Odbor životního prostředí

I. Činnosti na úseku samostatné působnosti:

 • údržba městské zeleně, likvidace černých skládek, ekologická výchova, odpadové hospodářství města, vyřizování stížností a podnětů občanů na kvalitu ovzduší, sledování imisního zatížení, využití alternativních zdrojů energií 
 • úkoly na úseku požární ochrany
 • zřizování jednotek sboru dobrovolných hasičů obce (dále jen JSDHO), jejich materiální a technické zabezpečení, správa rozpočtu a majetku JSDHO
 • zajištění provozu bezdrátového rozhlasu VISO 2002

II. Činnosti na úseku přenesené působnosti:

oblast ochrany přírody, půdy, lesa a myslivosti

 • v oblasti ekologie krajiny (EK) vede správní řízení a vydává příslušná rozhodnutí, závazná stanoviska a vyjádření,  jako příslušný orgán ochrany přírody (zejména kácení dřevin rostoucích mimo les, náhradní výsadby, údržba městské zeleně, zásahy do významných krajinných prvků, umisťování staveb do volné krajiny, první zalesňování, schvalování LHP, ekologická výchova, osvěta, stanovení odchylných postupů při ochraně ptáků, registrace VKP, vyhlašování a údržba památných stromů, výkon státního dozoru v ochraně přírody, ukládání pokut za přestupky, uplatňování stanovisek k územním plánům a regulačním plánům aj.)
 • v oblasti zemědělského půdního fondu (ZPF) vede správní řízení a vydává příslušná rozhodnutí, závazná stanoviska a vyjádření (změny kultury pozemků, souhlas k odnětí půdy ze ZPF, rozhodnutí o odvodech, rozhodování v pochybnostech, výkon státní správy na úseku ochrany ZPF, vydávání závazných stanovisek k liniovým stavbám aj.)
 • v oblasti lesního hospodářství (LH) vede správní řízení a vydává příslušná rozhodnutí a vyjádření (prohlašování pozemků za pozemky určené k   plnění funkcí lesa (PUFL), rozhodování v pochybnosti, zda jde o PUFL, souhlas k vydání územního rozhodnutí, jímž mají být dotčeny PUFL, odnětí pozemků plnící funkci lesa, zajišťují zpracování lesních hospodářských osnov aj. ), vydává souhlas k umístění staveb ve vzdálenosti do 50 m od kraje lesa
 • v oblasti myslivosti a rybářství (MaR) vede správní řízení a vydává příslušná rozhodnutí a vyjádření (registrace honebních společenstev, uznání honiteb, vydávání a odebírání loveckých lístků, minimální a normované stavy zvěře, hospodaření v   rybářských revírech, rybářské stráže, vydávání rybářských lístků a správní poplatky, projednávání přestupků na úseku zbraní a střeliva, lustrace žadatelů o zbrojní průkazaj.)
 • v oblasti rostlinolékařské péče vede správní řízení v oblasti výskytu a šíření škodlivých organismů
 • v oblasti veterinární péče vydává nařízení o veterinárních mimořádných opatřeních, rozhoduje o povolení svodů hospodářských zvířat
 • v oblasti ochrany zvířat proti týrání vede správní řízení v oblasti týrání zvířat, projednává přestupky a správní delikty, nařizuje umístění týraného zvířete do náhradní péče, nařizuje chovateli snížení počtu zvířat, nařizuje chovateli pozastavení činnosti, při které dochází k týrání zvířat do doby odstranění závad, nařizuje utracení zvířete odborně způsobilou osobou, nařizuje chovateli umožnit provedení péče o zvíře jinou osobou  na pozemku, ve stájích nebo jiných objektech chovatele, kde se zvíře nachází, nařizuje úhradu nákladů za péči o odebrané zvíře, rozhoduje o zbavení vlastnictví ke zvířeti

