Nový občanský zákoník a chystaná novela stavebního zákona

Dne 1.1.2014 vstoupil pod č. 89/2012 Sb. v účinnost nový občanský zákoník (NOZ), který přinesl řadu revolučních změn do českého právního řádu. Nahradil normu z roku 1964, která byla od pádu komunismu více než 40 krát novelizována. Jedná se o zákon, který integruje soukromé právo a podnikání do jediného kodexu. Obsahuje nové pojmy, instituty i názvosloví, je členěn do 3081 paragrafů, ruší nebo mění 184 jiných předpisů a zákonů, upravuje 3 základní okruhy práva – rodinu, vlastnictví a smlouvy. Zasáhne tudíž do života prakticky všech lidí, stavební právo nevyjímaje (např. nové pojetí nemovitostních vztahů, smluvních typů a režimů, oblast věcných břemen, dopad do katastrálního zákona a mnoho dalších).

 

NOZ přináší zpět jednu ze základních zásad soukromého práva v evropském kontextu – superficies solo cedit, (povrch ustupuje půdě – tedy stavba je součástí pozemku). Právo stavby se zřizuje jako věcné a je dle NOZ nemovitou věcí, což mimo jiné umožňuje zatížit jej nebo ho převést. NOZ umožňuje zřídit právo stavby jen jako dočasné, přičemž je jeho trvání omezeno na dobu 99 let (v případě jeho nabytí vydržením je zkráceno na 40 let). Délka trvání může být soudem na základě spravedlivých důvodů zkrácena, nebo prodloužena. Prodloužit dobu je možné pouze se souhlasem osob, pro které je na pozemku zapsáno zatížení. Smlouvou lze zřídit právo stavby úplatně i bezúplatně.

 

Legislativní smršť ale neustává a připravuje se velká novela zákona stavebního, která by měla vstoupit v platnost od roku 2016.Z dostupných pramenů návrhových znění by hlavními tématy novely mělo být zjednodušení aktualizace územních plánů, jednostupňové povolování staveb (umístění a povolení stavby jedním povolením), vyjmutí řešení majetko-právních vztahů z kompetence stavebních úřadů, nepovolené stavby nebude možné dodatečně povolit (bude je nutné odstranit), obce I. a II. typu získají pravomoc povolování stavebních úprav a udržovacích prací, bude přesně vymezen obsah závazných stanovisek a další. Omezit by se měl i počet variant způsobů povolování staveb z dnešních zhruba třiceti na řádově jednotky. Předpoklad je, že jednodušší a srozumitelnější pravidla omezí i počet chyb ve stavebních řízeních, proti kterým často směřují odvolání. Tím by docházelo k dalšímu zkracování lhůt. Návrhové znění na základě připomínkových řízení však pravděpodobně dozná ještě řadu změn a úprav. Nezbývá než doufat, že připravovaná novela splní očekávání veřejnosti a že stavební zákon se jeho přepracováním opravdu výrazně zjednoduší, razantně uychlí povolovací procesy a přinese snížení administrativní zátěže jak pro stavebníky, tak pro stavební úřady. Z vlastních zkušeností víme, že u předchozích novelizací tomu tak nebylo. I současná podoba stavebního zákona je složitá a často neuchopitelná i pro odborníky. 

 

Ing. Jaromír Zeman, vedoucí stavebního úřadu

Od dnešního dne můžete podepisovat petici za zajištění dodávek tepla pro sídliště...
Petice za urychlení práce ERÚ a okamžité uplatnění Energetického zákona k zajištění...
Informace pro žadatele O co, jak a kde lze zažádat? Jaká je zde role datové schránky...
V přiložených souborech jsou uvedeny informace jak postupovat při podezření na...
Výzva občanům, žádáme o respektování opatření v souvislosti se šířením nákazy COVID-19...
Jihočeský kraj zřídil kvůli šíření nákazy koronavirem Bezplatnou linku seniorů. Začne...
Vážení občané, žádáme o respektování vládou ČR vydaných opatření. město Strakonice
Rada města Strakonice na své schůzi dne 16.10.2019 schválila pravidla pro umisťování...
Město Strakonice vyhlásilo nový dotační program na podporu tělovýchovy, sportu a...
S účinností nové vyhlášky o ochraně dřevin a jejich kácení se od 1. listopadu 2014 měnily...
3.November 2021
Technické služby Strakonice oznamují, že v neděli 26.září a v úterý 28.září 2021 bude...
10.September 2021
Město Strakonice získalo opět od společnosti EKO-KOM a.s. „Osvědčení o úspoře emisí“ za...
8.June 2021
v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích...
4.June 2021
  Mimo poslední týden v srpnu bude letní provoz zajišťovat pro celé město pouze jedna...
4.June 2021
Díky občanům našeho města se můžeme za rok 2020 pochlubit sběrem starého elektra určeného...
1.June 2021
Pro děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 a všechny děti, které mají pro školní...
6.April 2021
Zápis je povinný pro děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a pro děti, které měly...
14.March 2021
V soutěži SPP, která je jedinou spotřebitelskou celorepublikovou anketou a zároveň...
Římskokatolická farnost Strakonice obdržela dotaci z EU ve výši 52,5 mil. Kč na...
Informační centrum je uzavřené pro veřejnost z důvodu vládních nařízení. Dále poskytuje ...
Od října mají zákazníci infocentra možnost zakoupit nové pohlednice. Devět, tedy ne...
Městské informační centrum vydalo nově dvě edice pexesa. Na straně obrázku, k němuž...
I v letošním roce se návštěvníci města mohou přijít v rozšířeném čase podívat do kostela...
Strakoničtí organizátoři Běhu okolo Kuřidla v rámci letošního již 40. ročníku  a zároveň...
  V řekách Blanici a Otavě, a také v mnoha rybnících na území Prácheňska pobývají...
Jihočeský kraj se rozhodl pro finanční podporu dovolené  v jižních Čechách a obnovu...