Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Oficiální www stránky města

Czech English French German Ukrainian

Úvaha o vzhledu města od Ing. Jaromíra Zemana, vedoucího odboru stavebního úřadu. Stavební činnost ve městě je značná, mnoho objektů je opravováno či rekonstruováno, čímž  dostávají novou tvář a celkový vzhled města se rychle mění k lepšímu. I v centru Strakonic však lze nalézt řadu staveb či prostranství, která reprezentativní vizitkou estetického vzhledu města rozhodně nejsou. V některých případech pak v souladu se stavebním zákonem může zjednat nápravu stavební úřad.

 

Pravomoc stavebního úřadu je však omezená – může např. nařídit vlastníkovi provést nezbytnou údržbu, ohrožuje-li stavba svým stavebně technickým stavem své okolí, nebo nařídit odstranění stavby, byla-li stavba zřízena bez nebo v rozporu se stavebním povolením a nelze ji dodatečně povolit. Nemůže však přikazovat postavit stavbu nebo určovat k jakému účelu bude objekt užíván, příp. komu bude pronajat. Vlastník stavby musí respektovat jisté „mantinely“ – tzv. regulativy, určené územním plánem. Stav a celkový vzhled stavby tak závisí do značné míry na vůli a možnostech stavebníka.

 

V případě, že vlastník nemovitosti nerespektuje výzvu stav. úřadu, následuje nařízení stavebně udržovacích prací nebo odstranění stavby. Domoci se přes neochotu stavebníka výkonu nařízeného rozhodnutí (exekuce) je při současné legislativě a přístupu správních orgánů obtížné. Majitelé, kteří nepečují o svou nemovitost a ignorují výzvy stavebního úřadu většinou využívají resp. zneužívají procesních možností jako řádné a poté i mimořádné opravné prostředky, nespolupracují se stav. úřadem, vyhýbají se doručování zásilek, mění účelově bydliště, křivě obviňují úředníky z podjatosti, maří důkazy, uvádějí nepravdivé a zkreslující informace, znemožňují místní šetření a prohlídky staveb, neumožňují součinnost atd., čímž se celé řízení zcela nepřiměřeně prodlužuje. Odvolací orgány se bohužel často, podobně jako soudy, alibisticky nezabývají podstatou a meritem věci, ale zcela nepodstatnými procesními úkony, které lze vykládat odlišně a kauzy vracejí ke stále novým projednáním a dalším došetřením. Tím dochází k neskutečným průtahům v řízení a morální právo i veřejný zájem často prohrává.

 

V následujícím výčtu uvádím namátkou několik staveb, které by si zasloužily dle mého názoru větší pozornost a jejich dořešení by přispělo městskému vzhledu.

 

Dům č. p. 220, Velké náměstí, Strakonice (bývalý bufet Koflík)

V r.1938 došlo v domě Městských pivovarů k rekonstrukci hostinských pokojů ve dvoře a v r. 1959 zde byl zřízen bufet, patro je využíváno pro bydlení ( vlastníkem jsou Restaurace a jídelny s.p.). V lednu 1990 je patro vyřazeno  z  bytového fondu z důvodů nevyhovujícího technického stavu a v následujících 8 letech objekt několikrát změnil vlastníka bez jasného záměru využití. V r. 2008 byl objekt prodán Městem Strakonice firmě Hamaga a. s. pro komerční využití a bydlení, v témže roce bylo povoleno odstranění stavby, ke kterému zatím nedošlo. V dubnu 2008 byla představena studie a maketa terasových bytů nového objektu na místě stávajícího, kterou zpracoval Ing. Arch. Zákostelecký s účelem užívání  pro obchod, služby a bydlení. Dosud však nebylo požádáno o stavební povolení, v r. 2009 stavební úřad musel nařídit provedení zabezpečovacích prací. V současnosti se řeší technický stav ležaté kanalizace v  domě č. p. 220 (dochází k  zaplavování sklepních prostor sousedních domů). Na zrekonstruovaném náměstí tento objekt prozatím chloubou zřejmě nebude.

