Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Oficiální www stránky města

Czech English French German Ukrainian

Územní plán Volyně

 • územně plánovací dokumentace schválená dle zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,   v platném znění
 • územní plán Volyně vydalo zastupitelstvo města dne 30.10.2013
 • územní plán nabyl účinnost dne 23.11.2013
 • územní plán je k dispozici na Městském úřadě Strakonice, odboru rozvoje - úřad územního plánování, na Městském úřadě ve Volyni, odbor stavební úřad a ŽP  a na Krajském úřadě – Jihočeský kraj, odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic
 • odkaz na registrační list: http://www.uur.cz/iLAS/ilas_tiskRL2013.asp?RC_UPD=15798587

Územní studie Volyně - centrální část SO28 a B29

Druh ÚPD(ÚPP): 
ÚPP
Stav ÚPD(ÚPP): 
Schváleno
Datum schválení/vydání: 
25.Červen 2014
 • povinnost vypracování územní studie byla určena ÚP Volyně, jedná se o zastavitelnou plochu označenou SO28 a B29
 • územní studie je k dispozici na Městském úřadě Volyně a na Městském úřadě Strakonice, odboru rozvoje - úřad územního plánování
 • pořizovatel schválil možnost využití této územní studie dne 26.4.2016
 • odkaz na registrační list územní studie: http://www.uur.cz/iLAS/ilas_tiskRL2013.asp?RC_UPD=76833742

Územní studie Lokalita B26 "Nad Skalkou"

Druh ÚPD(ÚPP): 
ÚPP
Stav ÚPD(ÚPP): 
Schválení
Datum schválení/vydání: 
26.Duben 2016
 • povinnost vypracování územní studie byla určena ÚP Volyně, jedná se o zastavitelnou plochu označenou B26
 • územní studie je k dispozici na Městském úřadě Volyně a na Městském úřadě Strakonice, odboru rozvoje - úřad územního plánování
 • pořizovatel schválil možnost využití této územní studie dne 26.4.2016
 • odkaz na registrační list územní studie: http://www.uur.cz/iLAS/ilas_tiskRL2013.asp?RC_UPD=18592471

Územní plán Změna č. 1

Druh ÚPD(ÚPP): 
ÚPD
Stav ÚPD(ÚPP): 
Vydáno
Datum schválení/vydání: 
20.Říjen 2017
Datum nabytí účinnosti: 
11.Říjen 2017
 • územně plánovací dokumentace schválená dle zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
 • změnu č. 1 územního plánu vydalo zastupitelstvo dne 20.9.2017 svým usnesením č. 304/2017/ZM-18 
 • změna č. 1 územního plánu nabyla účinnosti dne 11.10.2017
 • změna č. 1 územního plánu je k dispozici na Městském úřadu Volyně, na Městském úřadu Strakonice, odboru rozvoje - úřadu územního plánování a na Krajském úřadu - Jihočeský kraj, odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic
 • odkaz na registrační list: http://www.uur.cz/iLAS/ilas_tiskRLZmeny2013.asp?RC_UPD=15798587&RC_ZMENY=1

Zpráva o uplatňování ÚP Volyně

Druh ÚPD(ÚPP): 
ÚPD
Stav ÚPD(ÚPP): 
schválená
Datum schválení/vydání: 
26.Červen 2019

V souladu s § 165 odst. 3) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) pořizovatel zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup zastupitelstvem obce schválenou zprávu o uplatňování územního plánu.

