Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

Územní plán Volyně

 • územně plánovací dokumentace schválená dle zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,   v platném znění
 • územní plán Volyně vydalo zastupitelstvo města dne 30.10.2013
 • územní plán nabyl účinnost dne 23.11.2013
 • odkaz na registrační list: http://www.uur.cz/eupc/reglist?id=28816

Územní studie Lokalita B26 "Nad Skalkou"

Druh ÚPD(ÚPP): 
ÚPP
Stav ÚPD(ÚPP): 
Schválení
Datum schválení/vydání: 
26.April 2016
 • povinnost vypracování územní studie byla určena ÚP Volyně, jedná se o zastavitelnou plochu označenou B26
 • územní studie je k dispozici na Městském úřadě Volyně a na Městském úřadě Strakonice, odboru rozvoje - úřad územního plánování
 • pořizovatel schválil možnost využití této územní studie dne 26.4.2016
 • odkaz na registrační list územní studie: http://www.uur.cz/eupc/reglist?id=40542

Územní plán Změna č. 1

Druh ÚPD(ÚPP): 
ÚPD
Stav ÚPD(ÚPP): 
Vydáno
Datum schválení/vydání: 
20.October 2017
Datum nabytí účinnosti: 
11.October 2017
 • územně plánovací dokumentace schválená dle zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
 • změnu č. 1 územního plánu vydalo zastupitelstvo dne 20.9.2017 svým usnesením č. 304/2017/ZM-18 
 • změna č. 1 územního plánu nabyla účinnosti dne 11.10.2017
 • odkaz na registrační list: http://www.uur.cz/eupc/reglist?id=58372

Územní studie Volyně - lokalita STŘED

Druh ÚPD(ÚPP): 
ÚPP
Stav ÚPD(ÚPP): 
Schválená
Datum schválení/vydání: 
11.November 2017

Pořizovatel: Městský úřad Volyně
Zhotovitel: Ing. arch. Lukáš Velíšek, číslo autorizace: 00394
Ověření aktuálnosti: 15.11.2023
• územní studie je k dispozici na Městském úřadě Volyně a na Městském úřadě Strakonice, odboru rozvoje - úřad územního plánování
• pořizovatel schválil možnost využití této územní studie dne 11.11.2017
• odkaz na registrační list územní studie: https://eupc.uur.cz/reglist?id=65219
Dokumentace je přístupná na webové adrese: https://www.volyne.eu/vismo/dokumenty2.asp?id_org=18495&id=9567&n=uzemni...

Zpráva o uplatňování ÚP Volyně

Druh ÚPD(ÚPP): 
ÚPD
Stav ÚPD(ÚPP): 
schválená
Datum schválení/vydání: 
26.June 2019

V souladu s § 165 odst. 3) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) pořizovatel zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup zastupitelstvem obce schválenou zprávu o uplatňování územního plánu.

Změna č. 2 Územního plánu Volyně

Druh ÚPD(ÚPP): 
ÚPD
Stav ÚPD(ÚPP): 
vydaná
Datum schválení/vydání: 
22.April 2020
Datum nabytí účinnosti: 
19.May 2020
 • Zastupitelstvo města Volyně dne 18.09.2019 rozhodlo o pořízení změny č. 2 Územního plánu Volyně, která byla pořízena zkráceným postupem dle ustanovení § 55a a §55b zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 • PŘEHLED PLOCH A PŘEDMĚTŮ ZMĚNY Č. 2: Vymezení prvků ÚSES v souladu s poslední aktualizací ZÚR; Soulad textové části ÚP Volyně s nově aktualizovanými podmínkami pro prvky ÚSES dle bodu 39 ZÚR; Vymezení koridoru nadmístního významu v oblasti elektroenergetiky Ee39 VVN 110kV (úsek Ee39/1 Strakonice – Předslavice); Stanovení podmínek dopravní infrastruktury, včetně podmínek dopravního napojení nově vymezených ploch; Oprava hranice VPZ Zechovice včetně zákresů některých kulturních památek; Návrh ploch pro rekreaci (R 51, R 52, R 53) a ploch soukromé zeleně (Rsz 54, Rsz 56); Návrh plochy pro bydlení (B 55) a plochy smíšené obytné (SO 58); Návrh plochy pro výrobu a skladování (VS 57); Prověření zúžení nebo posunutí hranic lokálního biokoridoru zasahující do rozvojových ploch; Stanovení mezní hranici dopadů negativních vlivů Agrotechnického podniku v Zechovicích; Aktualizace zastavěného území, vymezení nových VPS; Agregace vybraných ploch.
 • Pořizovatelem změny byl Ing. arch. Radek Boček
 • Projektantem změny byl Projektový ateliér s.r.o. Ing. arch. Jaroslav Daněk, Husova 4, České Budějovice.
 • Změna č. 2 Územního plánu Volyně byla vydána usnesením Zastupitelstva města Volyně č. 172/2020/ZM-10 ze dne 22.04.2020.
 • Změna č. 2 Územního plánu Volyně nabyla účinnosti dne 19.05.2020.
 • Odkaz na registrační list: http://www.uur.cz/eupc/reglist?id=46286

