Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Oficiální www stránky města

Czech English French German Ukrainian

 

Územní plán Cehnice 

 • územně plánovací dokumentace schválená dle zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,  v platném znění
 • územní plán Cehnice vydalo dne 14. 9. 2010 Zastupitelstvo obce Cehnice
 • vyvěšení veřejné vyhlášky o vydání územního plánu dne 16. 9. 2010, nabytí účinnosti územního plánu dne 1. 10. 2010
 • územní plán je k dispozici na Obecním úřadě v Cehnicích, na Městském úřadě Strakonice, odboru rozvoje - úřad územního plánování a na Krajském úřadě – Jihočeský kraj, odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic
 • odkaz na registrační list: http://www.uur.cz/iLAS/ilas_tiskRL07.asp?RC_UPD=99140565

 

Územní plán Změna č. 2

Druh ÚPD(ÚPP): 
ÚP
Stav ÚPD(ÚPP): 
Vydáno
Datum schválení/vydání: 
13.Srpen 2015
Datum nabytí účinnosti: 
18.Září 2015
 • Jedná se o změnu využití z "plochy zemědělské" na využití "plochy smíšené obyné" na části pozemku p.č. 80/4 k.ú. Dunovice
 • územně plánovací dokumentace schválená dle zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
 • změnu č.2 územního plánu vydalo zastupitelstvo obce dne 13.8.2015
 • změna č.2 územního plánu nabyla účinnosti dne 18.9.2015 
 • změna č.2 územního plán bude k dispozici na Obecním úřadě v Cehnicích, na Městském úřadu Strakonice, odboru rozvoje - úřadu územního plánování a na Krajském úřadu – Jihočeský kraj, odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic
 • odkaz na registrační list: http://www.uur.cz/iLAS/ilas_tiskRLZmeny2013.asp?RC_UPD=99140565&RC_ZMENY=2

Územní plán Změna č. 1

Druh ÚPD(ÚPP): 
ÚP
Stav ÚPD(ÚPP): 
vydáno
Datum schválení/vydání: 
5.Říjen 2017
Datum nabytí účinnosti: 
8.Listopad 2017
 • územně plánovací dokumentace schválená dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
 • změnu č. 1 územního plánu vydalo zastupitestvo dne 5.10.2017, nabytí účinnosti dne 8.11.2017
 • Změna č. 1 územního plánu Cehnice bude k dispozici na Obecním úřadu Cehnice, na Městkém úřadu Strakonice, odboru rozvoje - úřadu územního plánování a na Krajském úřadu - Jihočeský kraj, odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic
 • odkaz na registrační list: http://www.uur.cz/iLAS/ilas_tiskRLZmeny2013.asp?RC_UPD=99140565&RC_ZMENY=1

Změna č. 3 ÚP Cehnice

Druh ÚPD(ÚPP): 
ÚPD
Stav ÚPD(ÚPP): 
vydáno
Datum schválení/vydání: 
16.Září 2021
Datum nabytí účinnosti: 
18.Leden 2022
 • Zastupitelstvo obce Cehnice na svém zasedání dne 17. 1. 2019 pod č. usnesení 8/2019 na základě ustanovení § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) rozhodlo o pořízení Změny č. 3 územního plánu Cehnice
 • Změna č. 3 ÚP Cehnice byla pořizována zkráceným postupem dle ustanovení § 55a a 55b stavebního zákona. Předmětem Změny č. 3 ÚP Cehnice je úprava cestní sítě v souladu s ukončenými komplexními pozemkovými úpravami, a dále jedna plocha přestavby pro bydlení.

  Změna č. 3 ÚP Cehnice nabyde účinnosti 15. dnem po vyvěšení veřejné vyhlášky.

 • odkaz na registrační list:http://www.uur.cz/ilas/ilas_tiskRLZmeny2013.asp?RC_UPD=99140565&RC_ZMENY=3