Změna č. 2 Územního plánu Volyně

Druh ÚPD(ÚPP): 
ÚPD
Stav ÚPD(ÚPP): 
vydaná
Datum schválení/vydání: 
22.Duben 2020
Datum nabytí účinnosti: 
19.Květen 2020
 • Zastupitelstvo města Volyně dne 18.09.2019 rozhodlo o pořízení změny č. 2 Územního plánu Volyně, která byla pořízena zkráceným postupem dle ustanovení § 55a a §55b zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 • PŘEHLED PLOCH A PŘEDMĚTŮ ZMĚNY Č. 2: Vymezení prvků ÚSES v souladu s poslední aktualizací ZÚR; Soulad textové části ÚP Volyně s nově aktualizovanými podmínkami pro prvky ÚSES dle bodu 39 ZÚR; Vymezení koridoru nadmístního významu v oblasti elektroenergetiky Ee39 VVN 110kV (úsek Ee39/1 Strakonice – Předslavice); Stanovení podmínek dopravní infrastruktury, včetně podmínek dopravního napojení nově vymezených ploch; Oprava hranice VPZ Zechovice včetně zákresů některých kulturních památek; Návrh ploch pro rekreaci (R 51, R 52, R 53) a ploch soukromé zeleně (Rsz 54, Rsz 56); Návrh plochy pro bydlení (B 55) a plochy smíšené obytné (SO 58); Návrh plochy pro výrobu a skladování (VS 57); Prověření zúžení nebo posunutí hranic lokálního biokoridoru zasahující do rozvojových ploch; Stanovení mezní hranici dopadů negativních vlivů Agrotechnického podniku v Zechovicích; Aktualizace zastavěného území, vymezení nových VPS; Agregace vybraných ploch.
 • Pořizovatelem změny byl Ing. arch. Radek Boček
 • Projektantem změny byl Projektový ateliér s.r.o. Ing. arch. Jaroslav Daněk, Husova 4, České Budějovice.
 • Změna č. 2 Územního plánu Volyně byla vydána usnesením Zastupitelstva města Volyně č. 172/2020/ZM-10 ze dne 22.04.2020.
 • Změna č. 2 Územního plánu Volyně nabyla účinnosti dne 19.05.2020.
 • Odkaz na registrační list: https://www.uur.cz/ilas/Obec_PoctyZaznamu1.asp?KODOB=551970

Změna č. 3 Územního plánu Volyně

Druh ÚPD(ÚPP): 
ÚPD
Stav ÚPD(ÚPP): 
schválená
Datum schválení/vydání: 
16.Září 2020
Datum nabytí účinnosti: 
14.Listopad 2020
 • Zastupitelstvo města Volyně dne 24.06.2020 usnesením č. 180/2020/ZM-11 rozhodlo o pořízení změny č. 3 Územního plánu Volyně, která byla pořízena zkráceným postupem dle ustanovení § 55a a §55b zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 • PŘEHLED PLOCH A PŘEDMĚTŮ ZMĚNY Č. 3: Změna se týkala vymezení hranice dobývacího prostoru lomu kamence Černětice.
 • Pořizovatelem změny byl Ing. arch. Radek Boček
 • Projektantem změny byl Projektový ateliér s.r.o. Ing. arch. Jaroslav Daněk, Husova 4, České Budějovice.
 • Změna č. 3 Územního plánu Volyně byla vydána usnesením Zastupitelstva města Volyně č. 196/2020/ZM-12 ze dne 16.09.2020.
 • Změna č. 3 Územního plánu Volyně nabyla účinnosti dne 14.11.2020.
 • Odkaz na registrační list: https://www.uur.cz/ilas/ilas_tiskRLZmeny2013.asp?RC_UPD=15798587&RC_ZMENY=3

Změna č. 4 Územního plánu Volyně

Druh ÚPD(ÚPP): 
ÚPD
Stav ÚPD(ÚPP): 
platná
Datum schválení/vydání: 
23.Únor 2022
Datum nabytí účinnosti: 
11.Květen 2022
 • Zastupitelstvo města Volyně dne 30.06.2021 usnesením č. 291/2021/ZM-16 rozhodlo o pořízení Změny č. 4 Územního plánu Volyně, která byla pořízena zkráceným postupem dle ustanovení § 55a a §55b zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 • Pořizovatelem změny byl Ing. arch. Radek Boček
 • Projektantem změny byl Projektový ateliér s.r.o. Ing. arch. Jaroslav Daněk, Husova 4, České Budějovice.
 • Změna č. 4 Územního plánu Volyně byla vydána usnesením Zastupitelstva města Volyně č. 337/2022/ZM-19 ze dne 23.02.2022.
 • Změna č. 4 Územního plánu Volyně nabyla účinnosti dne 11.05.2022.
 • Odkaz na registrační list: https://www.uur.cz/ilas/ilas_tiskRLZmeny2013.asp?RC_UPD=15798587&RC_ZMENY=4