádost o vydání rozhodnutí v pochybnosti zda je pozemek součástí ZPF
PDF icon OP - Žádost o vydání rybářského lístku (Fishing Permit/Angelschein)
PDF icon OP - Žádost o vydání souhlasu dle paragrafu 12, souhlas k zásahu do krajinného rázu
PDF icon OP - Žádost o vydání souhlasu k uložení sedimentů na ZPF
PDF icon OP - Žádost o vydání souhlasu ke změně trvalého travního porostu na ornou půdu
PDF icon OP - Žádost o vyjádření k návrhu trasy vedení na ZPF
PDF icon VH - Ohlášení uržovacích prací, obnovy vodního díla zničeného živelnou pohromou nebo havárií, vodohospodářských úprav
PDF icon VH - Ohlášení vodních děl určených pročištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel
PDF icon VH - Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami
PDF icon VH - Žádost o povolení k některým činnostem nebo o jeho změnu
PDF icon VH - Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácnosti)
PDF icon VH - Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) a o stavební povolení ke studni ...
PDF icon VH - Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních
PDF icon VH - Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých občanů (domácností)
PDF icon VH - Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrch pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) a o ... (spojeno)
PDF icon VH - Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových
PDF icon VH - Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých občanů (domácností)
PDF icon VH - Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) ..(spojeno)
PDF icon VH - Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace
PDF icon VH - Žádost o schválení manipulačního řádu vodního díla
PDF icon VH - Žádost o stanovení ochranného pásma vodního díla nebo jeho změnu
PDF icon VH - Žádost o stanovení ochranného pásma vodního zdroje nebo jeho změnu
PDF icon VH - Žádost o stavební povolení k vodním dílům
PDF icon VH - Žádost o udělení souhlasu
PDF icon VH - Žádost o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodních děl
PDF icon VH - Žádost o vydání společného povolení
PDF icon VH - Žádost o vyjádření
PDF icon VH - Žádost o výjimku z dosahování cílu ochrany vod
PDF icon VH - Žádosto závazné stanovisko vodoprávního úřadu vydávané v rámci společného řízení
PDF icon VH -Žádost o stavební povolení k domovní čistírně odpad. vod, studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k odběru podzemních vod
Zákaz návštěv od 20. 2. 2019 - oznámení Nemocnice Strakonice, a.s.
Vážení Strakoničtí, pamětníci, historici, DUDÁK – Měšťanský pivovar Strakonice, a.s., v...
Pozvánka na Pivovarský ples do strakonické Sokolovny, jedné z konceptových restaurací...
Radek Jaroš - Koruna Himaláje Pozvánka na přednášku do kulturního domu v Katovicích dne...
Pozvánka na besedu o zdravém životním stylu z oblasti ájurvédy a jógy. Infocentrum...
Dnes 6. 2. 2019 je z technických důvodů uzavřena kancelář cestovních dokladů. Výdej...
Varování pro majitele aut a chodce v souvislosti s nadměrnou sněhovou pokrývkou...
Český statistický úřad uskuteční v období od 2. února do 26. května 2019 prostřednictvím...
Vyhlášení dotačních programů Jihočeského kraje pro rok 2019   Jihočeský kraj...
Rada Jihočeského kraje v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,...
13.Únor 2019
Provoz v mateřských školách o hlavních prázdninách:   Mateřská škola 1.7. - 4.7.  8.7...
12.Únor 2019
Městský úřad Strakonice, finanční odbor, zveřejňuje v souladu s § 26 zákona č. 255/2012...
25.Leden 2019
V souladu s ustanovením § 26 zákona č. 255/2015 Sb., o kontrole (kontrolní řád),...
23.Leden 2019
Městský úřad Strakonice, odbor obecní živnostenský úřad, provedl ve svém správním obvodu...
17.Leden 2019
V souladu s ust. § 26 zákona č. 255/2015 Sb., zákona o kontrole (kontrolní řád),...
14.Leden 2019
Stavební úřad Městského úřadu Strakonice, Velké nám. 2, 386 21 Strakonice jako stavební...
14.Leden 2019
Informace o výsledcích kontrol dle ust. § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (...
8.Leden 2019
Od 14.00 hod., vystoupí instruktoři Taiji Akademie Praha. Koná se v ZŠ F. L. Čelakovského...
Zajímá Vás, jak to vypadá na misích Lékařů bez hranic? Chcete se dozvědět více o...
Jízdy historických souprav s parní lokomotivou "Všudybylka". Blatná - Březnice a zpět/...
Během měsíce června mohou zájemci podávat žádosti o dotace v oblasti sportu a kultury na...
I v roce 2018 bychom chtěli mít naše město kvetoucí a barevné, kdy kromě městských záhonů...
Pro všechny příznivce cyklistiky a turistiky je i v letošním roce připravena tradiční...
9. června se uskuteční Oslavy 125. výročí železniční tratě Strakonice - Vimperk. V rámci...
Geolokační hru pro chytré telefony si můžete nyní zdarma   stáhnout a zahrát i u nás....
Žádosti do dotačních programů města Strakonice na podporu tělovýchovy, sportu a ostatních...
Svatý Václav, patron nejen České země, ale i míru, sládků a piva. Protože se blíží slavná...
Vážený pane Kovaříku, podobná slova jako ta vaše jsou mi velkou podporou pro další práci...
  Dobrý den, obdržel jsem dotaz od p. V. Normana: Proč květníky na Velkém náměstí brání v...
  Milí Strakoňáci. Moc a moc a moc Vám děkuji za vesměs kladné hodnocení MDF, ale i za...
Vážení občané. Toto okénko musím začít popřením ošklivých zpráv, které "kdosi" již dva...