Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Oficiální www stránky města

Czech English French German Ukrainian

Stavební úřad Městského úřadu Strakonice, Velké nám. 2, 386 21 Strakonice, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydává dle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), v platném znění, tyto informace o kontrolách.

 

Období: 1.1.2021 – 31.12.2021

 

Oblast kontrol: § 33b zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, v platném znění a § 171 stavebního zákona

Předmět kontrol: splnění standardů kvality bydlení jiného než obytného prostoru a splnění požadavku, zda je rozestavěná stavba prováděna v souladu s vydaným povolením

Vymezení kontrolovaných osob: fyzické osoby (žadatelé o příspěvek na bydlení) a fyzické osoby stavebníci

Počet kontrol:                           0
Požadavky splněny:                 0
Požadavky nesplněny:             0

 

Pozn.: další kontrolní činnost stavebního úřadu je prováděna dle § 133 stavebního zákona, kontrolní řád se v tomto případě nepoužije

 

Strakonice dne 14.1.2022

 

 

Ing. Jaromír Zeman
vedoucí stavebního úřadu