Formuláře

Odbor dopravy
Formulář
PDF icon Dopravně správní agendy
PDF icon Ohlášení stavebních úprav, udržovacích prací na komunikaci
PDF icon Žádost o kolaudaci stavby komunikace
PDF icon Žádost o povolení k připojení sousední nemovitosti na pozemní komunikaci
PDF icon Žádost o povolení stavby v ochranném pásmu silnice II. a III. třídy
PDF icon Žádost o povolení umístění reklamních zařízení na sloupech veřejného osvětlení, zábradlí apod.
PDF icon Žádost o povolení uzavírky a zvláštního užívání komunikace
PDF icon Žádost o povolení uzavírky komunikace
PDF icon Žádost o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace
PDF icon Žádost o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace – vyhrazené parkovací místo
PDF icon Žádost o předčasné užívání
PDF icon Žádost o stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
PDF icon Žádost o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
PDF icon Žádost o vydání stavebního povolení pro stavbu komunikace
PDF icon Žádost o změnu stavby komunikace před dokončením
Odbor finanční
Formulář
PDF icon Přihláška Václavská pouť 2017
PDF icon Smlouva o poskytnutí dotace - vzor
PDF icon vzor A - Ohlašovací povinnost k místnímu poplatku za komunální odpad
PDF icon vzor B - Ohlašovací povinnost psi
PDF icon vzor C - Žádost o vrácení přeplatku na místním poplatku
PDF icon vzor CH - Ohlašovací povinnost RO, byty a RD
PDF icon vzor D - Oznámení změny placení k místnímu poplatku za psů
PDF icon vzor E - Odhláška k místnímu poplatku ze psů
PDF icon vzor F - Žádost o povolení splátek
PDF icon vzor J - Ohlašovací povinnost z ubytovací kapacity
PDF icon vzor K - Ohlašovací povinnost za lázeňský a rekreační pobyt
PDF icon Žádost o poskytnutí dotace (netýká se Programu na podporu kultury a sportu)
Odbor majetkový
Formulář
PDF icon pravidla_pro_pridelovani_a_pronajimani_bytu.pdf
PDF icon Oznámení o zániku společného nájmu bytu
PDF icon Žádost o nájem bytu
PDF icon Žádost o podnájem bytu
PDF icon Žádost o potvrzení přechodu nájmu bytu
PDF icon Žádost o povolení záboru veřejného prostranství
PDF icon Žádost o prodej / pronájem nemovitosti
PDF icon Žádost o pronájem nebytového prostoru
PDF icon Zásady instalace internetu
PDF icon Zásady prodeje bytů ve vlastnictví města Strakonice
PDF icon Zásady realizace staveb komunikací a inženýrských sítí obecného zájmu
Odbor vnitřních věcí
Formulář
PDF icon Dotazník k uzavření manželství
PDF icon Osobní doklady
PDF icon Prohlášení k narození dítěte
PDF icon Vzor přihlašovacího lístku k trvalému pobytu
PDF icon Žádost o poskytnutí údajů z IS dle zákona o evidenci obyvatel
PDF icon Žádost o vydání matričního dokladu
PDF icon Žádost o vydání osvědčení (uzavření manželství před orgánem církve)
PDF icon Žádost o zrušení údaje o místu trvalého pobytu (před podáním žádosti je nutné kontaktovat odd. evidence obyvatel)
Odbor rozvoje
Formulář
PDF icon Podnět k pořízení regulačního plánu
PDF icon Žádost o územně plánovací informaci
PDF icon Žádost o vydání regulačního plánu
Odbor sociální
Formulář
PDF icon Žádost o přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou
PDF icon Žádost o ustanovení zvláštního příjemce důchodu od ČSSZ
Odbor školství a cestovního ruchu
Formulář
PDF icon Formulář oznámení o svolání shromáždění
PDF icon Formuláře pro udělování ocenění města Strakonice
Odbor stavební úřad
Formulář
PDF icon 01-499 Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení
PDF icon 01-503 Žádost o vydáni rozhodnutí o umístění stavby
PDF icon 02-499 Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o zmene využití území
PDF icon 02-503 Žádost o-vydání rozhodnutí o změně využití území
PDF icon 03-499 Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území
PDF icon 03-503 Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na uzemí
PDF icon 04-499 Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí
PDF icon 04-503 Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků
PDF icon 05-499 Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohl-sp-vps-ai
PDF icon 05-503 Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu
PDF icon 06-499 Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby
PDF icon 06-503 Žádost o vydání společného UR a UR
PDF icon 07-499 Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby
PDF icon 07-503 Žádost o územní souhlas
PDF icon 08-499 Náležitosti dokumentace bouracích praci
PDF icon 08-503 Ohlášení stavby
PDF icon 09-499 Náležitosti a způsob vedení stavebního deníku a jednoduchého záznamu o stavbě
PDF icon 09-503 Žádost o stavební povolení
