Plán kontrolní činnosti odboru životního prostředí na rok 2021

 

a) Podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole(kontrolní řád) bude v roce 2021 provedena kontrolní činnost na oddělení ochrany prostředí:

 

na úseku odpadového hospodářství:

1) Bude kontrolováno dodržování povinností původce odpadů vyplývajících z ustanovení § 15 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech u 2 právnických osob či fyzických osob oprávněných k podnikání v územní působnosti ORP, dle potřeb z moci úřední.

2) Další kontroly budou provedeny na základě podnětů týkajících se porušení zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech.

 

na úseku ochrany ovzduší:

1) Kontrola plnění povinností vyplývajících pro provozovatele nevyjmenovaných stacionárních zdrojů z § 17  odst. 1 písm. h) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, (ověření technického stavu, provozu odborně způsobilou osobou)

– na území celého ORP dle potřeb z moci úřední, z podnětu

2) Kontrola plnění povinností vyplývajících pro provozovatele nevyjmenovaných stacionárních zdrojů z § 17  odst. 2  zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, (kontrola spalovacího zdroje, příslušenství, používaného paliva 

– na území celého ORP dle potřeb z moci úřední, z podnětu

3) Namátková kontrola dodržování přípustné tmavosti kouře u stacionárních zdrojů fyzických osob spalujících pevná paliva v období inverzí,  smogových situací apod.

- na území celého ORP dle potřeb,  z moci úřední, z podnětu, na vyžádání samospráv
 

 

Zpracoval: Ing. Mrkvičková R., St. Mrkvička
 

 

b) Podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole(kontrolní řád) bude v roce 2021 provedena kontrolní činnost na oddělení vodního hospodářství:

1) Kontroly vodoprávního úřadu budou zaměřené na dodržování zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění: vypouštění odpadních vod do vod podzemních a do vod povrchových, likvidace odpadních vod z jímek, povolení k odběru podzemních vod, dodržování podmínek povolení

- na území celého ORP dle potřeb, na základě došlých podání, z moci úřední
 

 

Zpracovala: Ing. Předotová
 

 

c) Podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole(kontrolní řád) bude v roce 2021 provedena kontrolní činnost na oddělení ekologie krajiny:

1) Kontroly orgánu ochrany přírody budou zaměřené na dodržování zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění: kácení dřevin, zásahy do významných krajinných prvků, zachování krajinného rázu, dodržování podmínek vydaných rozhodnutí

- na území celého ORP dle potřeb, na základě došlých podání, z moci úřední

2) Kontroly orgánu zemědělského půdního fondu budou zaměřené na dodržování zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu v platném znění: dodržování podmínek vydaných rozhodnutí

- na území celého ORP dle potřeb, na základě došlých podání, z moci úřední

3) Kontroly orgánu ochrany státní správy lesů budou zaměřené na dodržování zákona č. 289/1995 Sb., o lesích v platném znění: realizace protikůrovcových opatření, ochranná pásma lesa, činnost odborných lesních hospodářů, dodržování podmínek vydaných rozhodnutí

- na území celého ORP dle potřeb, na základě došlých podání, z moci úřední

4) Kontroly orgánu státní správy myslivosti a rybářství budou zaměřené na dodržování zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti v platném znění a zákona č. 99/2004 Sb. O rybářství v platném znění: dodržování podmínek vydaných rozhodnutí

- na území celého ORP dle potřeb, na základě došlých podání, z moci úřední
 

 

Zpracoval: Ing. Šobr

 

 

 

Dne 2.2.2021

V příloze naleznete dokumenty potřebné k aktuálnímu omezení pohybu.
Upozornění přepravní společnosti ČSAD STTRANS Od čtvrtka 4. března 2021 bude z ...
Sčítání lidu, domů a bytů 2021 V letošním roce nastane další sčítání lidu, domů a bytů...
Vládou vyhlášený nový nouzový stav platící od soboty 27. 2. 2021 po dobu 30 dnů přináší,...
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR Od čtvrtka 25. února 00:00 hodin do...
Nařízení státní veterinární správy   Na základě potvrzení výskytu nebezpečné...
Zítra, tedy ve čtvrtek 11. února zahájí činnost očkovací centrum Strakonice ve sportovní...
Upozornění Státní veterinární správy na potvrzenou ptačí chřipku u volně...
Ombudsman dětem -služba veřejného ochránce práv dětem a mladým dospělým
Nakládání s komunálními odpady, včetně třídění, u zdravých lidí Jednorázové ochranné...
26.February 2021
Narodilo se Vám miminko a chtěli byste se zúčastnit slavnostního obřadu vítání občánků?...
11.February 2021
V souladu s ust. § 26 zákona č. 255/2015 Sb., zákona o kontrole (kontrolní řád),...
5.February 2021
  a) Podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole(kontrolní řád) bude v roce 2021 provedena...
3.February 2021
V souladu s ustanovením § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád),...
3.February 2021
PLÁN  KONTROL   stavebního úřadu MěÚ Strakonice, Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice  ...
2.February 2021
Stavební úřad Městského úřadu Strakonice, Velké nám. 2, 386 21 Strakonice, jako stavební...
2.February 2021
V soutěži SPP, která je jedinou spotřebitelskou celorepublikovou anketou a zároveň...
Římskokatolická farnost Strakonice obdržela dotaci z EU ve výši 52,5 mil. Kč na...
Informační centrum je uzavřené pro veřejnost z důvodu vládních nařízení. Dále poskytuje ...
Od října mají zákazníci infocentra možnost zakoupit nové pohlednice. Devět, tedy ne...
Městské informační centrum vydalo nově dvě edice pexesa. Na straně obrázku, k němuž...
I v letošním roce se návštěvníci města mohou přijít v rozšířeném čase podívat do kostela...
Strakoničtí organizátoři Běhu okolo Kuřidla v rámci letošního již 40. ročníku  a zároveň...
  V řekách Blanici a Otavě, a také v mnoha rybnících na území Prácheňska pobývají...
Jihočeský kraj se rozhodl pro finanční podporu dovolené  v jižních Čechách a obnovu...
Vážený pisateli zprávy týkající se billboardu u komunikace, děkuji za poskytnutou...
Milí Strakoničtí, velikonoční svátky pro některé z nás představují vítání jara, pro část...
Svatý Václav, patron nejen České země, ale i míru, sládků a piva. Protože se blíží slavná...
Vážený pane Kovaříku, podobná slova jako ta vaše jsou mi velkou podporou pro další práci...
  Dobrý den, obdržel jsem dotaz od p. V. Normana: Proč květníky na Velkém náměstí brání v...
  Milí Strakoňáci. Moc a moc a moc Vám děkuji za vesměs kladné hodnocení MDF, ale i za...
Vážení občané. Toto okénko musím začít popřením ošklivých zpráv, které "kdosi" již dva...