Změna č. 3 Územního plánu Volyně

Druh ÚPD(ÚPP): 
ÚPD
Stav ÚPD(ÚPP): 
schválená
Datum schválení/vydání: 
16.September 2020
Datum nabytí účinnosti: 
14.November 2020
 • Zastupitelstvo města Volyně dne 24.06.2020 usnesením č. 180/2020/ZM-11 rozhodlo o pořízení změny č. 3 Územního plánu Volyně, která byla pořízena zkráceným postupem dle ustanovení § 55a a §55b zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 • PŘEHLED PLOCH A PŘEDMĚTŮ ZMĚNY Č. 3: Změna se týkala vymezení hranice dobývacího prostoru lomu kamence Černětice.
 • Pořizovatelem změny byl Ing. arch. Radek Boček
 • Projektantem změny byl Projektový ateliér s.r.o. Ing. arch. Jaroslav Daněk, Husova 4, České Budějovice.
 • Změna č. 3 Územního plánu Volyně byla vydána usnesením Zastupitelstva města Volyně č. 196/2020/ZM-12 ze dne 16.09.2020.
 • Změna č. 3 Územního plánu Volyně nabyla účinnosti dne 14.11.2020.
 • Odkaz na registrační list: http://www.uur.cz/eupc/reglist?id=58440

Změna č. 4 Územního plánu Volyně

Druh ÚPD(ÚPP): 
ÚPD
Stav ÚPD(ÚPP): 
platná
Datum schválení/vydání: 
23.February 2022
Datum nabytí účinnosti: 
11.May 2022
 • Zastupitelstvo města Volyně dne 30.06.2021 usnesením č. 291/2021/ZM-16 rozhodlo o pořízení Změny č. 4 Územního plánu Volyně, která byla pořízena zkráceným postupem dle ustanovení § 55a a §55b zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 • Pořizovatelem změny byl Ing. arch. Radek Boček
 • Projektantem změny byl Projektový ateliér s.r.o. Ing. arch. Jaroslav Daněk, Husova 4, České Budějovice.
 • Změna č. 4 Územního plánu Volyně byla vydána usnesením Zastupitelstva města Volyně č. 337/2022/ZM-19 ze dne 23.02.2022.
 • Změna č. 4 Územního plánu Volyně nabyla účinnosti dne 11.05.2022.
 • Odkaz na registrační list: http://www.uur.cz/eupc/reglist?id=59896

Změna č. 5 Územního plánu Volyně

Druh ÚPD(ÚPP): 
ÚPD
Stav ÚPD(ÚPP): 
účinná
Datum schválení/vydání: 
14.September 2022
Datum nabytí účinnosti: 
6.October 2022
 • Zastupitelstvo města Volyně dne 22.06.2022 usnesením č. 371/2022/ZM-21 rozhodlo o pořízení Změny č. 5 Územního plánu Volyně, která byla pořízena zkráceným postupem dle ustanovení § 55a a §55b zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • Pořizovatelem změny byl Ing. arch. Radek Boček
 • Projektantem změny byl Projektový ateliér s.r.o. Ing. arch. Jaroslav Daněk, Husova 4, České Budějovice
 • Změna č. 5 Územního plánu Volyně byla vydána usnesením Zastupitelstva města Volyně č. 394/2022/ZM-22 ze dne 14.09.2022
 • Změna č. 5 Územního plánu Volyně nabyla účinnosti dne 06.10.2022
 • Odkaz na registrační list: https://www.uur.cz/eupc/reglist?id=62981

Úplné znění po Změně č. 5 ÚP Volyně

Druh ÚPD(ÚPP): 
ÚPD
Stav ÚPD(ÚPP): 
účinná
Datum schválení/vydání: 
14.September 2022
Datum nabytí účinnosti: 
6.October 2022
 • Pořizovatelem změny byl Ing. arch. Radek Boček
 • Projektantem změny byl Projektový ateliér s.r.o. Ing. arch. Jaroslav Daněk, Husova 4, České Budějovice
 • Změna č. 5 Územního plánu Volyně byla vydána usnesením Zastupitelstva města Volyně č. 394/2022/ZM-22 ze dne 14.09.2022
 • Změna č. 5 Územního plánu Volyně nabyla účinnosti dne 06.10.2022
 • Odkaz na registrační list: https://www.uur.cz/eupc/reglist?id=62981

Územní studie Volyně - centrální část SO 28 a B 29

Druh ÚPD(ÚPP): 
ÚPP
Stav ÚPD(ÚPP): 
Schváleno
Datum schválení/vydání: 
21.September 2022
 • povinnost vypracování územní studie byla určena ÚP Volyně, jedná se o zastavitelnou plochu označenou SO 28 a B 29
 • zhotovitelem územní studie je Projektový atelier AD, s.r.o., Ing. arch. Jaroslav Daněk
 • pořizovatelem územní studie je Ing. arch. Radek Boček
 • pořizovatel schválil možnost využití této územní studie dne 21.09.2022
 • odkaz na registrační list územní studie: https://www.uur.cz/eupc/reglist?id=62983