PDF icon 10-503 Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora
PDF icon 11-503 Oznámení o užívání stavby
PDF icon 12-503 Žádost o vydání kolaudačního souhlasu
PDF icon 13-503 Žádost o povolení předčasného užívání stavby
PDF icon 14-503 Oznámení změny v užívání stavby
PDF icon 15-503 Ohlášení odstranění
PDF icon Ohlášení stavby dle §104 odst.2 písm. e-p
PDF icon Památková péče - archeologie
PDF icon Památková péče - archeologie - žádost
PDF icon Památková péče - žádost o vydání závazného stanoviska na opravu, údržbu kulturních památek
PDF icon Památková péče - žádost o vydání závazného stanoviska na opravu, údržbu kulturních památek - příloha
Microsoft Office document icon Plná moc
PDF icon Žádost o dodatečné povolení stavby
PDF icon Žádost o udělení výjimky z OP
PDF icon Žádost o změnu stavby před dokončením
Obecní živnostenský úřad
Formulář
PDF icon Doklad k umístění sídla
PDF icon Plná moc
PDF icon Podnikání podle zákona o zemědělství
PDF icon Podníkání podle živnostenského zákona
PDF icon Potvrzení o praxi
PDF icon Žádost o výpis z živnostenského rejstříku
Odbor životního prostředí
Formulář
PDF icon Žádost o vydání souhrnného stanoviska odboru životního prostředí
PDF icon OH - Žádost o vyjádření ke zřízení malého zařízení na zpracování bioodpadů
PDF icon OO - Žádost o vydání závazného stanoviska ke stacionárnímu zdroji
PDF icon OP - Hlášení trvalého stanoviště včelstev
PDF icon OP - Hlášení změny odborného lesního hospodáře
PDF icon OP - Oznámení o zahájení realizace investičního záměru na ZPF
PDF icon OP - Vyrozumění o těžbě dle § 33 odst. 3 lesního zákona
PDF icon OP - Žádost / Oznámení o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les
PDF icon OP - Žádost o dělení lesního pozemku
PDF icon OP - Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových
PDF icon OP - Žádost o prohlášení pozemku za pozemky určené k plnění funkcí lesů
PDF icon OP - Žádost o souhlas s umístěním stavby nebo s pracemi v ochranném pásmu lesa
PDF icon OP - Žádost o stanovisko k zásahu do VKP
PDF icon OP - Žádost o udělení licence lesního hospodáře
PDF icon OP - Žádost o udělení souhlasu k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu
PDF icon OP - Žádost o vydání rozhodnutí v pochybnosti zda je pozemek součástí ZPF
PDF icon OP - Žádost o vydání rybářského lístku (Fishing Permit/Angelschein)
PDF icon OP - Žádost o vydání souhlasu dle paragrafu 12, souhlas k zásahu do krajinného rázu
PDF icon OP - Žádost o vydání souhlasu k uložení sedimentů na ZPF
PDF icon OP - Žádost o vydání souhlasu ke změně trvalého travního porostu na ornou půdu
PDF icon OP - Žádost o vyjádření k návrhu trasy vedení na ZPF
PDF icon OP - Žádost o vynětí pozemku z pozemků určených k plnění funkcí lesů
PDF icon VH - Ohlášení udržovacích prací, obnovy vodního díla, vodohospodářských úprav, stavebních úprav
PDF icon VH - Ohlášení vodních děl určených pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel
PDF icon VH - Oznámení o užívání stavby vodního díla
PDF icon VH - Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami
PDF icon VH - Žádost o povolení k některým činnostem nebo o jeho změnu
PDF icon VH - Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácnosti)
PDF icon VH - Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) a o stavební povolení ke studni
PDF icon VH - Žádost o povolení k užívání vodních děl
PDF icon VH - Žádost o povolení k vypouštění odpad. vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) a o stav. povolen
PDF icon VH - Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních
PDF icon VH - Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých občanů (domácností)
PDF icon VH - Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrch pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) a o stav. povole
PDF icon VH - Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých občanů (domácností)
PDF icon VH - Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace
PDF icon VH - Žádost o schválení manipulačního řádu vodního díla
PDF icon VH - Žádost o stanovení ochranného pásma vodního díla
PDF icon VH - Žádost o stanovení ochranného pásma vodního zdroje
PDF icon VH - Žádost o stavební povolení k vodním dílům
PDF icon VH - Žádost o udělení souhlasu
PDF icon VH - Žádost o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodního díla
PDF icon VH - Žádost o vyjádření
PDF icon VH -Žádost o stavební povolení k domovní čistírně odpad. vod, studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k odběru podzemních vod
Životní jubilem oslavila dlouholetá ředitelka Městského ústavu sociálních služeb...