oblast vodního hospodářství

 • povoluje nakládání s povrchovými a podzemními vodami - jejich odběr a akumulaci
 • povoluje vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních
 • povoluje výstavbu, změnu a odstraňování vodních děl (vodní nádrže, studny, vodárenské a kanalizační objekty, vodovodní a kanalizační řady, ČOV)
 • povoluje předčasné užívání staveb (vodních děl) do zkušebního provozu a vydává  kolaudační souhlas
 • vydává souhlas ke stavbám a zařízením na pozemcích, na nichž se nacházejí koryta vodních toků, popř. na pozemcích sousedících, pokud tyto stavby a zařízení ovlivní vodní poměry, dále ke skladům a skládkám, ke stavbám, které se nacházejí v záplavových územích a v ochranných pásmech vodních zdrojů
 • vyjadřuje se ke stavbám a činnostem, které mohou ovlivnit vodní poměry
 • stanovuje, mění a ruší ochranná pásma vodních zdrojů
 • schvaluje manipulační, kanalizační řády a havarijní plány
 • potvrzuje soulad povodňových plánů obcí,
 • ukládá opatření k nápravě závadného stavu - nedovolené vypouštění odpadních vod, havárie
 • provádí technickobezpečnostní dozor nad vodními díly a vodoprávní dozor

oblast odpadového hospodářství a ochrany ovzduší

 • vede správní řízení a vydává příslušná rozhodnutí jako prvoinstanční orgán v oblasti odpadového hospodářství
 • provádí dozorčí, rozhodčí a metodickou činnost v oblasti odpadového hospodářství, včetně ukládání nápravných opatření, popř. pokut
 • projednává s fyzickými či právnickými osobami  jejich investiční či jiné pracovní záměry a vydává k těmto záměrům vyjádření, zúčastňuje se stavebních řízení
 • uplatňuje stanovisko k územním plánům a regulačním plánům
 • vypracovává, soustřeďuje a kontroluje hlášení o odpadech
 • je dotčeným správním orgánem v  územním, stavebním a kolaudačním řízení podle správního řádu, vydává stanovisko pro účely kolaudačního souhlasu
 • v oblasti ochrany ovzduší vydává závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení a k  řízení o vydání kolaudačního souhlasu u stacionárních zdrojů neuvedených v  příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší
 • může vydat vyjádření k povolení u zdrojů uvedených v  příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší
 • provádí kontroly dodržování povinností provozovatelů nevyjmenovaných stacionárních zdrojů, kontroluje přípustnou tmavost kouře a ověřuje informace o provozu zdroje a o provedení kontroly spalovacího zdroje odborně způsobilou osobou
 • ukládá opatření ke zjednání nápravy, event. rozhodnutí o zastavení provozu stacionárního zdroje u  nevyjmenovaných zdrojů
 • projednává přestupky fyzických osob a správní delikty právnických osob a podnikajících fyzických osob včetně ukládání pokut
 • může stanovit podmínky pro spalování suchého rostlinného materiálu nebo spalován zakázat
 • spolupracuje s ostatními orgány ochrany ovzduší
 • spolupracuje na tvorbě koncepce rozvoje energetických sítí
 • agenda související s dotacemi obcím pro financování opatření na zlepšení kvality ovzduší
 • zpracování emisních inventur zdrojů znečišťování ovzduší, zajištění činnosti správce adresáře integrovaného registru znečišťování ovzduší

oblast krizového řízení

 • zabezpečení obranného a civilně nouzového plánování
 • zabezpečení činnosti Bezpečnostní rady a Krizového štábu ORP
 • úkoly na úseku hospodářských opatření pro krizové stavy
 • zabezpečení obranného a civilně nouzového plánování
 • správa a údržba krytů CO, připravenost na mimořádné události, provádění záchranných a likvidačních prací a ochrana obyvatelstva
 • realizace zákona č. 412/2005 Sb. o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti
 • evidence válečných hrobů a pietních míst ve správním obvodu ORP

Odbor sídlí v nárožní budově Na Stráži č.p.270, 2.patro.

Krizové řízení sídlí v budově Velké náměstí č.p.3, 1.patro.

 

Členění odboru:

