Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Oficiální www stránky města

Czech English French German Ukrainian

Informaci o záměrech města na prodej, pronájem, směnu, výpůjčku pozemků, nebytových prostorů, budov a bytů zveřejňuje městský úřad na úřední desce v kategorii "Majetkové záměry"

 

Záměr na výpůjčku částí pozemků parcelní číslo 396/3 a parcelní číslo st. 1903, vše v katastrálním území Strakonice

Město Strakonice zveřejňuje ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění v souladu s usnesením RM č. 3189/2022 ze dne 15. června 2022

Záměr   

na výpůjčku částí pozemků parcelní číslo 396/3 o výměře cca 13 m2 a parcelní číslo st. 1903 o výměře cca 877 m2, vše v katastrálním území Strakonice, za účelem umístění zařízení staveniště v souvislosti s realizací stavby „Oprava komunikace Zvolenská, Strakonice.“

Zákres pozemku je uveden v příloze č. 1.

 

Záměr na výpůjčku části pozemku parcelní číslo 1371/1, kú Strakonice

Město Strakonice zveřejňuje ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění v souladu s usnesením RM č. 3128/2022 ze dne 08. června 2022

Záměr    

na výpůjčku části pozemku parcelní číslo 1371/1 o výměře cca 5000 m2, v katastrálním území Strakonice, za účelem zařízení staveniště v souvislosti s realizací stavby "Oprava komunikace Zvolenská, Strakonice".

Zákres pozemku je uveden v příloze č. 1.

 

Záměr na uzavření dodatku k nájemní smlouvě č. 2019-00229

Město Strakonice zveřejňuje ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění v souladu s usnesením RM č. 3028/2022 ze dne 01. června 2022

Záměr    

na uzavření dodatku k nájemní smlouvě č. 2019-00229 uzavřené  dne 30.07.2019 mezi  městem Strakonice a Oblastní charitou Strakonice, se sídlem Sousedovice 40, Strakonice, jehož předmětem bude závazek pronajímatele  nevypovědět výše uvedenou nájemní smlouvu dříve než do   1 roku ode dne uzavření dodatku.

 

Záměr na výpůjčku části pozemku p. č. 261/2 v katastrálním území Přední Ptákovice

Město Strakonice zveřejňuje ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění v souladu s usnesením RM č. 3030/2022 ze dne 01. června 2022

Záměr   

na výpůjčku části pozemku p. č. 261/2 v katastrálním území Přední Ptákovice o výměře cca 50 m2, za účelem dočasného uskladnění palivového dříví. 

  • zákres umístění předmětné části pozemku je uveden v příloze číslo 1

 

Záměr na výpůjčku části pozemku města Strakonice p. č. 526

Město Strakonice zveřejňuje ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění v souladu s usnesením RM č. 3034/2022 ze dne 01. června 2022

Záměr   

na výpůjčku části pozemku města Strakonice p. č. 526/3 v k. ú. Strakonice o výměře cca 500 m2 za účelem vybudování parkoviště (cca 24 parkovacích stání), a to na dobu 20 let.

 

Záměr na výpůjčku pozemku parcelní číslo 643/10 a dále na výpůjčku části pozemku parcelní číslo 640/10 k.ú. Nové Strakonice

Město Strakonice zveřejňuje ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění v souladu s usnesením RM č. 2963/2022 ze dne 18. května 2022

Záměr   

na výpůjčku pozemku parcelní číslo 643/10 o výměře 157 m2 a dále na výpůjčku části pozemku parcelní číslo 640/10  o výměře cca 95 m2, vše v katastrálním území Nové Strakonice, lokalita Heydukova ulice.

Zákres pozemku je uveden v příloze č. 1.

 

Záměr na prodej pozemků p. č. 1684, 571, st. 2, části p. č. 566/4 a části p. č. 1499/1, vše v kat. území Strakonice

Město Strakonice zveřejňuje ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění v souladu s usnesením ZM č. 544/2022 ze dne 11. května 2022

Záměr   

na prodej pozemků p. č. 1684 o výměře 494 m2, p. č. 571 o výměře 96 m2, p. č. st. 2 o výměře 37 m2, části p. č. 566/4 o výměře 220 m2 a části p. č. 1499/1 o výměře 30 m2, vše v kat. území Strakonice.

V záměru budou uvedeny následující podmínky:

Záměr na prodej pozemku parc. č. st. 146/1 o výměře 854 m2, jehož součástí je stavba bytového domu čp. 49 v části obce Strakonice I

Město Strakonice zveřejňuje ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění v souladu s usnesením ZM č. 545/2022 ze dne 11. května 2022

Záměr   

na prodej pozemku parc. č. st. 146/1 o výměře 854 m2, jehož součástí je stavba bytového domu čp. 49 v části obce Strakonice I, vše v kat. území Strakonice.

V záměru budou uvedeny následující podmínky:

Záměr na vyhlášení záměru na pronájem hradního sklípku

Město Strakonice zveřejňuje ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění v souladu s usnesením RM č. 2911/2022 ze dne 27.04.2022

Záměr    

vyhlášení záměru na pronájem hradního sklípku, tj. nebytové jednotky číslo 50/1 vymezené v budově č. p. 50, Zámek ve Strakonicích II, postavené na parc. č. st. 1/4 v  kat. území  Nové Strakonice,  obec  a okres Strakonice.
Součástí jednotky jsou následující prostory sloužící k podnikání:

Záměr na pronájem části pozemku p. č. 1269/1 v katastrálním území Dražejov u Strakonic

Město Strakonice zveřejňuje ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění v souladu s usnesením RM č. 2845/2022 ze dne 13.04.2022

Záměr   

na pronájem části pozemku p. č. 1269/1 v katastrálním území Dražejov u Strakonic, o výměře cca 25 m2 za účelem zřízení a provozování letní obslužné zahrádky pro restauraci Hospoda na Myslivně, Dražejov. 

  • zákres umístění předmětné části pozemku je uveden v příloze číslo 1

Záměr na pronájem níže uvedených garážových stání v bytových domech Leknínová 1391 a 1392

Město Strakonice zveřejňuje ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění v souladu s usnesením RM č. 2819/2022 ze dne 30.03.2022

Záměr

na pronájem níže uvedených garážových stání v bytových domech Leknínová 1391 na poz. p.č. st. 4100 v k.ú. Strakonice a Leknínová 1392 na poz. p.č. st. 4169 v k.ú. Strakonice:

Záměr na pronájem nebytových prostorů o výměře 22 m2 (1 místnost + WC) v přízemí objektu Velké náměstí 49

Město Strakonice zveřejňuje ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění v souladu s usnesením RM č. 2801/2022 (64/1) ze dne 30.03.2022

Záměr   

na pronájem nebytových prostorů o výměře 22 m2 (1 místnost + WC) v přízemí objektu Velké náměstí 49, Strakonice, na pozemku p. č. st. 146/1 v k. ú.Strakonice.