 

Dům č. p. 196, Lidická ul., Strakonice (bývalé kino Svět)

Budova, obsahující taneční sál a hotelové pokoje byla postavena ve 30. letech 20. století ve stylu amerických domů – odtud název „Nový Svět“. Taneční sál byl později vestavbou šikmé dřevěné podlahy a jeviště přestavěn na kinosál, přízemí budovy bylo využíváno jako školní kuchyně a školní jídelna. Hospodářské a skladovací prostory ve dvoře budovy byly od r. 1944 využívány jako truhlářská dílna. Z důvodu špatného technického stavu budovy, zejména stavu elektroinstalace a topení byl provoz kina Svět ukončen ( poslední promítání  bylo dne 5.12.1989). Po roce 1989 byla budova v restituci vrácena původnímu majiteli (pí. Kučerová z Prahy). V r. 1998 byly prostory původní školní jídelny a kuchyně opraveny a byla zde otevřena prodejna textilu, v r. 2000 podal tehdejší vlastník návrh na celkovou rekonstrukci objektu. Záměrem bylo vytvoření obchodního centra, občerstvení a bytových prostor. Tento záměr nebyl realizován, časté byly i spory s nájemníky bytů a nyní je v  přízemí budovy umístěna prodejna rybářských potřeb. Zbývající část budovy je prostřednictvím realitní kanceláře nabízena k pronájmu.

 

Proluka , Velké náměstí p.č.st. 202/1, Strakonice (na místě stál bývalý dům č.p. 147)

V místě stávající proluky stál dům se dvěma nadzemními podlažími směrem do Velkého náměstí a byl propojen kaskádovitě směrem do ulice Kochana z  Prachové. Dům byl podsklepen dvěma podzemními podlažími, druhé je dosud zachováno - jeho chodba ústí pod Velké náměstí. Výše uvedený dům s neorenesanční fasádou si zachoval svůj vzhled až do 80. let minulého století, kdy v  důsledku jeho havarijního stavu došlo ke zbourání jeho nadzemní části a k  zasypání sklepů v  1. PP. Do té doby byla v přízemí umístěna provozovna holičství a výrobna se sklady pro sousední provozovnu mléčné jídelny ve vlastnictví s.p. Potraviny (dříve Pramen). Druhé nadzemní podlaží a část domu směrem do ulice Kochana z  Prachové sloužily pro bydlení. Po roce 1989 získal předmětný pozemek v  restituci p. Oldřich Teplý (žijící v  Kanadě), který jej později prodal současnému vlastníkovi (Jatky Hradský, s.r.o.).

Nynější vlastník dosud nenalezl vhodný podnikatelský záměr pro dostavbu domu na tomto pozemku. Posledním zájemcem o pronájem byla VZP, která však zřejmě z  finančních důvodů ovlivněných hospodářskou krizí od záměru ustoupila.

V současné době proto provedl úpravu (zkulturnění) předmětného pozemku, která byla vyvolána celkovou rekonstrukcí Velkého náměstí a má pouze dočasný charakter do doby zástavby tohoto pozemku domem v souladu s územním plánem města Strakonice. Pozemek je určen pro integrovanou zástavbu městského centra s  tím, že v  objektu musí být přiměřeně zachována funkce bydlení a umožní propojení Velkého náměstí s  ulicí Kochana  z Prachové pasáží.

 

Lokalita Ostrov, č.p.131, Strakonice(bývalý závod Fezko)

V lokalitě Ostrov je datována textilní výroba (výroba fezů) již od počátku 19. století. Původně se jednalo o továrnu Furt a Zuckker, ve 2. pol. min. století  továrnu Fezko. V 80. létech min. století byla výroba omezována a přemisťována mimo Ostrov, v polovině 90. let rušena i nevýrobní činnost. Od té doby postupně probíhala jednání s  Městem Strakonice o odkoupení areálu, které se neuskutečnilo. Většinu zastavěné lokality Ostrov - čísla popisná 121, 126, 131 vlastní od r. 2003 p. Mario Vlček z Prahy.

