Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

 

Územní plán Malenice

  • územně plánovací dokumentace schválená dle zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
  • Územní plán Malenice vydalo zastupitelstvo obce dne 15.12.2016 
  • Územní plán Malenice nabyl účinnosti dne 3.1.2017
  • Územní plán je k dispozici na Obecním úřadě v Malenicích, na Městském úřadu Strakonice, odboru rozvoje - úřadu územního plánování, na Městském úřadu ve Volyni, stavební úřad a na Krajském úřadu – Jihočeský kraj, odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic
  • odkaz na registrační list: http://www.uur.cz/eupc/reglist?id=32971

Změna č. 3 ÚP Malenice

Druh ÚPD(ÚPP): 
ÚPD
Stav ÚPD(ÚPP): 
pořizovaná

Zastupitelstvo obce rozhodlo dne 29. 8. 2019 ve svém usnesení č. 31/2019 o obsahu změny územního plánu a také, že změna územního plánu se bude pořizovat zkráceným postupem pořizování dle § 55a a § 55b zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

Na základě usnesení Zastupitelstva obce Malenice č. 36/2020 ze dne 10.12.2020 se změna nepořizuje (navrhovatel změny ustoupil od svého záměru a vzal návrh zpět).

Změna č. 1 ÚP Malenice

Druh ÚPD(ÚPP): 
ÚPD
Stav ÚPD(ÚPP): 
vydaná
Datum schválení/vydání: 
30.January 2020

O pořízení změny územního plánu rozhodlo zastupitelstvo obce Malenice na návrh usnesením č.j. 17/2019 dne 28. 2. 2019. Předmětem změny byl požadavek na změnu způsobu využití z plochy smíšené nezastavěného území na plochu bydlení v rodinných domech na pozemku parc. č. 3893/1 v k. ú. Malenice a změnu způsobu využití z plochy dopravní infrastruktury - místní a obslužné komunikace mimo zastavěné území na plochu veřejných prostranství na pozemku parc. č. 4448/1 v k. ú. Malenice, pro záměr výstavby rodinných domů a místní komunikace. Součástí změny je také přeřešení lokálních prvků ÚSES. Změna č. 1 územního plánu Malenice byla pořízena zkráceným postupem dle ustanovení § 55a a 55b zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Pořizovatelem změny byl MěÚ Strakonice, odbor rozvoje, úřad územního plánování. Projektantem změny byl Ing. arch. Václav Štěpán, Žižkova 12, 371 22 České Budějovice. Změna č. 1 ÚP Malenice byla vydána usnesením zastupitelstva obce Malenice č.j. 2/2020 dne 30. 1. 2020. Změna č. 1 ÚP Malenice nabývá účinnosti dne 30. 5. 2020. odkaz na registrační list: http://www.uur.cz/eupc/reglist?id=58853

Změna č. 2 ÚP Malenice

Druh ÚPD(ÚPP): 
ÚPD
Stav ÚPD(ÚPP): 
schválená
Datum schválení/vydání: 
16.July 2020
Datum nabytí účinnosti: 
11.August 2020

Zastupitelstvo obce rozhodlo dne 29. 8. 2019 ve svém usnesení č. 31/2019 o obsahu změny územního plánu a také, že změna územního plánu se bude pořizovat zkráceným postupem pořizování dle § 55a a § 55b zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Změna byla zastupitelstvem obce vydána usnesením č. 28/2020 dne 16.7.2020 formou opatření obecné povahy. Účinnosti nabyla v souladu s § 55c) stavebního zákona dne 11. 8. 2020. Odkaz na registrační list: http://www.uur.cz/eupc/reglist?id=58876