Odbor životního prostředí
Jméno Funkce Telefon
Ing. Jaroslav Brůžek vedoucí odboru, městská zeleň 383700317
Oddělení ekologie krajiny
Jméno Funkce Telefon
Ing. Miroslav Šobr vedoucí oddělení, ochrana přírody, ekologická výchova 383700308
Ing. Ondřej Kofroň městská zeleň, ochrana přírody, kácení stromů 383700335
Ing. Radim Paulič ZPF, včely, zaplevelení pozemků 383700346
Ing. Anna Sekyrová státní správa lesů 383700345
Ing. Petr Šťastný myslivost, rybářství, týrání zvířat 383700336
Oddělení ochrany prostředí
Jméno Funkce Telefon
Ing. Lucie Klimešová zástupce vedoucího odboru, odpady 383700333
Stanislav Mrkvička ovzduší 383700307
Ing. Radka Mrkvičková odpady města, černé skládky 383700334
Oddělení vodního hospodářství
Jméno Funkce Telefon
Ing. Eva Předotová vedoucí oddělení, VH, MVE, rybníky, povodně 383700277
Blanka Chmielová, Dis. administrativa, vodohospodářská evidence 383700269
Ing. Radek Hodoušek VH - vodovody, kanalizace, ČOV 383700271
Ing. Peter Kurek pracovník krizového řízení 383700112
Mgr. Jaroslava Mrůzková VH - domácnosti - studny, ČOV 383700276
Krajské ředitelství Policie České republiky, Územní odbor Strakonice hledá nové policisty...
Oznámení o mimořádném uzavření pobočky České pošty, s.p. – 386 03 Strakonice. Z ...
Dobročinný bazar oblečení v sobotu 24. února 2018 od 13.00 – 16.00 hodin v ...
Cenu starosty získala první žena Doposud byly Ceny starosty města doménou mužů. Avšak i...
Dudák – Měšťanský pivovar Strakonice, a.s. dnešního dne slavnostně, za přítomnosti...
Na úterý 20. 2. 2018 od 16.00 hodin je svoláno veřejné projednání řešení parkování v...
Každoročně oblíbená společenská akce Nejlepší sportovec regionu, co do návštěvnosti...
CO JE GDPR? Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, označované jako GDPR (General...
Sbírka oblečení pomůže lidem bez domova   Strakonice, Prachatice, České...
Rada Jihočeského kraje schválila dne 15. února 2018 vyhlášení konkurzních řízení na...
19.Únor 2018
Město Strakonice, odbor školství a cestovního ruchu, po dohodě s řediteli jednotlivých...
13.Únor 2018
Městský úřad Strakonice, finanční odbor, zveřejňuje v souladu s § 26 zákona č. 255/2012...
12.Únor 2018
Provoz v mateřských školách o hlavních prázdninách:   Mateřská škola 2.7., 4.7.  9.7...
12.Únor 2018
V souladu s § 26 zákona č.255/2012 Sb., o kontrole ( kontrolní řád) a usnesení vlády č....
6.Únor 2018
Informace o výsledcích kontrol dle ust. § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (...
30.Leden 2018
Od 1. ledna 2018 začíná platit novela stavebního zákona.   Mám dlouhodobý pocit, že se...
29.Leden 2018
Městský úřad Strakonice, odbor obecní živnostenský úřad, provedl ve svém správním obvodu...
26.Leden 2018
I. Věcné zaměření Kontroly se zaměřením na dodržování povinností provozovatele stanice...
26.Leden 2018
Geolokační hru pro chytré telefony si můžete nyní zdarma   stáhnout a zahrát i u nás....
Žádosti do dotačních programů města Strakonice na podporu tělovýchovy, sportu a ostatních...
Na třetí adventní neděli 17. 12. je pro Vás připraven program na Velkém náměstí s pravou...
Na Velkém náměstí bude připraven nazdobený vánoční strom, pod kterým ve 13 hodin začnou...
U příležitosti 99. výročí vzniku samostatného Československa se v sobotu 28. října...
Největší podzimní událostí jsou zajisté tradiční výlovy. Nejzajímavější pohled se naskýtá...
V pátek 29. září se mohou od 21.15 hod návštěvníci Václavské poutě těšit na tradiční...
9. září proběhne na strakonickém letišti 5. ročník leteckého dne. Diváci budou moci...
Již po třiadvacáté mohou na oblíbené trati městem v délce 3,3 nebo 6,6 km změřit 21....
Svatý Václav, patron nejen České země, ale i míru, sládků a piva. Protože se blíží slavná...
Vážený pane Kovaříku, podobná slova jako ta vaše jsou mi velkou podporou pro další práci...
  Dobrý den, obdržel jsem dotaz od p. V. Normana: Proč květníky na Velkém náměstí brání v...
  Milí Strakoňáci. Moc a moc a moc Vám děkuji za vesměs kladné hodnocení MDF, ale i za...
Vážení občané. Toto okénko musím začít popřením ošklivých zpráv, které "kdosi" již dva...