Č.p. 131 je nemovitá kulturní památka, jejíž součástí je první ústřední dům na fezy a podle pověsti na tomto místě stával rodný dům Kochana z Prachové. Objekty nejsou nyní využívány, v  nedávné době byla na většině budov provedena oprava či výměna střešní krytiny. 

Č.p. 121 (jihozápadní zastavěná část) je užívána a.s.Moira cz. pro textilní výrobu, na objektu jsou prováděny rozsáhlé udržovací práce a stavební úpravy, součástí je podniková prodejna. V roce 2010 bylo vydáno stavební povolení pro 2 budovy, které jsou částí č.p. 121, kde po přestavbě vzniknou objekty občanské vybavenosti – komerční prostory, kavárna a provozovny služeb (kadeřnictví, solárium, kosmetika, masáže, pedikúra, manikúra), tělocvična, posilovna, suchá a parní sauna, vodní masáže apod.

Budovu č.p. 1415 (východní část) vlastní od r. 1991 Město Strakonice, jednotlivé části objektu jsou pronajímány – tiskárna, pohřební služba, výroba a prodej jezdeckých a sedlářských potřeb, ateliér, hudební zkušebna, sklad divadelních kostýmů a kulis, zázemí skupiny historického šermu apod.

Město Strakonice připravuje komunikační propojení lokality Ostrova s  ulicí Tržní (jihovýchodní část, přibližně v  místě stávající lávky pro pěší).

Dle regulačního plánu (zóna Ostrov – centrum) má být bývalá textilní továrna Fezko postupně nahrazována fungující zástavbou s  funkcemi příslušejícími centrální poloze ve městě, přičemž stávající hodnotná industriální architektura zástavby nemá být návrhem likvidována. Regulační plán řeší vytvoření náměstí, které by se svou urbanistickou polohou a funkční náplní stalo významným a dominujícím prostorem nového centra města, je situováno při frekventované spojnici mezi Velkým nám. a Palackého nám. (západní část Ostrova), předpokládá komunikační propojení mezi náměstím Palackého a Velkým náměstím, včetně zabezpečení dostatečného množství parkovacích stání pro automobily. Rovněž zachovává přírodní hodnoty, kde se uplatní vodní tok řeky Otavy, resp. její rameno,  a doprovodná zeleň.

 

Objekt č.p. 271, Velké nám., Strakonice (bývalé masné krámy)

Masné krámy jsou vedeny v Ústředním seznamu kulturních památek jako nemovitá kulturní památka, památková ochrana se vztahuje na celý areál včetně pozemků.

Dnešní podoba zachovává středověkou dispozici, jedná se v podstatě o úzkou uličku mezi dvěma domy uzavřenou štíty, po obou stranách lemovanou krámky (22 kójí) a zakrytou střechou. Pod některými krámky se nachází sklepy, které sloužily k uchování masa v ledu.

Až do 40. let 20. století sloužily masné krámy svému účelu, strakonickým řezníkům a kupujícím.  Potom se na několik let změnily ve sklady uhlí, dříví a dalších věcí, které tam ukládaly jejich majitelé a po roce 1951 byl objekt uzavřen. Od té doby začal objekt pomalu chátrat. Na počátku 70. let se projevila snaha o zlepšení jeho stavu, nicméně se narazilo na nedořešené majetkové vztahy, protože masné krámy vlastnilo 22 osob. V roce 1979 vznikla studie na rekonstrukci, avšak k její realizaci nedošlo a masné krámy dospěly v 80. letech téměř k nejhoršímu - byla udržována jen fasáda, za ní propadla střecha i podlahy.

