Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

Popis činnosti:

Stavební úřad vykonává přenesenou pravomoc státu na úseku památkové péče. Stát chrání kulturní památky jako nedílnou součást kulturního dědictví lidu, svědectví jeho dějin a významného činitele živ. prostředí a nenahraditelného bohatství pro budoucí generace. Jeho úkolem je zachování památkových hodnot nemovitých i movitých kulturních památek zapsaných v ÚSKP (Ústřední seznam kult. památek) v regionech Strakonicko a Volyňsko (tzn. 69 obcí, 1 vesnická pam. rezervace – Nahořany, 1 městská pam. zóna – Volyně, 4 vesnické pam. zóny – Jiřetice, Koječín, Kváskovice u Drážova, Zechovice). Vlastník památky je povinen se při obnově a údržbě památky řídit zákonem o státní památkové péči, má možnost využít dotačních programů a grantů (Ministerstvo kultury, Krajský úřad apod.). Zamýšlí-li vlastník kult. památky provést její obnovu či údržbu (resp. jakýkoliv zásah), je povinen si předem vyžádat závazné stanovisko stavebního úřadu (příp. Krajského úřadu, jde-li o národní kult. památku). Stavební úřad vydá po písemném vyjádření Národního památkového ústavu Č. Budějovice závazné stanovisko, které je neopomenutelným podkladem pro povolení příslušného stavebního úřadu. Při provádění zemních prací je stavebník povinen opatřit stanovisko z hlediska archeologických zájmů v předmětném území.

Související předpisy: zák. č. 183/2006 Sb., zák. č. 20/1987 Sb.

 

Životní situace

Formuláře