Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

Územní plán Kuřimany

 • územně plánovací dokumentace schválená dle zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,   v platném znění
 • územní plán Kuřimany vydalo zastupitelstvo obce dne 23.9.2012
 • nabytí účinnosti dne 9.10.2012
 • územní plán je k dispozici na Obecním úřadě v Kuřimanech, na Městském úřadě Strakonice, odboru rozvoje - úřad územního plánování a na Krajském úřadě – Jihočeský kraj, odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic
 • odkaz na registrační list: https://www.uur.cz/eupc/reglist?id=34441

Změna č. 1 ÚP Kuřimany

Druh ÚPD(ÚPP): 
ÚPD
Stav ÚPD(ÚPP): 
pořizování
 • Pořizovatelem změny je Městský úřad Strakonice, odbor rozvoje, úřad územního plánování.
 • Obsah změny č. 1 ÚP Kuřimany je obsažen ve Zprávě o uplatňování ÚP Kuřimany.
 • Změna územního plánu je pořízována zkráceným postupem v souladu s ustanovením § 55a a § 55b stavebního zákona.
 • Změnu č. 1 ÚP Kuřimany zpracovává Ing. arch. Petr Kordovský.
 • Odkaz na registrační list: https://www.uur.cz/eupc/reglist?id=62615

Zpráva o uplatňování Územního plánu Kuřimany

Druh ÚPD(ÚPP): 
Zpráva o uplatňování ÚP
Stav ÚPD(ÚPP): 
Schválená
Datum schválení/vydání: 
12.January 2022
 • Zastupitelstvo obce Kuřimany usnesením č. 2 ze dne 16.04.2019 rozhodlo o pořízení a podání žádosti o zpracování Zprávy o uplatňování Územního plánu Kuřimany Městskému úřadu obce s rozšířenou působností Strakonice.
 • Pořizovatelem Zprávy o uplatňování Územního plánu je Městský úřad Strakonice, odbor rozvoje, úřad územního plánování jako orgán vykonávající působnost ve věcech územního plánování podle § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 • Návrh Zprávy o uplatňování ÚP Kuřimany za uplynulé období byl před jeho předložením ke schválení zastupitelstvu obce Kuřimany projednán s dotčenými orgány, sousedními obcemi a krajským úřadem. Oznámení o projednávání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Kuřimany bylo vyvěšeno ve dnech 27.05.2021 – 10.06.2021 na úřední desce a elektronické úřední desce pořizovatele na MěÚ Strakonice a na úřední desce a elektronické úřední desce obce Kuřimany. Návrh Zprávy, doplněný a upravený na základě projednání s dotčenými orgány byl pořizovatelem předložen Zastupitelstvu obce Kuřimany k projednání.
 • Zpráva o uplatňování Územního plánu Kuřimany byla projednána a schválena na zasedání zastupitelstva obce dne 12.01.2022 usnesením č. 3. Protože tato zpráva obsahuje pokyny pro zpracování návrhu Změny č. 1 Územního plánu Kuřimany, bude postupováno dále v rozsahu této změny obdobně podle ustanovení § 55a až 55b stavebního zákona.