Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Oficiální www stránky města

Czech English French German Ukrainian

Informaci o záměrech města na prodej, pronájem, směnu, výpůjčku pozemků, nebytových prostorů, budov a bytů zveřejňuje městský úřad na úřední desce v kategorii "Majetkové záměry"

 

Záměr na pronájem části pozemku p. č. 636/10 o výměře cca 180 m2 v katastrálním území Nové Strakonice

Město Strakonice zveřejňuje ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění v souladu s usnesením RM č. 2392/2021 ze dne 24.11.2021

Záměr   

na pronájem části pozemku p. č. 636/10 o výměře cca 180 m2 v katastrálním území Nové Strakonice s tím, že předmětná část pozemku nebude zhodnocena výraznějšími stavebními zásahy popř. na nich nebude  zrealizováno nic, co by mohlo znemožnit jejich budoucí využití.

  • zákres umístění předmětné části pozemku je uveden v příloze číslo 1

Záměr na pronájem části pozemku p. č. 636/11 o výměře cca 560 m2 v katastrálním území Nové Strakonice

Město Strakonice zveřejňuje ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění v souladu s usnesením RM č. 2392/2021 ze dne 24.11.2021

Záměr   

na pronájem části pozemku p. č. 636/11 o výměře cca 560 m2 v katastrálním území Nové Strakonice s tím, že předmětná část pozemku nebude  zhodnocena výraznějšími stavebními zásahy popř. na nich nebude zrealizováno nic, co by mohlo znemožnit jejich budoucí využití.

  • zákres umístění předmětné části pozemku je uveden v příloze číslo 1

Záměr na prodej pozemku parc. č. st. 146/1, jehož součástí je stavba bytového domu čp. 49 v části obce Strakonice I, vše v kat. území Strakonice

Město Strakonice zveřejňuje ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění v souladu s usnesením ZM č. 545/2022 ze dne 11. května 2022

Záměr

na prodej pozemku parc. č. st. 146/1 o výměře 854 m2, jehož součástí je stavba bytového domu čp. 49 v části obce Strakonice I, vše v kat. území Strakonice.

V záměru budou uvedeny následující podmínky:

Záměr na prodej části pozemku p. č. 1269/145 o výměře cca 25 m2 v katastrálním území Dražejov u Strakonic

Město Strakonice zveřejňuje ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění v souladu s usnesením ZM č. 364/2021 ze dne 23. června 2021

Záměr

na prodej části pozemku p. č. 1269/145 o výměře cca 25 m2 v katastrálním území Dražejov u Strakonic, jež se nachází za plotem žadatele. Přesná výměra předmětné části pozemku bude určena na základě geometrického plánu.

  • zákres umístění předmětné části pozemku je uveden v příloze číslo 1
     

Záměr na prodej části pozemku p. č. 596/3

Město Strakonice zveřejňuje ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění v souladu s usnesením RM č. 3206/2022 ze dne 13. července 2022

Záměr   

na prodej části pozemku p. č. 596/3, dle nového geometrického plánu se jedná o pozemek p. č. 596/33 o výměře 37 m2, v katastrálním území Přední Ptákovice.

Zákres pozemku je uveden v přílohách č. 1 a č. 2.

 

Záměr na pronájem prodejního gastro stánku číslo 8

Město Strakonice zveřejňuje ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění v souladu s usnesením RM č. 3207/2022 ze dne 13. července 2022

Záměr   

na pronájem prodejního gastro stánku číslo 8, včetně pozemku pod markýzou, umístěného na části pozemku p. č. st. 308 v k. ú. Strakonice o velikosti cca 20 m2

Záměr na uzavření dodatku k nájemní smlouvě číslo 2021-00087

Město Strakonice zveřejňuje ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění v souladu s usnesením RM č. 3197/2022 ze dne 29. června 2022

Záměr   

na uzavření dodatku k nájemní smlouvě číslo 2021-00087, týkající se prodloužení doby nájmu do konce října 2022. Smlouva je uzavřena se společností Znakon, a. s., č. p. 44, Sousedovice.

