Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

Informaci o záměrech města na prodej, pronájem, směnu, výpůjčku pozemků, nebytových prostorů, budov a bytů zveřejňuje městský úřad na úřední desce v kategorii "Majetkové záměry"

 

Movitý majetek k odprodeji

Jedná se o vyřazený majetek z Plaveckého stadionu Strakonice, konkrétně o 3 ks mobilních buněk, pořízených v roce 1989, pořizovací cena á 55.970 Kč, které jsou nabízeny  k odprodeji,  a to za minimální kupní cenu 20.000  Kč za jednu mobilní buňku.

Zájemci mohou zasílat své nabídky písemně na adresu: město Strakonice, majetkový odbor, Velké náměstí č. 2, 386 01  Strakonice.

Lhůta pro podávání nabídek končí 22. dubna 2023.

Případné dotazy ke stavu buněk je možné zodpovědět na tel. č. 602432125, kde je možno dohodnout i prohlídku nabízených mobilních buněk.

Záměr na prodej části pozemku parcelní číslo 209/31 o výměře cca 23 m2 v katastrálním území Střela

Město Strakonice zveřejňuje ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění v souladu s usnesením ZM č. 88/ZM/2023 ze dne 8. března 2023

Záměr   

na prodej části pozemku parcelní číslo 209/31 o výměře cca 23 m2 v katastrálním území Střela. Přesná výměra předmětného pozemku bude určena na základě geometrického plánu a za přítomnosti pracovníků majetkového odboru a odboru dopravy.

  • zákres umístění předmětného části pozemku je uveden v příloze č. 1

Záměr na pronájem části pozemku parcelní číslo 1120/2 v katastrálním území Strakonice

Město Strakonice zveřejňuje ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění v souladu s usnesením RM č. 514/2023 ze dne 22. února 2023

Záměr   

na pronájem části pozemku parcelní číslo 1120/2 v katastrálním území Strakonice o výměře cca 20 m2 za účelem umístění plechové garáže.

  • zákres umístění předmětného části pozemku je uveden v příloze č. 1

Nabídka vyřazovaného majetku MěÚSS Strakonice

Majetek k odprodeji:
název pořizovací cena rok výroby stav
 
    název                                         pořizovací cena   rok výroby                    stav
1    Banketový transportní vozík    81854,25 Kč    2017    vozík je plně funkční, k odprodeji dochází z důvodu výměny za jinou technologii
2    Banketový transportní vozík    81854,25 Kč    2017    vozík je plně funkční, k odprodeji dochází z důvodu výměny za jinou technologii

Záměr na pronájem místnosti bývalé trafostanice o výměře cca 28 m2 v přízemí objektu Na Ostrově 1415 ve Strakonicích

Město Strakonice zveřejňuje ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění v souladu s usnesením RM č.  503/2023 ze dne 22.02.2023

Z á m ě r

na pronájem místnosti bývalé trafostanice o výměře cca 28 m2 v přízemí  objektu Na Ostrově 1415 ve Strakonicích, na pozemku p. č. st. 389/2  v k. ú. Strakonice.

Záměr na pronájem nebytových prostorů o výměře 57,6 m2 v přízemí domu č. p. 58 v ul. U sv. Markéty ve Strakonicích

Město Strakonice zveřejňuje ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění v souladu s usnesením RM č.  499/2023 ze dne 22.02.2023

Z á m ě r

na pronájem nebytových prostorů o výměře 57,6 m2 v přízemí domu č. p. 58 v ul. U sv. Markéty ve Strakonicích, na pozemku p. č. st. 157 v k. ú. Strakonice.

Záměr na uzavření dodatku ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor a úhradě služeb spojených s jejich užíváním č. 08-308

Město Strakonice zveřejňuje ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění v souladu s usnesením RM č.  505/2023 ze dne 22.02.2023

Z á m ě r

na uzavření dodatku ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor a úhradě služeb spojených s jejich užíváním č. 08-308 uzavřené dne 25.07.2008 mezi městem Strakonice a Komerční bankou, a. s., se sídlem Na Příkopě 33, č. p. 969, 114 07 Praha  1, jehož předmětem bude prodloužení doby nájmu u výše uvedené smlouvy, sjednané na dobu určitou do 25.07.2023, o dalších 7 let, tedy do 25.07.2030.