První občánek roku na radnici Prvního občánka města Strakonice za rok 2017 Jana...
Vyhlášení dotačních programů Jihočeského kraje pro rok 2017 Jihočeský kraj zveřejnil...
Obec Slaník srdečně zve na 17. ročník pochodu Slanická lípa. Sobota 27. 5. 2017 od 8:00...
Máte přebytky z vlastní zahrádky? Na tržnici U sv. Markéty ve Strakonicích je můžete...
Setkání s občany 18. 5. 2017 Diskutovat se bude na téma opravy ulice Švandy dudáka ve...
KVĚTNOVÉ OSLAVY 6. 5. 2017 U památníku Na Dubovci v sobotu 6. 5. 2017 od 14.30 hodin...
SETKÁNÍ S OBČANY ČTVRTEK 4. 5. 2017 OD 14. 00 HODIN POD RAMPOU v rámci návštěvy kolony...
V souladu s doporučením pro zkvalitnění přepravních služeb vás informujeme, že v různých...
Velkoobjemové kontejnery zelené barvy určené pro sběr bioodpadů jsou již od začátku jarní...
9.Květen 2017
Město Strakonice, odbor školství a cestovního ruchu, po dohodě s ředitelkami jednotlivých...
16.Březen 2017
V souladu s ust. § 26 zákona č. 255/2015 Sb., zákona o kontrole (kontrolní řád), a...
27.Únor 2017
Aktuální POH města Strakonice naleznete ZDE.
23.Únor 2017
dle ust. § 27 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)   I. Věcné zaměření...
21.Únor 2017
Město Strakonice, odbor školství a cestovního ruchu, po dohodě s řediteli jednotlivých...
21.Únor 2017
v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích...
16.Únor 2017
Provoz v mateřských školách o hlavních prázdninách:   Mateřská škola 3.7., 4.7., 7.7....
15.Únor 2017
Strakonický plavecký stadion bude hostit v rámci oslav 650 let vzniku města jednu z...
Město Strakonice znovu po roce vyhlašuje soutěž o nejkrásnější květinovou výzdobu. Letos...
V neděli 14. 5. se představí na strakonickém letišti tradičně vojáci společně s policisty...
Sobotní Strakonické vítání přilákalo na hrad i přes chladné počasí více než tři stovky...
Strakonice – zahájení turistické sezony 29. 4. 2017 Rodinám s dětmi, sportovcům a všem...
Ve Strakonicích se již po dvaapadesáté uskuteční loutkařská přehlídka Skupovy Strakonice...
K prvnímu únoru 2017 ukončí činnost Městské informační centrum v přízemí budovy na Velkém...
Strakonice budou své kulatiny slavit po dvanáct následujících měsíců. Rok oslav otevřel...
Na letošní rok si divadelní spolek Radost připravil pro malé i velké několik zajímavých...
Vážený pane Kovaříku, podobná slova jako ta vaše jsou mi velkou podporou pro další práci...
  Dobrý den, obdržel jsem dotaz od p. V. Normana: Proč květníky na Velkém náměstí brání v...
  Milí Strakoňáci. Moc a moc a moc Vám děkuji za vesměs kladné hodnocení MDF, ale i za...
Vážení občané. Toto okénko musím začít popřením ošklivých zpráv, které "kdosi" již dva...