Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

 

a) Podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole(kontrolní řád) bude v roce 2021 provedena kontrolní činnost na oddělení ochrany prostředí:

 

na úseku odpadového hospodářství:

1) Bude kontrolováno dodržování povinností původce odpadů vyplývajících z ustanovení § 15 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech u 2 právnických osob či fyzických osob oprávněných k podnikání v územní působnosti ORP, dle potřeb z moci úřední.

2) Další kontroly budou provedeny na základě podnětů týkajících se porušení zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech.

 

na úseku ochrany ovzduší:

1) Kontrola plnění povinností vyplývajících pro provozovatele nevyjmenovaných stacionárních zdrojů z § 17  odst. 1 písm. h) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, (ověření technického stavu, provozu odborně způsobilou osobou)

– na území celého ORP dle potřeb z moci úřední, z podnětu

2) Kontrola plnění povinností vyplývajících pro provozovatele nevyjmenovaných stacionárních zdrojů z § 17  odst. 2  zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, (kontrola spalovacího zdroje, příslušenství, používaného paliva 

– na území celého ORP dle potřeb z moci úřední, z podnětu

3) Namátková kontrola dodržování přípustné tmavosti kouře u stacionárních zdrojů fyzických osob spalujících pevná paliva v období inverzí,  smogových situací apod.

- na území celého ORP dle potřeb,  z moci úřední, z podnětu, na vyžádání samospráv
 

 

Zpracoval: Ing. Mrkvičková R., St. Mrkvička
 

 

b) Podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole(kontrolní řád) bude v roce 2021 provedena kontrolní činnost na oddělení vodního hospodářství:

1) Kontroly vodoprávního úřadu budou zaměřené na dodržování zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění: vypouštění odpadních vod do vod podzemních a do vod povrchových, likvidace odpadních vod z jímek, povolení k odběru podzemních vod, dodržování podmínek povolení

- na území celého ORP dle potřeb, na základě došlých podání, z moci úřední
 

 

Zpracovala: Ing. Předotová
 

 

c) Podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole(kontrolní řád) bude v roce 2021 provedena kontrolní činnost na oddělení ekologie krajiny:

1) Kontroly orgánu ochrany přírody budou zaměřené na dodržování zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění: kácení dřevin, zásahy do významných krajinných prvků, zachování krajinného rázu, dodržování podmínek vydaných rozhodnutí

- na území celého ORP dle potřeb, na základě došlých podání, z moci úřední

2) Kontroly orgánu zemědělského půdního fondu budou zaměřené na dodržování zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu v platném znění: dodržování podmínek vydaných rozhodnutí

- na území celého ORP dle potřeb, na základě došlých podání, z moci úřední

3) Kontroly orgánu ochrany státní správy lesů budou zaměřené na dodržování zákona č. 289/1995 Sb., o lesích v platném znění: realizace protikůrovcových opatření, ochranná pásma lesa, činnost odborných lesních hospodářů, dodržování podmínek vydaných rozhodnutí

- na území celého ORP dle potřeb, na základě došlých podání, z moci úřední

4) Kontroly orgánu státní správy myslivosti a rybářství budou zaměřené na dodržování zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti v platném znění a zákona č. 99/2004 Sb. O rybářství v platném znění: dodržování podmínek vydaných rozhodnutí

- na území celého ORP dle potřeb, na základě došlých podání, z moci úřední
 

 

Zpracoval: Ing. Šobr

 

 

 

Dne 2.2.2021