V roce 1985 se stalo město jediným vlastníkem  a začala opět snaha uvést masné krámy do provozu. V plánu bylo zde zřídit občerstvení, sezónní prodej zeleniny, muzejní prostory, bohužel náklady převyšovaly tehdejší možnosti.

V roce 1996 bylo nutné provést dočasné zabezpečení štítu, který se vykláněl směrem na Velké náměstí. V roce 1999 byly masné krámy prodány soukromému zájemci (Jatky Hradský, s.r.o.), který je měl zrekonstruovat a zpřístupnit. Soukromý majitel nabídl kóje k pronajmutí, jednalo se celkem o 13 samostatných krámků. Objevilo se zde zlatnictví, prodej novin, bižuterie, sklo, galanterie a rychlé občerstvení. Jednu z kójí začal využívat i městský úřad jako infocentrum. Bohužel se zde začala objevovat plíseň, zatékání, problémy zejména v zimním období a  obchodníci začali postupně odcházet. V letech 2001 – 2002 došlo k obnově barevné fasády, kdy štít představuje nejcennější část památky. Dnes jsou masné krámy zcela uzavřeny, soukromý majitel se vzdal dalších aktivit.

 

Městský dům č. p. 149, Velké nám., Strakonice

Městský dům č. p. 149 je veden v  Ústředním seznamu kulturních památek jako nemovitá kulturní památka od roku 2004, je novostavbou z  80. tých let 19. století a významně se uplatňuje v  urbanismu Velkého náměstí ve Strakonicích.  Dům je výjimečný jednak velkorysým užitím dvojhmoty – hmota domu je  tvořena dvěma na sebe navazujícími objekty, umístěnými za sebou po délce parcely, ale především netradičně pojatým jihovýchodním průčelím  (lodžie s  neorenesančními architektonickými prvky). Takto ztvárněné průčelí nemá ve Strakonicích ani jiných jihočeských městech obdoby. Také dochované dveře za hlavním vstupem a původní dlažba jsou kvalitním dokladem uměleckého řemesla a výroby své doby.

V domě se nachází několik bytových jednotek a prodejna v přízemí. V  roce 2008 došlo v  objektu k požáru, který poničil nejvíce právě cenné jihovýchodní průčelí. Majitel p. Podrábský v  současné době provádí stavební práce tak, aby navrátil objektu původní výjimečný vzhled před požárem i za pomoci dotace udělené Ministerstvem kultury České republiky.

 

Rodinný dům s prodejnou, ul. Podsrpenská, Strakonice (novostavba)

Stavebníci manž. Špačkovi v  roce 1992 odstranili stavbu původního rodinného domu č.p. 124 v ul. Karla Dvořáka ve Strakonicích a rozestavěli nový rodinný dům s prodejnou, avšak bez stavebního povolení. Stavební úřad na podnět Policie ČR a na základě svého šetření na místě samém zahájil řízení o odstranění stavby.

Během celého dlouhého řízení stavebníci ztěžovali a prodlužovali řízení, nespolupracovali se stavebním úřadem a řešili záležitost přes odvolací orgány a soudy  různých stupňů, které řízení o odstranění stavby na základě odvolání a žalob opakovaně rušily, měnily či vracely k novým projednáním .

Rozestavěná nepovolená stavba byla nabízena též k  prodeji přes realitní kancelář a přímo na stavebním úřadu se byli informovat zájemci o koupi této stavby, tudíž byl předpoklad že dojde ke změně vlastníků a zjednodušení řízení, což se ovšem do vydání pravomocného rozhodnutí o nařízení odstranění stavby nestalo. Stavebníci neprokázali, že stavbu lze dodatečně povolit, naopak bylo prokázáno , že stavba je v  rozporu s veřejným zájmem zejména z hlediska  plynulosti a  bezpečnosti silničního provozu na komunikaci I. třídy č. 22.

