Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

1. Kontrolované osoby a zaměření provedených kontrol

   

Kontroly byly prováděny v souladu s ustanovením § 4 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), v platném znění a § 4 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění (dále jen zákon o matrikách).

 

2. Počet provedených kontrol

 

V roce 2020 bylo provedeno celkem 6 kontrol výkonu přenesené působnosti.

 

3. Zhodnocení výsledků kontrolní činnosti

 

V rámci dozorové činnosti odboru vnitřních věcí, zaměřené na dodržování příslušných ustanovení, byly kontrolovány následující činnosti:

 

a) vedení matričních knih a sbírek listin

b) souhlasné prohlášení o určení otcovství

c) prohlášení o druhém jménu

d) žádost o zápis ženského příjmení v mužském tvaru

e) osvědčení o splnění zákonných podmínek k uzavření církevního sňatku

f) vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství

g) oznámení o vrácení se k dřívějšímu příjmení po rozvodu manželství

h) prohlášení manželů o příjmení dle ust. § 661 odst. 2 občanského zákoníku

i) podklady pro zápisy do Zvláštní matriky v Brně

j) duplikáty matričních dokladů a povolení nahlížet do matričních knih

k) doslovné výpisy z matričních knih

l) potvrzení ze sbírky listin

m) dodatečné záznamy a změny do matrik

n) vidimace a legalizace

o) evidence matričních tiskopisů a způsob jejich likvidace

 

V rámci provedených kontrol byl v matričních obvodech  zjištěn nesoulad v zapisování diakritických znamének na matričních dokladech a v matriční knize. U trvalého pobytu chybělo v matriční knize slovo „část“ a navíc bylo uváděno slovo „číslo popisné“ v případě, kdy bydliště obsahovalo číslo popisné i číslo orientační, které metodika MV nepřipouští. V ověřovací knize nebyl vlepen tiskopis vzoru ověřovací knihy, podle novely zákona o ověřování č. 279/2019 Sb., sloupec 7 ověřovací knihy byl chybně vyznačen a v tomto sloupci byl navíc podepsán žadatel o ověření podpisu. U položek, které jsou osvobozeny od správního poplatku, chybělo uvedení zákona, podle kterého je úkon osvobozen. 

Dále byl vyhotoven matriční doklad na základě žádosti, která byla doručena datovou schránkou, bez provedené autorizované konverze z elektronické do listinné podoby. U žádosti o doslovný výpis z matriky narození nebyl doložen příbuzenský poměr.

 

Ve všech  případech byly kontrolované subjekty vyzvány k bezpodmínečnému dodržování zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení, a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dále k dodržování vyhlášky Ministerstva vnitra č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dále zákon 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů.