Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

Územní plán 

 • územně plánovací dokumentace schválená dle zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,   v platném znění
 • územní plán Přechovice vydalo zastupitelstvo obce dne 19.9.2013
 • územní plán nabyl účinnost dne 12.10.2013
 • územní plán je k dispozici na Obecním úřadě v Přechovicích, na Městském úřadě Strakonice, odboru rozvoje - úřad územního plánování, na Městském úřadě Volyně, odbor stavební úřad a ŽP a na Krajském úřadě – Jihočeský kraj, odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic
 • odkaz na registrační list: http://www.uur.cz/iLAS/ilas_tiskRL2013.asp?RC_UPD=47207278

Změna č. 2 Územního plánu Přechovice

Druh ÚPD(ÚPP): 
ÚPD
Stav ÚPD(ÚPP): 
pořizovaná
 • Zastupitelstvo obce Přechovice dne 06.06.2022 usnesením č. 13/U/2022 rozhodlo z vlastního podnětu o pořízení Změny č. 2 Územního plánu Přechovice.
 • Předmětem Změny č. 2 Územního plánu Přechovice je zejména prověření upřesnění dopravního koridoru D5 pro plánovanou přeložku silnice I/4. Koridor je vymezen v Zásadách územního rozvoje Jihočeského kraje ve znění pozdějších aktualizací.
 • Změna územního plánu bude projednávána v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, jeho prováděcími vyhláškami a v součinnosti s dotčenými orgány.
 • Změna územního plánu se bude pořizovat zkráceným postupem pořizování dle § 55a a § 55b stavebního zákona.
 • Změna je ve fázi – bude se zpracovávat návrh pro veřejné projednání.
 • Odkaz na registrační list:

Územní studie "Z2 Přechovice"

Druh ÚPD(ÚPP): 
Územní studie
Stav ÚPD(ÚPP): 
schválená
Datum schválení/vydání: 
1.June 2022
 • Účelem územní studie je získání kvalifikovaného podkladu pro rozhodování v území a pro navazující úpravu tohoto území.
 • Územní studie je zpracována jako územně plánovací podklad pro rozhodování v území podle § 30 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Stavební zákon projednání nebo konzultaci územní studie s dotčenými orgány neupravuje.
 • Řešené území se nachází v jižním okraji obce a je vyznačeno v hlavním výkrese Územního plánu Přechovice (ve znění po Změně č. 1) jako plocha Z2. Jedná se o severní část plochy Z2 s funkčním využitím „B – bydlení“ a „Pz – plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň – návrh“.
 • Zpracovatelem Územní studie ,,Z2 PŘECHOVICE“ je Ing. arch. Václav Franěk, ČKA – 02507, ve spolupráci s panem Janem Jeništou.
 • Pořizovatel Územní studie ,,Z2 PŘECHOVICE“ - odbor rozvoje, úřad územního plánování MěÚ Strakonice - schválil možnost jejího využití jako územně plánovacího podkladu dne 01.06.2022.
 • Odkaz na registrační list: https://www.uur.cz/ilas/ilas_tiskRL2018.asp?RC_UPD=90423219