Stavební úřad vydal v  dubnu roku 2008 nařízení odstranění stavby, které je od července roku 2008 pravomocné a vykonatelné. Protože stavebníci ve stanoveném termínu odstraňování stavby nezahájili, byl podán návrh na exekuci, která byla usnesením Okresního soudu ve Strakonicích ze srpna 2009 nařízena. V  současné době je prováděno odstranění rozestavěné nepovolené stavby.

 

Střelnice a prodejna střelných zbraní, ul. Volyňská, Strakonice (novostavba)

Stavba „Střelnice a prodejna střelných zbraní“ je umístěna na levé straně ul. Volyňská pří výjezdu ze Strakonic a byla povolena v  roce 1998 jako přízemní, nepodsklepená stavba zastřešená sedlovou střechou, s termínem dokončení do konce roku 2000. Stavebníkem p. Divišem byla stavba rozestavěna do současné podoby.

Na základě nařízení stavebního úřadu byla stavba zpočátku dostatečně chráněna proti působení klimatických vlivů, postupem času však došlo k  jejímu celkovému znehodnocení. Ani přes sankce stavebního úřadu stavebník neprojevil zájem stavbu dokončit, se stavebním úřadem nekomunikoval a v  roce 2007 rozestavěnou stavbu prodal.

Společnost HBT Holboj s.r.o., která stavbu koupila, měla zájem stavbu využít v oboru svého podnikání, zatím původní stavbu nedokončila.

Stavební pozemek je k dnešnímu dni oplocen, stavba  neohrožuje veřejnost. Investice vlastníka stavby se dál znehodnocuje.

 

Lávka pro pěší, ul. Katovická, Strakonice (sídl. Mír)

Lávka pro chodce přes komunikaci č. I/22 na sídlišti Mír byla vyprojektována v  roce 1987 Stavoprojektem Č. Budějovice v  rámci projektové dokumentace sídliště Mír. Lávka byla stavěna jako „komunikační systém převádějící pěší ze sídlištního prostoru mimoúrovňově přes silnici I/22“. Realizace proběhla v  letech 1988 – 1989 s.p. Pozemní stavby České Budějovice.

Protože přechod přes komunikaci byl řešen komplikovaně a neprakticky i z  důvodu nesnadné zimní údržby se lávka od samého počátku netěšila velké oblibě mezi obyvateli města, výhrady byly i k jejímu estetickému vzhledu. Při každoroční konstrukční prohlídce lávky v  roce 2008 byly zjištěny závady stavebně konstrukčního charakteru. Nabízí se tedy dvě možnosti - lávku opravit nebo odstranit. Za tímto účelem proběhla i anketa mezi občany, která vyzněla spíše pro odstranění lávky. V současné době Město Strakonice zvažuje zda přistoupí k odstranění či opravě nadchodu, ekonomičtější se jeví odstranění (náklady na obě varianty jsou enormně vysoké).

 

Dopravní severní půloblouk města Strakonice“

Za účelem vyřešení problematické dopravní zátěže ve  Strakonicích byla  územním plánem, platným od roku 1998, navržena  nová dopravní komunikace I. třídy. Cílem  této  nově navržené dopravní stavby  bylo vytěsnit dopravu mimo střed města tak, aby zároveň  vzniklo kvalitní propojení stávajících silnic I. třídy č. I/4 Praha - Strážný a č. I/22 Vodňany - Domažlice. V roce 2006 byla podána Ředitelstvím silnic a dálnic ČR žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění této veřejně prospěšné stavby. Dopravní komunikace byla navržena jako dvoupruhová s  jedním jízdním a jedním odstavným pruhem v každém směru o celkové šíři 12 m. Nová komunikace č. I/22  Strakonice je řešena tak, že bude navazovat na již zrealizovaný úsek silnice č. III/13911. Počátek silnice č. I/22 bude umístěn do křižovatky s  ulicí Zvolenská, trasa bude dále pokračovat ve svahu nad sídlištěm panelových a  rodinných domů v  ulicích  Arch. Dubského  a Šmidingerova, na rozhraní zastavěného území a současně nezastavěných ploch. Bude křížit  ulici Radomyšlská a pokračovat prolukou mezi rodinnými domy v  ulicích  Nerudova                  a Budovatelská. Dále bude postupně křížit ulici MUDr. K. Hradeckého a Písecká. Ukončena bude křižovatkou se silnicí č. I/4 Praha - Strážný.  Součástí nově vybudované komunikace budou čtyři kruhové křižovatky  (ul. Písecká, Radomyšlská, Zvolenská a Katovická)  a nadjezd nad překrytým zářezem, který bude směřovat z ul. Šmidingerova  do lokality Šibeník – Vinice.