Záměr na prodej části pozemku parcelní číslo 147/1 v k.ú. Strakonice

Město Strakonice zveřejňuje ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění v souladu s usnesením RM č. 439/2023 ze dne 8. února 2023

Záměr   

na prodej části pozemku parcelní číslo 147/1, v GP pozemek označený novým parcelním číslem 147/23, vše v katastrálním území Strakonice, o výměře 7 m2.

  • zákres umístění předmětného pozemku je uveden v příloze č. 1

Záměr na prodej následujících pozemků v budoucí průmyslové zóně Hajská ve vlastnictví města Strakonice

Město Strakonice zveřejňuje ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění v souladu s usnesením RM č. 358/2023 ze dne 25. ledna 2023

Záměr   

na prodej následujících pozemků v budoucí průmyslové zóně Hajská ve vlastnictví města Strakonice:

Záměr na pronájem níže uvedených prostorů v objektu Domu kultury Strakonice čp. 831 v ulici Mírová ve Strakonicích I

Město Strakonice zveřejňuje ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění v souladu s usnesením RM č.  362/2023 ze dne 25.01.2023

Záměr

na pronájem níže uvedených prostorů v  objektu Domu kultury Strakonice čp. 831 v ulici Mírová ve Strakonicích I, na pozemcích p. č. st. 1015/1 a p. č. st. 1015/2 v k. ú. Strakonice:

Záměr na pronájem garážového stání č. 18 v bytovém domě Leknínová 139

Město Strakonice zveřejňuje ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění v souladu s usnesením RM č. 323/2023 ze dne 11. ledna 2023

Záměr   

na pronájem garážového stání č. 18 v bytovém domě Leknínová 1391 na poz. p. č. st. 4100 v k.ú. Strakonice, s tím, že minimální výše nájemného je stanovena na 300 Kč/měsíc za jedno garážové stání + DPH.

Dopravní automobil AVIA A31

Město Strakonice, Velké náměstí č. 2, Strakonice nabízí k prodeji požární dopravní automobil DA 12 AVIA A31, speciální automobil skříňový, rok výroby 1989, rok pořízení 2005, pořizovací cena 174 934,00 Kč. Automobil je provozuschopný s osvědčením o technické způsobilosti platným do 24. 6. 2023.

Nabízená minimální kupní cena: 10 000,00 Kč.

KOTEL ELEKTRICKÝ N–700

Jedná se o majetek z Mateřské školy  Holečkova 413,  Strakonice, který je nabízen k odprodeji:  KOTEL ELEKTRICKÝ N–700 – poř. cena 114.950 Kč, r. poř. 2006, kotel je funkční, v MŠ dlouhodobě nevyužívaný, proto je nabízen k odprodeji za minimální kupní cenu  18.000 Kč.

Zájemci mohou zasílat své nabídky písemně na adresu: Město Strakonice, majetkový odbor, Velké náměstí 2, Strakonice.

Lhůta pro podávání nabídek končí dne 12. února 2023.

Případné dotazy, týkající se elektrického kotle,  je možné zodpovědět na tel. č. 380422851.

Záměr na prodej části pozemku parcelní číslo 849/1 v katastrálním území Strakonice

Město Strakonice zveřejňuje ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění v souladu s usnesením ZM č. 32/2022 ze dne 14. prosince 2022

Záměr

na prodej části pozemku parcelní číslo  849/1 o výměře cca 1.300 m2v katastrálním území Strakonice. Přesná výměra pozemku bude určena na místě samém, a to za účasti pracovníků odboru dopravy, majetkového odboru a na základě geometrického plánu.

  • zákres předmětné části pozemku je uveden v příloze č. 1