 

Záměr na prodej části pozemku p. č. 997/12 o výměře cca 100 m2 v katastrálním území Dražejov u Strakonic

Město Strakonice zveřejňuje ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění v souladu s usnesením ZM č. 585/2022 ze dne 29. června 2022

Záměr

na prodej části pozemku p. č. 997/12 o výměře cca 100 m2 v katastrálním území Dražejov u Strakonic. Výměra pozemku bude určena na místě samém, za účasti pracovníků odboru dopravy, majetkového odboru a dle geometrického plánu tak, aby byl ponechán volný veřejný prostor v minimální šíři 8,0 m, a tak, aby byl zachován bezproblémový přístup pro dům číslo popisné 73 v dané lokalitě. 

Záměr na prodej části pozemku p. č. 695/3 v katastrálním území Modlešovice o výměře cca 30 m2

Město Strakonice zveřejňuje ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění v souladu s usnesením ZM č. 577/2022 ze dne 29. června 2022

Záměr

na prodej části pozemku p. č. 695/3 v katastrálním území Modlešovice o výměře cca 30 m2. Přesná výměra pozemku bude určena na základě geometrického plánu.

  • zákres předmětné části pozemku je uveden v přílohách č. 1 a 2.

Záměr na prodej části pozemku p. č. 591/6 o výměře cca 40 m2

Město Strakonice zveřejňuje ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění v souladu s usnesením ZM č. 584/2022 ze dne 29. června 2022

Záměr

na prodej části pozemku p. č. 591/6 o výměře cca 40 m2 s tím, že přesná výměra požadovaného pozemku bude určena na místě samém a za účasti pracovníků majetkového odboru na místě samém a nepřesáhne hranice současné stavby areálu Hvězda a nebude zasahováno do stávající proluky mezi areálem Hvězda a  Domovem pro seniory.

  • zákres předmětné části pozemku je uveden v příloze č. 1

Záměr na prodej části pozemku parc. č. 181/1 o výměře 28 m2 v kat. území Přední Ptákovice

Město Strakonice zveřejňuje ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění v souladu s usnesením ZM č. 586/2022 ze dne 29. června 2022

Záměr   

na prodej části pozemku parc. č. 181/1 o výměře 28 m2 v kat. území Přední Ptákovice (dle geometrického plánu č. 1045-37/2022 vyhotoveném Geoteka s.r.o. je předmětná část pozemku označena novým parcelním č. 181/5 v kat. území Přední Ptákovice).

Předmětný pozemek je vyznačen v přílohách č. 1 – 3.

Záměr na výpůjčku částí pozemků parcelní číslo 396/3 a parcelní číslo st. 1903, vše v katastrálním území Strakonice

Město Strakonice zveřejňuje ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění v souladu s usnesením RM č. 3189/2022 ze dne 15. června 2022

Záměr   

na výpůjčku částí pozemků parcelní číslo 396/3 o výměře cca 13 m2 a parcelní číslo st. 1903 o výměře cca 877 m2, vše v katastrálním území Strakonice, za účelem umístění zařízení staveniště v souvislosti s realizací stavby „Oprava komunikace Zvolenská, Strakonice.“

Zákres pozemku je uveden v příloze č. 1.

 

Záměr na výpůjčku části pozemku parcelní číslo 1371/1, kú Strakonice

Město Strakonice zveřejňuje ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění v souladu s usnesením RM č. 3128/2022 ze dne 08. června 2022

Záměr    

na výpůjčku části pozemku parcelní číslo 1371/1 o výměře cca 5000 m2, v katastrálním území Strakonice, za účelem zařízení staveniště v souvislosti s realizací stavby "Oprava komunikace Zvolenská, Strakonice".

Zákres pozemku je uveden v příloze č. 1.

 

Záměr na výpůjčku části pozemku p. č. 261/2 v katastrálním území Přední Ptákovice

Město Strakonice zveřejňuje ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění v souladu s usnesením RM č. 3030/2022 ze dne 01. června 2022

Záměr   

na výpůjčku části pozemku p. č. 261/2 v katastrálním území Přední Ptákovice o výměře cca 50 m2, za účelem dočasného uskladnění palivového dříví. 

  • zákres umístění předmětné části pozemku je uveden v příloze číslo 1