Jednotlivá jednání během projednávání územní řízení byla doprovázena velkým počtem námitek         a připomínek, jejichž řešení bylo časově náročné.  Dne 3.4.2008 vydal Městský úřad  Strakonice, rozhodnutí o umístění stavby, které se v srpnu 2008 stalo pravomocným a vykonatelným. V  současné době je připravována projektová dokumentace pro stavební řízení. Po jejím vypracování  a provedení realizace odkupu pozemků pod stavbou může být investorem podána žádost o stavební povolení.

 

Po uspokojivém využití volá i řada pozemků, tvořících nevzhledná prostranství v centru města jako např. tzv. Beranův dvůr v Ellerově ul., rozsáhlý pozemek za Úřadem práce vedle bývalé pojišťovny, kde se hromadí zemina a stavební suť nebo pozemek přiléhající k areálu starého Fezka  Na Dubovci, zarostlý náletovými dřevinami.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Je však třeba uvést, že vznikla řada staveb, které v poslední době zhodnotily svým ztvárněním danou lokalitu, namátkou :

- dům U Hroznu č.p. 54Velké náměstí, Strakonice

Jedná se o památkově chráněnou stavbu, jednu z  nejstarších ve Strakonicích, jejíž vznik sahá až do 14. století.

Objekt byl provozován jako prodejna a bytová jednotka a přes to, že byl užíván, posledních sedmdesát let chátral. Důsledkem bylo zřícení jeho dvorní části a kolny. Další destrukce objektu nastala v polovině 90. let minulého století, kdy došlo ke zborcení dvorní průčelní zdi všech podlaží.

Stavba byla zajištěna systémem dřevěných podpěr a výdřev a v  roce 2000 byla vypracována studie obnovy a využití domu. V roce 2001 nařídil stavební úřad tehdejšímu vlastníkovi provedení nezbytných úprav, které však nebyly splněny a v roce 2007 byla na základě vydaného rozhodnutí stavebního úřadu nařízena exekuce.

Téhož roku získal stavbu současný vlastník (p. Jiří Urbánek), který zabezpečil provedení nařízených nezbytných úprav a stavbu bezpochyby zachránil před úplným zřícením. Nyní jsou prováděny stavební úpravy a přístavba domu do dvorní části objektu, která má sloužit jako výstavní prostory  a galerie. Citlivá obnova uliční fasády přispěla velkou měrou ke zlepšení celkového vzhledu Velkého náměstí.

 

Z dalších uspokojivých staveb lze jmenovat

- objekt prodejních prostor a bytů Kochanka s.r.o. (č.p.119 v ul. U Sv. Markéty) – rekonstrukce a přístavba

- polyfunkční dům (kavárna, prodejna, byty) na rohu ulic Havlíčkova a Bavorova (č.p.1289) – Elkost s.r.o. – rekonstrukce a dostavba

- právě dokončovaný bytový dům č.p.262 na rohu ulic Havlíčkova a Pionýrská – novostavba

- regenerace panelových bytových domů na sídlištích – zejména barevné řešení fasád

a další

 

 

Jaromír Zeman, 18.10.2010