Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Oficiální www stránky města

Czech English French German Ukrainian

Městský úřad Strakonice, finanční odbor, zveřejňuje v souladu s § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) a Usnesením vlády č. 689 ze dne 11. 9. 2013 obecné informace o výsledcích provedených kontrol v roce 2021.

 

Finanční odbor v roce 2021 provedl 13 veřejnosprávních kontrol u zřizovaných příspěvkových organizací, které byly zaměřeny především na prověření hospodaření s veřejnými prostředky ve smyslu § 9 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.

 

Zjištěná pochybení:

 

Chybné vyplácení jízdného, stravné vyplaceno v chybné výši, nezveřejnění smlouvy (objednávky, faktur) v registru smluv, nedodržení termínu uveřejnění smlouvy, chybné zařazení nákladů organizace, nevytvoření plánu inventur, nestanovení inventarizačních identifikátorů, nedodržení postupů účtování, porušení vnitřních směrnic, nedodržení pokladního limitu.

Počet sankcí: 0